Listing 1 - 10 of 118 << page
of 12
>>
Sort by

Book
Verantwoordelijkheidsmoraal en ethische vragen omtrent het einde van het menselijk leven.
Author:


Book
Ethische problemen in de oncologieverpleging
Author:
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek
Author:
Year: 1988 Publisher: Kapellen Pelckmans,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

614.22 --- Medische ethiek


Book
De maakbare mens : vruchtbaarheid in de 21ste eeuw
Author:
Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

2858


Multi
Waarden in deze tijd?
Authors: ---
ISBN: 9028910824 Year: 1986 Publisher: Kapellen DNB (De Nederlandsche Boekhandel)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarden en waardebeleving trekken momenteel veel aandacht. Ontstaan van nieuwe waarden vraagt een herbezinning op de grondslagen van de ethiek én raakt aan de funderingen van ons omgaan met elkaar. Schotsmans presenteert een onderzoek naar de mechanismen die achter het hedendaagse waardespreken schuilgaan. Hij doet dit aan de hand van de waardeleer van M. Rokeach: waarden functioneren binnen een systeem. Deze studie analyseert drie sleutels die toegang bieden tot de mechanismen achter het feitelijke waardespreken: de fenomenologie en het existentialisme; de psychoanalyse; de stroming van de secularisatie. Veel van wat Schotsmans zegt, is herkenbaar. Overtuigend laat hij zien dat de waardeleer een ambivalent antwoord is op de secularisatie. In welke mate de waardeleer een nieuw perspectief en een aanzet tot consensus kan bieden aan een ethische bezinning op personaal en op structueel gebied blijft onduidelijk.

Keywords

Christian moral theology --- Sociology of culture --- General ethics --- Ethique philosophique --- Filosofie --- Philosophie --- Wijsgerige ethiek --- Values. --- Psychology. --- Psychology, Religious. --- waarden --- fenomenologie --- existentialisme (existentiefilosofie) --- psychoanalyse --- secularisatie --- Ethics. --- 241.1*5 --- Psychology --- Psychology, Religious --- Academic collection --- #GBIB:SMM --- #GBIB:CBMER --- #GOSA:IV.Alg.M --- #GOSA:XVII.PSY.M --- #GOSA:XVII.PSA.M --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #gsdb5 --- moraal --- 17.022.1 --- ethiek --- 170 --- 17 --- 241.1 --- Ethiek : katholicisme --- Psychology of religion --- Religion --- Religions --- Religious psychology --- Psychology and religion --- Behavioral sciences --- Mental philosophy --- Mind --- Science, Mental --- Human biology --- Philosophy --- Soul --- Mental health --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- valeurs --- phénoménologie --- existentialisme (philosophie de l'existence) --- psychanalyse --- sécularisation --- Theologische ethiek: waarden en normen --- Moreel waardeoordeel. Ethische waarden. Levenswaarden --- Psychological aspects --- 17.022.1 Esthetische waarden. Sociale waarden. Religieuze waarden --- 17.022.1 Moreel waardeoordeel. Ethische waarden. Levenswaarden --- Esthetische waarden. Sociale waarden. Religieuze waarden --- 241.1*5 Theologische ethiek: waarden en normen --- Values --- Ethics --- Axiology --- Worth --- Aesthetics --- Knowledge, Theory of --- Metaphysics


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9028912886 Year: 1988 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voorplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz. komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit.

Keywords

Ethique philosophique --- Geneeskunde --- Médecine --- Wijsgerige ethiek --- Ethics --- Bioethics --- Fertilization in vitro. --- medical --- Ethics, Medical. --- Bioethics. --- Fertilization in Vitro. --- 174.2 --- 241.63*5 --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- vruchtbaarheid (fertiliteit, onvruchtbaarheid, steriliteit) --- transplantatie (orgaantransplantatie, weefseltransplantatie, allocatie van organen, donorschaarste) --- aids (HIV) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- Academic collection --- #GBIB:CBMER --- moraal --- 603.1 --- Ethiek --- Medische ethiek --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- fertilité (infertilité, sterilité) --- transplantation (transplantation d'organes, transplantation de tissus humains, greffe d'organes, pénurie d'organes, allocation d'organes) --- sida (VIH) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- ethics --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- medical. --- Medical. --- #GBIB:SMM --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #GGSB: Deontologie --- #GROL:SEMI-241.63*2 --- #gsdb5 --- 17 --- 614.22 --- 179.7 --- $?$88/9 --- Z17.02 --- Z612.63 --- Z612.67 --- Z++89/10 --- beroepsethiek --- aids (Acquired Immune Defcience Syndrome, hiv, humaan immunodeficiëntievirus) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- euthanasie --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geboorteregeling (anticonceptie) --- orgaandonor --- stervensbegeleiding --- 241.63 --- ethiek --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- deontologie --- 243.3 --- General ethics --- Biotechnology --- Human medicine --- Professional ethics. Deontology --- transplantaties --- arts-patiënt relatie --- orgaandonoren --- voortplanting (mensen) --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- medische ethiek --- Hulpwetenschappen --- Ethiek en religie. --- Beroepsethiek. Deontologie --- Algemene ethiek --- Menselijke geneeskunde --- Biotechnologie


Book
Overdrukken / Schotsmans, Paul.
Authors: ---
Publisher: Loc. var. nom. var.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Aanvullingen bij de cursus ethiek
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: Leuven Medica,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Als de stervende mij aankijkt
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: S.l. Christen forum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Value theory as an exponent of a secularized society : an hermeneutic approach of the value theory of Milton Rokeach
Authors: ---
Year: 1990 Publisher: Leuven KUL,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 118 << page
of 12
>>
Sort by