Listing 1 - 10 of 149 << page
of 15
>>
Sort by

Book
Handboek medische ethiek
Author:
ISBN: 9789020973334 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bioethics --- 174.2 --- 241.63*2 --- #GGSB: Medische ethiek --- Academic collection --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- 603.1 --- medische ethiek --- bio-ethiek --- ethiek --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- 614.22 --- Bioethiek --- Euthanasie --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Pre-implantatiediagnostiek (pid) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stamcellen --- Transplantaties --- Geneeskunde --- Genetica --- In-vitrofertilisatie --- medische ethiek (gez) --- medische technologie (gez) --- arts --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- autonomie --- baby's --- biotechnologie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- embryo --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- klonen --- palliatieve zorgen --- prenatale diagnose --- stamcellen --- stamceltransplantatie (perifere stamceltransplantatie, PSCT) --- stervensbegeleiding --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- 614.253 --- #gsdb5 --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- medische ethiek, euthanasie --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- Medical ethics --- Handbooks, manuals, etc. --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- ethics --- 61:1 --- Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie-:-Filosofie. Psychologie --- departement Gezondheidszorg 09 --- Ethiek


Book
Value theory as an exponent of a secularized society: an hermeneutic approach of the value theory of Milton Rokeach
Author:
Year: 1990 Volume: 54/2 Publisher: Leuven: KUL ,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Article
De kerk en de gezondheidszorg : een dynamiek van menswaardigheid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Ontwerp van een etische verantwoording: proeve van een etische criteriologie
Author:
Year: 1990 Publisher: Antwerpen UFSIA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Waardenbeleving en zin voor het heilige
Author:
Year: 1990 Publisher: Mechelen Secretariaat van de religieuzen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Multi
Waarden in deze tijd?
Authors: ---
ISBN: 9028910824 Year: 1986 Publisher: Kapellen DNB (De Nederlandsche Boekhandel)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waarden en waardebeleving trekken momenteel veel aandacht. Ontstaan van nieuwe waarden vraagt een herbezinning op de grondslagen van de ethiek én raakt aan de funderingen van ons omgaan met elkaar. Schotsmans presenteert een onderzoek naar de mechanismen die achter het hedendaagse waardespreken schuilgaan. Hij doet dit aan de hand van de waardeleer van M. Rokeach: waarden functioneren binnen een systeem. Deze studie analyseert drie sleutels die toegang bieden tot de mechanismen achter het feitelijke waardespreken: de fenomenologie en het existentialisme; de psychoanalyse; de stroming van de secularisatie. Veel van wat Schotsmans zegt, is herkenbaar. Overtuigend laat hij zien dat de waardeleer een ambivalent antwoord is op de secularisatie. In welke mate de waardeleer een nieuw perspectief en een aanzet tot consensus kan bieden aan een ethische bezinning op personaal en op structueel gebied blijft onduidelijk.

Keywords

Christian moral theology --- Sociology of culture --- General ethics --- Ethique philosophique --- Filosofie --- Philosophie --- Wijsgerige ethiek --- Values. --- Psychology. --- Psychology, Religious. --- waarden --- fenomenologie --- existentialisme (existentiefilosofie) --- psychoanalyse --- secularisatie --- Ethics. --- 241.1*5 --- Psychology --- Psychology, Religious --- Academic collection --- #GBIB:SMM --- #GBIB:CBMER --- #GOSA:IV.Alg.M --- #GOSA:XVII.PSY.M --- #GOSA:XVII.PSA.M --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #gsdb5 --- moraal --- 17.022.1 --- ethiek --- 170 --- 17 --- 241.1 --- Ethiek : katholicisme --- Psychology of religion --- Religion --- Religions --- Religious psychology --- Psychology and religion --- Behavioral sciences --- Mental philosophy --- Mind --- Science, Mental --- Human biology --- Philosophy --- Soul --- Mental health --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- valeurs --- phénoménologie --- existentialisme (philosophie de l'existence) --- psychanalyse --- sécularisation --- Theologische ethiek: waarden en normen --- Moreel waardeoordeel. Ethische waarden. Levenswaarden --- Psychological aspects --- 17.022.1 Esthetische waarden. Sociale waarden. Religieuze waarden --- 17.022.1 Moreel waardeoordeel. Ethische waarden. Levenswaarden --- Esthetische waarden. Sociale waarden. Religieuze waarden --- 241.1*5 Theologische ethiek: waarden en normen --- Values --- Ethics --- Axiology --- Worth --- Aesthetics --- Knowledge, Theory of --- Metaphysics


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9028912886 Year: 1988 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voorplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz. komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit.

Keywords

Ethique philosophique --- Geneeskunde --- Médecine --- Wijsgerige ethiek --- Ethics --- Bioethics --- Fertilization in vitro. --- medical --- Ethics, Medical. --- Bioethics. --- Fertilization in Vitro. --- 174.2 --- 241.63*5 --- arts-patiëntrelatie --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- vruchtbaarheid (fertiliteit, onvruchtbaarheid, steriliteit) --- transplantatie (orgaantransplantatie, weefseltransplantatie, allocatie van organen, donorschaarste) --- aids (HIV) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- Academic collection --- #GBIB:CBMER --- moraal --- 603.1 --- Ethiek --- Medische ethiek --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- relation médecin-patient --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- fertilité (infertilité, sterilité) --- transplantation (transplantation d'organes, transplantation de tissus humains, greffe d'organes, pénurie d'organes, allocation d'organes) --- sida (VIH) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- ethics --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek) genetische experimenten transplantatie eugenetica --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- medical. --- Medical. --- #GBIB:SMM --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #GGSB: Deontologie --- #GROL:SEMI-241.63*2 --- #gsdb5 --- 17 --- 614.22 --- 179.7 --- $?$88/9 --- Z17.02 --- Z612.63 --- Z612.67 --- Z++89/10 --- beroepsethiek --- aids (Acquired Immune Defcience Syndrome, hiv, humaan immunodeficiëntievirus) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- bio-ethiek --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- euthanasie --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- geboorteregeling (anticonceptie) --- orgaandonor --- stervensbegeleiding --- 241.63 --- ethiek --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- deontologie --- 243.3 --- General ethics --- Biotechnology --- Human medicine --- Professional ethics. Deontology --- transplantaties --- arts-patiënt relatie --- orgaandonoren --- voortplanting (mensen) --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- medische ethiek --- Hulpwetenschappen --- Ethiek en religie. --- Beroepsethiek. Deontologie --- Algemene ethiek --- Menselijke geneeskunde --- Biotechnologie


Book
Overdrukken / Schotsmans, Paul.
Authors: ---
Publisher: Loc. var. nom. var.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Aanvullingen bij de cursus ethiek
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: Leuven Medica,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 149 << page
of 15
>>
Sort by