Listing 1 - 10 of 50 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Voorzieningen palliatieve zorg in Vlaanderen en Brussel
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Wemmel Forum Palliatieve Zorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ernstig zieke personen en hun families vinden vaak de weg niet naar duidelijke en adequate informatie. Maar ook hulpverleners kennen niet altijd alle mogelijkheden,zodat het moeilijk kan zijn om in te schatten welke voorzieningen geschikt zijn.Het is voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen wat de zorgverstrekker zelf merkt en waar de patiënt en zijn omgeving nood aan hebben. Daarom ondersteunt het Forum Palliatieve Zorg u en maken we u wegwijs in het aanbod van sociale voorzieningen.U vindt in deze brochure een overzicht terug van alle instanties binnen de regio Brussel-Halle-Vilvoorde die palliatieve zorg aanbieden. We vatten belangrijke algemene begrippen samen en lijsten voorzieningen op voor zowel patiënt, zorgomkadering (familie, vrienden, mantelzorgers,…) als hulpverleners.We geven met deze brochure een basisoverzicht. Uw (huis)arts, de sociale dienst van het ziekenfonds/ziekenhuis, het OCMW, het rusthuis en de verpleegkundigen palliatieve zorg kunnen u nog meer specifieke informatie geven.Het Forum Palliatieve Zorg en Omega, de thuisequipe palliatieve zorg in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, staan ook steeds klaar om uw vragen te beantwoorden.De informatie in deze brochure is een tijdsopname. De vermelde bedragen zijn geldig op 1 januari 2016. Indien er wijzigingen zijn, brengen we u op de hoogte via onze website www.forumpalliatievezorg.be. Indien u zelf opmerkingen of aanvullingen heeft op deze brochure, mag u ons hiervan altijd op de hoogte brengen.

Keywords

605.7 --- palliatieve zorg


Book
Palliatieve Zorg : informatie voor patiënten en hun naasten
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: CBO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In deze brochure kunt u lezen wat u van palliatieve zorg kunt verwachten.Het is ingrijpend om te horen dat u niet meer beter zult worden. Voor u en voor uw naasten. Er is geen genezing meer mogelijk voor uw ziekte, maar er zijn nog verschillende behandel-mogelijkheden om uw klachten te verlichten en lijden te voorkomen. Dit noemen we palliatieve zorg. Deze zorg is niet alleen lichamelijk. Er is ook aandacht voor wat dat betekent voor u en uw naasten en voor hulp bij het dagelijks functioneren (denk aan douchen, boodschappen doen, enz.). Er is aandacht voor alle aspecten van het leven: lichamelijk, psychisch,sociaal en zingeving. Vaak zijn er veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken bij mensen in deze fase van hun leven. In deze brochure wordt daarvan een overzicht gegeven. Daarnaast kan de brochure u en uw naasten helpen bij beslissingen over de soort van zorg en de manier waarop deze voor u georganiseerd kan worden.De informatie in deze brochure is gebaseerd op de zorgmodule Palliatieve Zorg uit 2013. Daarin staat voorzorgverleners beschreven wat goede palliatieve zorg is. Een zorgmodule is geen wettelijk voorschrift. Palliatieve zorg is maatwerk. Een zorgverlener kan daarom in overleg met u of uw naaste besluiten van de zorgmodule af te wijken.

Keywords

605.7 --- palliatieve zorg


Book
Handreiking casemanagers palliatieve zorg in de eerste lijn. : Adviezen en aanbevelingen voor casemanagers en andere eerstelijns professionals
Authors: --- --- ---
Year: 2015 Publisher: Amsterdam Expertisecentrum Palliatieve Zorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op veel plaatsen in Nederland bestaan lokale initiatieven om de palliatieve zorg te verbeteren.  Een van de mogelijke initiatieven is het instellen van casemanagers in de eerstelijns palliatieve zorg. Patiënten die ondersteuning krijgen van een casemanager overlijden vaker thuis en minder vaak in het ziekenhuis dan patiënten zonder casemanager (zie hoofdstuk 1).  Deze handreiking is voor iedereen die geïnteresseerd is in de functie van casemanagers voor de palliatieve zorg. Of het nu is om eerste informatie te verkrijgen over wat of wie casemanagers zijn en wat ze doen, om adviezen te krijgen over    implementatie in de eigen regio, of om kaders uit te zetten voor het evalueren of de begeleiding van casemanagers aansluit bij de wensen en behoeften in de regio.Deze handreiking geeft aanbevelingen gebaseerd op de uitkomsten van het CaPalCa onderzoek naar casemanagers in de eerstelijns palliatieve zorg. In Nederland was het CaPalCa onderzoek het eerste grootschalige onderzoek naar casemanagers in de palliatieve zorg. Dit onderzoek is uitgevoerd van januari 2010 tot en met december 2014door het expertisecentrum palliatieve zorg van het VUmc, in samenwerking met het expertisecentrum palliatieve zorg van het Radboud MC. Het werd gefinancierd door ZonMw.  Deze handreiking begint met een overzicht van alle aanbevelingen. Hier worden alle aanbevelingen kort toegelicht. Na het overzicht van aanbevelingen volgt een praktijkvoorbeeld waarin de rol van de casemanager wordt toegelicht. Vervolgens worden in hoofdstuk 1 tot en met 4 de aanbevelingen nader onderbouwd en toegelicht,gegroepeerd in 4 onderwerpen: de functie van casemanager palliatieve zorg (hoofdstuk1), patiëntgroepen waarvoor een    casemanager kan worden ingezet (hoofdstuk 2),begeleiding die een casemanager kan geven (hoofdstuk 3) en de organisatie van zorg(hoofdstuk 4). In de bijlagen wordt over verschillende onderwerpen nog verdere informatie gegeven.

Keywords

605.7 --- palliatieve zorg


Book
Erectiestoornissen : begrijpen en behandelen
Authors: ---
ISBN: 2930365277 Year: 2006 Volume: *13 *55 Publisher: Brussel ViVio

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Erectiestoornissen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782930365831 Year: 2008 Volume: *28 *23 Publisher: Brussel ViVio

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Fertiliteit-informatorium : (on)vruchtbaarheid in de medische praktijk.
Authors: ---
ISBN: 9065021035 Year: 1980 Publisher: Alphen aan den Rijn : Samsom Stafleu,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nadat in de zestiger jaren van deze eeuw de noodzaak om seksualiteit en procreatie van elkaar los te koppelen in steeds bredere kringen werd erkend, zijn ook de mogelijkheden daartoe enorm toegenomen. Een welhaast onoverzichtelijke hoeveelheid literatuur is het begeleidende verschijnsel daarvan. Niet alleen de aard van de toegepaste methodes, hun werkzaamheid, hun betrouwbaarheid, hun eventuele gevaren en bijwerkingen, maar ook hun acceptabiliteit en geoorloofdheid was daarbij inzet van soms felle discussies. Het is begrijpelijk dat niet alleen medici betrokken werden bij alles wat te maken heeft met zo fundamentele en wezenlijke grondslagen van het menselijk bestaan, maar ook beoefenaars van talrijke andere wetenschappelijke disciplines. Uiteindelijk gaat het immers om problemen, waarbij ieder mens zich betrokken voelt en een eigen oordeel moet vormen, mede op grond van eigen wereldbeschouwing.


Book
Facetten van seksualiteit : een inleiding tot de seksuologie
Authors: --- --- ---
ISBN: 9060168607 Year: 1990 Publisher: Alphen aan den Rijn Deurne Samsom Stafleu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met deze inleiding beogen de auteurs materiaal te bieden dat door een grote groep mensen in opleiding gebruikt kan worden. Mensen in opleiding tot hulpverlener en dat in brede zin: op het terrein van geneeskunde, maatschappelijk werk of ander welzijnswerk, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, verloskunde en verpleegkunde. De inleiding is bruikbaar voor jongere jaars medische studenten en studenten aan sociale academies, pedagogische academies, voortgezette opleidingen en opleidingen in de gezondheidszorg.Een voorwaarde om adequaat op problemen van cliënten te kunnen ingaan, is dat de hulpverlener zelf durft na te denken over de eigen seksualiteit, zich bewust is van zijn haar attitude, iets weet over. De keuze van auteurs waarborgt dat een scala wordt geboden van benadering van de seksuologie vanuit medische, biologische, psychologische en sociologische hoek. de eigen 'socialisatie' op dat punt en hoe die is mee bepaald door de eigen achtergrond. De teksten sporen aan tot zelf nadenken, relativeren, zaken binnen een context plaatsen.


Book
Palliatieve zorg in beeld
Authors: --- ---
ISBN: 9789072175427 Year: 2014 Publisher: Utrecht Integraal Kankercentrum Nederland

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Palliatieve zorg in beeld is het resultaat van onze inventarisatie van het functioneren en de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland. Door het bundelen en analyseren van de beschikbare informatie die wél beschikbaar is. Dit rapport is uniek: een dergelijke exercitie is niet eerder gedaan.Meer inzicht in de cijfers, de organisatie, het functioneren en de ontwikkelingen maakt het mogelijk beter te sturen.Daarom doen wij, aan de hand van de bevindingen, concrete aanbevelingen om bij alle partijen concrete besluitvorming te stimuleren. Deze aanbevelingen zijn soms gebaseerd op slechts een onderzoek of op onderzoeken met een kleine respons, maar we hebben er toch voor gekozen deze te gebruiken. Ook om aan te geven waarmeer onderzoek nodig is. IKNL heeft voor de realisatie van dit rapport samengewerkt met de universitaire expertisecentra Palliatieve zorg, in de vorm van een klankbordgroep. En in oktober 2013 hebben wij de resultaten gepresenteerd tijdens een expertbijeenkomst met deskundigen uit het palliatieve veld, die in de praktijk werkzaam zijn en affiniteit hebben met wetenschappelijk onderzoek. Aansluitend hebbende experts in een commentaarronde gereageerd op het conceptrapport.


Book
Interculturele palliatieve zorg : vraaggericht en individueel
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Utrecht Actiz organisatie van zorgondernemers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie : Handreiking voor een goede samenwerking
Author:
Year: 2015 Publisher: Utrecht Vilans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onrust, gevoelens van angst en afhankelijkheid zijn sleutelwoorden bij dementie. Daarom is de palliatieve zorg voor mensen met dementie anders dan bijvoorbeeld voor mensen met kanker. Mensen met dementie hebben andere zorgvragen. Deze handreiking is voor projectleiders die in hun regio aan de slag willen met palliatieve zorg voor mensen met dementie. U leest hoe u de palliatieve zorg voor mensen met dementie kunt verbeteren door verbinding te leggen tussen 2 zorgketens.In Nederland zijn ruim 70 netwerken palliatieve zorg en meer dan 85 ketens dementiezorg. De laatste jaren is er meer aandacht voor palliatieve zorg bij dementie. De palliatieve netwerken en dementienetwerken in verschillende regio’s zoeken elkaar steeds meer op voor het leggen van de verbinding. Ook u kunt hiermee aan de slag. De handreiking helpt u hier een extra push aan te geven.

Keywords

605.7 --- palliatieve zorg --- dementie

Listing 1 - 10 of 50 << page
of 5
>>
Sort by