Listing 1 - 10 of 76 << page
of 8
>>
Sort by
Between technology and humanity : the impact of technology on health care ethics
Author:
ISBN: 9789058672513 Year: 2002 Publisher: Leuven Leuven University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This book highlights both the relation between technology and care, and the normative aspects of economic analyses in health care. A series of concrete examples from various clinical fields (prenatal diagnosis, genetic tests, digital imaging in psychiatry, tube feeding in care for the elderly, and palliative sedation) helps the authors to consider how to integrate these technologies in a care context aimed upon humaneness. Each topic is analysed by leading European clinicians and health care ethicists.


Article
Ethisch overleg ter ondersteuning van een verantwoorde zorg
Author:
Year: 2006

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Verpleegkunde, zorg en ethiek : Historische, wijsgerig-antropologische en moraaltheologische grondlijnen van een verpleegkundige ethiek, opgevat als een zorgzaamheidsethiek
Author:
Year: 1995 Publisher: Leuven s.éd.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Ethische intuities bij verpleegkundigen en vroedvrouwen : een empirische peiling naar verpleegkundig-ethische besluitvorming in Vlaanderen : beleidsrapport
Author:
Year: 1991 Publisher: Leuven KUL. Centrum voor bio-medische ethiek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GBIB:CBMER


Book
Dossier verpleegkunde en ethiek
Author:
Year: 1991 Publisher: Leuven KUL. Centrum voor bio-medische ethiek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorg aan zet. Ethisch omgaan met ouderen
Authors: ---
ISBN: 9789058267436 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Inleiding2. Waardigheid in de zorg3. De ethiek van het wassen4. Intiminiteit en seksualiteit bij ouderen met dementie5. Kunstmatige vocht- en voedseltoediening6. Euthanasie bij ouderen met dementie7. Ethisch overleg8. Zorgethiek9. Ethisch overleg als instrument van goede zorg

Keywords

zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- ouderenzorg --- dementerende ouderen --- dementie (Alzheimer, ouderdomsdementie) --- euthanasie --- waardigheid van de mens --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- ethiek (ethische aspecten) --- casuïstiek (gevallenstudie, gevalstudie) --- Ethics. --- Delivery of Health Care --- Aged. --- 253:362.1 --- 241.63 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- #GGSB: Sociale Ethiek --- Academic collection --- C5 --- bejaardenzorg --- ethiek --- -053.9 ouderen --- 170 ethiek --- 36 sociale dienstverlening --- 364.4 zorgverlening, welzijnswerk --- bejaardenzorg (ouderenzorg) --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- 605.93 --- geriatrie --- geriatrische verpleegkunde --- medische ethiek --- 324 --- 614.25 --- dementie --- overleg --- seksualiteit bij bejaarden --- waardigheid --- zorgethiek --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ouderenzorg --- Zorg --- ethiek (gez) --- ouderenzorg (gez) --- baden (wassen) --- bejaarden (ouderen) --- bejaardenproblematiek --- bejaardenpsychologie --- decorumverlies --- dementie (dementia, dementia senilis) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- intimiteit --- palliatieve zorgen --- seksualiteit --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- wilsverklaring --- zelfbeschikking --- Dementie --- Ethiek --- Stervensbegeleiding ; ouderen --- #gsdb5 --- Elderly --- Geriatrics --- Longevity --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- 241.63 Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- éthique des soins --- soins aux personnes âgées --- personnes âgées déments --- démence --- dignité humaine --- soins (prestation de soins) --- ethique (aspects ethiques) --- casuistique --- ethics. --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- assistance aux personnes âgées --- personalisme --- ouderdomsziekten, geriatrie --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Ouderengezondheidszorg --- (zie ook: geriatrie, gerontologie) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- Ethiek. --- Geriatric nursing --- seksualiteit bij ziekte --- Age group sociology --- langdurige zorgen --- Philosophical anthropology --- psychogeriatrische verpleegkunde --- levenskwaliteit --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- seksuele intimidatie --- Ethics --- Aged --- ethische problemen --- bejaarden - bejaardenzorg --- ethics --- Bejaarden --- Euthanasie --- 603.1 --- dementia --- gedwongen voedselopname --- ouderdom --- ouderenmishandeling


Book
Cirkels van zorg : ethisch omgaan met ouderen
Authors: ---
ISBN: 9077942114 9789077942116 Year: 2005 Publisher: Leuven : Davidsfonds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Ethisch omgaan met ouderen2. Hygiënische zorg bij ouderen3. Vrijheidsbeperking bij ouderen4. Maaltijdzorg voor ouderen5. Kunstmatige voedsel- en vochttoediening6. Afbouw van de medische behandeling7. Euthanasie bij ouderen8. Zelfdoding bij ouderen

Keywords

#GGSB: Moraaltheologie (algemeen) --- #gsdb5 --- Health Services for the Aged --- Ethics, Medical. --- Academic collection --- 665 Bejaarden --- 170 ethiek --- -053.9 ouderen --- 36 sociale dienstverlening --- (493) Vlaanderen --- 364.4-053.9 <493> --- 351.84*6 --- 253:362.1 --- 241.63*4 --- geriatrische verpleegkunde --- ethiek --- geriatrie --- 605.93 --- 614.25 --- bejaarden (gez) --- bejaardenzorg (gez) --- ethiek (gez) --- maatschappelijk werk --- ouderenzorg --- zorgverlening --- 613.73 --- Ouderenzorg --- Zorgverlening --- Euthanasie --- Zelfdoding --- Ethiek --- Bejaarden --- 241.63*4 Theologische ethiek: euthanasie --- Theologische ethiek: euthanasie --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- 351.84*6 Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- 364.4-053.9 <493> Hulpverlening aan bejaarden--België --- Hulpverlening aan bejaarden--België --- ethics. --- ouderdomsziekten, geriatrie --- ethics --- Ouderenzorg. --- dementie --- Geriatric nursing --- euthanasie --- Age group sociology --- Philosophical anthropology --- zelfdoding --- fixeren (zorg) --- Geriatrics --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- ethiek (zorg) --- vrijheidsbeperking (zorg) --- gerontagogie --- sondevoeding --- #GBIB:CBMER --- C3 --- bejaardenzorg --- waardigheid (x) --- zelfmoord --- BPB0601 --- medische ethiek --- 324 --- 603.1 --- 613.64 --- RVT --- bejaarden --- dwangmiddelen --- eten --- gezondheidszorg --- hygiëne --- kunstmatige voedsel- en vochttoediening --- palliatieve zorgen --- terminale zorgen --- (bejaarden) ((ouderen)) --- 614.22 --- 614.25.053.9 --- Baden (hygiene) (wassen) --- Bejaarden (ouderen) --- Bejaardenzorg (ouderenzorg) --- Dementie --- Dwangmiddelen (fixatiemiddelen) --- Eten --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- Euthanasie (actieve) --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- Palliatieve zorgen (hospice, terminale zorgen) --- Patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Sondevoeding --- Stervensbegeleiding --- Versterven (niet-reanimeren, euthanasie (passieve), do not resuscitate) --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- Zelfmoord (suïcide , zelfdoding) --- Ziekenverpleging (verpleging) --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- verpleegkundige ethiek --- 613.62 --- ADL (Activteiten Dagelijks Leven, Katz-schaal, zelfredzaamheid) --- bejaarden (ouderen) --- dementie (dementia, dementia senilis) --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- eten (maaltijdgebeuren) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- patiënt-verpleegkundige relatie (verpleegkundige-patiënt relatie) --- sondevoeding (enterale voeding) --- stervensbegeleiding --- vochttoediening --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- zelfbeschikking --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- zelfzorg --- ziektebeleving --- Geriatrie --- Psychogeriatrie --- S2006242.JPG --- autonomie --- sociale ethiek --- Kunst en cultuur --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Geriatrische verpleegkunde --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: gerontologie) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- 362.6 --- 179.7 --- 172 --- kunstmatige voeding --- Ethics, Medical --- Ouderen --- Politiek --- Toegankelijkheid --- Kansarmoede --- 603.2 --- dementia --- eetstoornissen --- immobiliseren --- vrijheidsbeperkende middelen


Book
Ethiek in witte jas : zorgzaam omgaan met het leven
Authors: ---
ISBN: 9058261875 Year: 2002 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: Menswaardigheid als ethische maatstaf; Begin van het leven; Geïnformeerde toestemming; Zorg voor ouderen; Einde van het leven; Commissie voor medische ethiek.

Keywords

Bioethics. --- Ethics, Clinical. --- Ethics, Medical. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 179 --- 614.22 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Gezondheidszorg --- #gsdb5 --- Academic collection --- bio-ethiek --- ethiek --- euthanasie --- geestelijke gezondheidszorg (x) --- gezondheidszorg [verplegend] --- palliatieve zorg --- #A0301A --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- medische ethiek --- begin van het leven --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- geïnformeerde vrijwillige toestemming (instemming) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- ouderenzorg --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- 603.1 --- abortus provocatus --- klonen --- palliatieve zorgen --- Abortus --- Euthanasie --- Medische ethiek --- Palliatieve zorgen --- Rechten van de patiënt --- Verpleegkunde --- bejaardenzorg --- besluitvorming --- erfelijkheidsleer --- eten --- geestelijke gezondheidszorg --- gehandicapten --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- inspraak --- patiëntenrecht --- prenatale diagnose --- waardigheid --- Aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen) --- Abortus provocatus --- Antropologie (mensbeeld) --- België --- Bioethiek --- Commissie voor medische ethiek --- Deontologie (plichtenleer) --- Eten --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Euthanasie (actieve) --- Geestelijke gezondheidszorg --- Gehandicapten (handicap) --- Genetica (erfelijkheidsleer) --- Genetisch advies (erfelijkheidsvoorlichting) --- Genetisch risico --- Informed consent --- Inspraak (overleg, democratisering) --- Klonen --- Moraal (ethiek) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stervensbegeleiding --- Versterven (niet-reanimeren, euthanasie (passieve), do not resuscitate) --- Wilsonbekwaamheid --- Woon- en zorgcentrum (verpleeghuis, rust- en verzorgingstehuis, bejaardentehuis) --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- biomedische ethiek --- ethiek (gez) --- gehandicapte kinderen --- gezondheidszorg (gez) --- levenskwaliteit (gez) --- aangeboren afwijkingen (congenitale afwijkingen, hartafwijkingen) --- bejaarden (ouderen) --- beslissingsbekwaamheid --- biotechnologie --- eten (maaltijdgebeuren) --- ethiek (moraal) --- ethische commissie --- genetische manipulatie --- stervensbegeleiding --- therapie (behandeling) --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- 024861.jpg --- patiëntenparticipatie --- 614.22 Regulations concerning dissection, vivisection --- Regulations concerning dissection, vivisection --- 179 Algemene zedelijke vraagstukken --- Algemene zedelijke vraagstukken --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Clinical Ethics --- Clinical Medicine --- Ethicists --- Ethics Committees, Clinical --- Ethics Consultation --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- début de vie --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- consentement libre et éclairé --- fin de vie (décision de fin de vie) --- soins aux personnes âgées --- personalisme --- éthique des soins --- medische ethiek, euthanasie --- Avortement --- Ethique médicale --- Soins palliatifs --- Droits du patient --- Nursing --- (zie ook: orthopedie, seksuele ontwikkelingsstoornissen, vaatziekten) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: instellingen voor gehandicapten) --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- 179.7 --- 17 --- 362.1 --- 61 --- 362.11 --- ethics --- Professional ethics. Deontology --- patiëntenrechten --- Ethics, Clinical --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- geïnformeerde vrijwillige toestemming (instemming) --- Rechten van de patiënt --- België --- patiëntenrecht --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- patiëntenparticipatie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- début de vie --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- consentement libre et éclairé --- fin de vie (décision de fin de vie) --- soins aux personnes âgées --- éthique des soins --- Ethique médicale --- bejaarden --- Ethiek --- Levenskwaliteit --- Bejaarden --- Holisme --- Gezondheidszorg --- Hulpverlening --- Patiëntenbegeleiding


Book
Ethiek in witte jas : zorgzaam omgaan met het leven
Authors: ---
ISBN: 9789058261878 Year: 2002 Publisher: Leuven : Davidsfonds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Digital
Het zorgproces rond prenatale diagnostiek
Authors: ---
Year: 2008 Publisher: Brussel VVI

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 76 << page
of 8
>>
Sort by