Narrow your search
Listing 1 - 10 of 149 << page
of 15
>>
Sort by

Dissertation
An Analysis of Register in Literary Translation: The Lowland - Twee broers
Authors: --- ---
Year: 2016

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Multi
Writing in English : advanced English writing skills for Dutch speakers : volume 2 : exercises
Authors: --- ---
ISBN: 9789038221489 9789038226224 9038226225 Year: 2016 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Writing in English" (or 'Wren' for short) is primarily aimed at university/university-college students whose mother-tongue is Dutch and who wish to develop their English writing skills across a range of genres at an advanced level. Volume I provides detailed guidance on core writing skills (note-taking, paraphrasing, cohesion, register and expression) and covers a range of academic and non-academic genres (summary, essay, review, letters and e-mails). Volume II offers a battery of exercises with solutions to help students develop the necessary skills foreffective written communication.Bron : http://www.lannoocampus.be


Book
Metahistoriography meets (linguistic) historiography
Authors: --- ---
Year: 1996 Volume: 154 Publisher: Leuven: KUL. Departement linguïstiek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Metahistoriography meets (linguistic) historiography.
Authors: --- ---
Year: 1996 Publisher: Leuven : KUL. Departement linguistiek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
An Annotated Translation of 'Lyndon Johnson & the American Dream' by Doris Kearns, with special emphasis on complex and compound sentences
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze scriptie is een vertaling van hoofdstuk 9 uit de biografie Lyndon Johnson & the American Dream, aangevuld met een vergelijkende studie van de grammatica van samengestelde zinnen in het Engels en het Nederlands op basis van de vertaalde tekst. Middelen of methode: Het basismateriaal is het boek Lyndon Johnson & the American Dream en de vertaling van hoofdstuk 9, die een deel is van de scriptie. Als theoretisch kader werd vooral een beroep gedaan op vertaalstrategieën zoals beschreven door Brondeel (2001). Resultaten: Er bestaan geen vaste regels voor het vertalen van Engelse samengestelde zinnen in het Nederlands. Bepaalde aspecten van de Engelse taal hebben geen equivalent in het Nederlands en kunnen, afhankelijk van de context en de inbedding van de zin in de tekst, op verschillende manieren vertaald worden.


Dissertation
An annotated translation of the chapter "Rebel" from "The First American, the Life and Times of Benjamin Franklin" by H.W. Brands
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze scriptie is een geannoteerde vertaling. De annotaties omvatten een historische bespreking van enkele belangrijke begrippen uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en een bespreking van enkele lexicale termen die moeilijkheden vormden bij de vertaling omdat ze afkomstig waren uit tekst die geschreven werd omstreeks 1770. Middelen of methode: Het basismateriaal is het boek "The First American, the Life and Times of Benjamin Franklin" van H.W. Brands. Voor de historische annotatie werden de "Encyclopaedia Britannica" en de "National Dictionary of Biography" gebruikt.In de lexicale analyse werd een lexicaal element eerst bekeken in de brontekst. Daarna werd de verklaring van de term opgezocht in Engelstalige bronnen (Longman Dictionary of English Language and Culture en Oxford English Dictionary), een tweetalige bron (Van Dale Woordenboek Engels-Nederlands) en Nederlandstalige bronnen (Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal en WNT). Ten slotte werd een argumentatie gegeven voor de meest geschikte vertaling van de term. Resultaten: Bij de vertaling werd rekening gehouden met het doelpubliek. De tekst moest trouw zijn aan de brontekst maar moest toch idiomatisch klinken in het Nederlands. Voor de vertaling van historische termen kan de vertaler best het WNT en OED gebruiken. Daarin kan men termen uit eenzelfde periode vergelijken en zo tot een conclusie komen hoe de term vertaald kon worden tijdens die bepaalde periode.


Dissertation
An annotated translation of two chapters from "The first American: the life and times of Benjamin Franklin" by H.W. Brands
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Dissertation
An annotated translation and grammatical analysis of 'Myths of the Norsemen, from the Eddas and Sagas', by H.A. Guerber
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze scriptie bestudeert de grammaticale kenmerken van de zinnen uit het corpus. Middelen of methode: Elke zin uit het corpus is afzonderlijk bestudeerd. Zo konden er algemene conclusies over de graad van complexiteit van de zinnen uit het corpus gemaakt worden. Resultaten: 3/4 van de zinnen zijn complex, wat betekent dat er onderschikking van zinnen is. Van de zinnen zonder onderschikking, vertoont 4/5 toch ook complexiteit, zij het dan op woord- of woordgroepniveau. Natuurlijk bepalen de zinstypes slechts voor een deel de algemene complexiteit van een tekst. Stijl, woordenschat enz. spelen ook een belangrijke rol. Deze aspecten zijn echter niet bestudeerd. Ook de eventuele correlatie tussen het soort passage (narratief, verklarend enz.) en de complexiteit is buiten beschouwing gelaten


Dissertation
An Annotated Translation of 'The Killers', 'The Battler' and 'The Gambler, the Nun and the Radio' by Ernest Hemingway
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze scriptie is een becommentarieerde vertaling van drie kortverhalen van Hemingway. De stilistische analyse wil onderzoeken welke effecten de stilistische kenmerken van Hemingway beogen. Het hoofdstuk vertaalimplicaties heeft als doel de specifieke vertaalproblemen nader te onderzoeken. Middelen of methode: De stilistische kenmerken worden uit drie kortverhalen van Hemingway gedistileerd en becommentarieerd. De kortverhalen zijn: 'The Killers', 'The Battler' en 'The Gambler, the Nun and the Radio'. Verschillende passages worden uit de kortverhalen gehaald en grondig geanalyseerd. Er wordt vooral aandacht besteed aan het effect dat de schrijver beoogt. Resultaten: Het grootste gedeelte van de stilistische kenmerken dat aanwezig is in de originele Engelse tekst, wordt in de Nederlandse vertaling gereproduceerd. Deze stilistische kenmerken bereiken in de Nederlandse vertaling dezelfde effecten als in de originele tekst. De belangrijkste effecten zijn: er wordt een nauwe band gecreëerd met de lezers door het gebruik van spreektaal, de zintuiglijke woordkeuze en de minimalistische beschrijvingen; de lezer wordt gestimuleerd om zelf de tekst te interpreteren en het chronologische aspect in het verhaal speelt een prominente rol.


Dissertation
An Annotated Translation and Comparative Stylistic Analysis of a Passage from Jeanette Winterson's 'The Passion'
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze scriptie bestaat uit een vertaling en een bespreking van enkele relevante stijlmiddelen, namelijk herhaling, metafoor, vergelijking, synecdoche en synesthesie. Deze stijlmiddelen krijgen eerst een theoretische omkadering en worden vervolgens geïllustreerd aan de hand van enkele opvallende voorbeelden uit de brontekst. Mijn vertaling van die voorbeeldzinnen wordt dan vergeleken met de gepubliceerde vertaling van Geertje Lammers. Een evaluatie van de gebruikte vertaalstrategieën moet uitwijzen welke aanpak vertalers het beste hanteren wanneer ze met dergelijke stijlmiddelen geconfronteerd worden. Middelen of methode: Het basismateriaal is de roman 'The Passion', geschreven door Jeanette Winterson en gepubliceerd in 1987. Op het vertaalde fragment werd een stilistische analyse toegepast met een selectie van de meest relevante voorbeelden voor elk behandeld stijlkenmerk. Resultaten: Aangezien de auteur met een bepaald doel voor ogen stijlmiddelen heeft ingebouwd in zijn tekst, doet de vertaler er goed aan deze te behouden. In de meeste gevallen is een vertaling die nauw aansluit bij de brontekst de beste oplossing. Kleine aanpassingen zijn soms echter nodig om culturele verschillen te overbruggen. De vertaler moet bovenal erg aandachtig zijn opdat hij deze stijlmiddelen niet over het hoofd zou zien. Dit zou het globale karakter van de tekst immers wijzigen, iets dat de vertaler tot elke prijs moet vermijden.

Listing 1 - 10 of 149 << page
of 15
>>
Sort by