Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Verdelen van gezondheidszorg : een bezinning vanuit christelijk perpectief
Author:
ISBN: 906720112X Year: 1991 Publisher: Zeist : Kerckebosch,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Dementie, schaduw als schrikbeeld: wijsgerige, ethische en gelovige gezichtspunten
Authors: ---
ISBN: 9056250779 Year: 1999 Publisher: Nijmegen Valkhof

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dementie is een proces waarin mensen geleidelijk hun geestelijke vermogens verliezen. De mogelijkheid dat het henzelf of hun naasten kan overkomen wordt als zeer bedreigend ervaren. Immers het belangrijkste kenmerk van dementie is, naast het sluipende beginnen het progressieve karakter, juist het onomkeerbare. Ondanks naarstig zoeken van de medische wetenschap naar de oorzaken van dementie en de mogelijkheden van therapeutische interventies blijft het dementeringsproces niet of nauwelijks te beïnvloeden. Onstuitbaar worden mensen tot een schaduw van zichzelf.Dit ongrijpbare proces staat op gespannen voet met het hedendaagse geloof in maakbaarheid en culturele idealen van gezondheid, volwaardigheid en zelfbeschikking. Dementie is in alle tijden een bron van lijden geweest, maar wordt in onze cultuur een waarlijk schrikbeeld, een contradictie met wat als 'echt en volwaardig leven' wordt beschouwd. Steeds meer mensen zoeken hiertegen bescherming in de vorm van schriftelijke wilsverklaringen, waarin zij zich willen verzekeren van levensbeëindigend handelen in het geval zij zelf door dementie worden getroffen.


Book
Tegendraadse levensvisies : visies in de gezondheidszorg op leven en lijden onder kritiek
Authors: ---
ISBN: 9023231074 Year: 1996 Publisher: Assen : Van Gorcum,


Book
De tijd, het geld en de wijsheid : een bezinning op het tijdsprobleem in de gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9789462360013 9462360014 9789460948183 9460948189 Year: 2013 Publisher: Boom Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het lezen van dit boek gaat u tijd kosten. En tijd is tegenwoordig een kostbaar goed. Zeker in de gezondheidszorg is tijd geld. Daar staat immers de tijd voortdurend onder druk. Tijd vóór zorg moet daarom mét zorg worden besteed. Het feit dat u dit boek in handen hebt, betekent minstens dat u geïnteresseerd bent in de problematiek, en mogelijk ook in nadenken over hoe met de druk van tijd om te gaan in de hectiek van de dagelijkse zorg. Deze bundel wil u daarbij helpen, en hopelijk slaagt hij daarin. Want ook tijd voor lezen moet met zorg worden besteed.Tijd is veel meer dan een objectief, meetbaar gegeven, ook al ontkomt niemand aan schaarste en moet elke zorgverlener hoe dan ook verantwoordelijkheid nemen voor een passende omgang met schaarse middelen. Maar de subjectieve beleving van tijd speelt daarbij steeds een grote rol. Het perspectief op tijd van de zorgverlener en dat van de patiënt kunnen heel verschillend zijn. Ook maakt het uit of je vanachter het bureau of vanaf de bedzijde omgaat met tijd. Verschillen in ervaring worden al vanaf de Griekse oudheid benoemd met het verschil tussen chronos en kairos, kloktijd en ervaringstijd. Goed omgaan met tijd vormt ook het hart van grote spirituele tradities, waaronder de benedictijnse.Dit boek biedt u deze verschillende visies op tijd, tijdsdruk en tijdsbeleving. Zij dienen hier als bouwstenen voor prudentia: praktische wijsheid. Wat is een verstandige en haalbare manier om in de praktijk goed met tijd om te gaan?


Book
Doen en laten in de geneeskunde
Authors: ---
ISBN: 9037305288 Year: 1999 Publisher: Nijmegen Bureau PAOG-Heyendael,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GBIB:CBMER


Book
Zorg om maat : kritische kanttekening bij 'zorg op maat'
Authors: ---
ISBN: 9055732427 Year: 1998 Publisher: s.l. Damon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorg op maat geldt als een belangrijk moreel beginsel voor zorgverleners en zorgbeleid. Het wil zeggen dat zorg gestuurd dient te worden dóór en afgestemd óp de eigen vragen en behoeften van de zorgvrager. Zorg bieden op maat vraagt van zorgverleners en management een zorg hebben om maat. Dit laatste behelst een zorgvuldige en kritische analyse van de verschillende andere maten waardoor de zorgverlening wordt beïnvloed: professionele inzichten, mens- en zorgvisies, financiële kaders, beschikbaar personeel. Als zorg op maat iets anders wil zijn dan een louter 'doen wat de klant wil', dan zal zij in al die opzichten het juiste midden, de juiste maat, moeten zien te vinden. In deze bundel wordt de gedachte uitgewerkt, dat zo'n zorg op maat vrucht is van een bepaalde houding van de zorgverlener. Die houding wordt traditioneel als 'deugd' betiteld en is erop gericht steeds per situatie en per individu de juiste maat te vinden. De bijdragen in deze bundel vormen een combinatie van managementpraktijk, medisch- en verpleegkundig professionele inzichten, filosofie, pastoraal en religie, en kunst. Juist deze veelzijdige combinatie stelt de lezer in staat zorg op maat kritisch te benaderen. De bundel is bedoeld voor zorgverleners, managers, beleidsverantwoordelijken, geestelijk verzorgers, theologen, filosofen en ethici. Hij verschijnt naar aanleiding van het congres Zorg om maat van de Katholieke Vereniging van Zorginstellingen.


Book
Voor zorg gekozen: een uitdagende erfenis : Bundel naar aanleiding van het gelijknamige congres, 30 maart 2000.
Authors: ---
ISBN: 9037305350 Year: 2000 Publisher: Nijmegen Nijmegen Federatie Samenwerkende Christelijke Instellingen, Universitair Medisch Centrum St. Radboud,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#gsdb6


Book
Agressie in het ziekenhuis : ethische aspecten van ondervinden, reageren en voorkomen
Authors: ---
ISBN: 9789055735617 Year: 2005 Publisher: Budel : Damon,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een behouden thuiskomst : idealen in de palliatieve zorgverlening
Authors: --- ---
ISBN: 9789056253615 9056253611 Year: 2012 Publisher: Valkhof Pers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

89056253615

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by