Narrow your search

Library

UGent (11)

UCL (1)


Resource type

dissertation (9)

book (2)

object (1)


Language

English (11)


Year
From To Submit

2013 (2)

2012 (3)

2011 (4)

2008 (1)

2001 (1)

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by
Appraisal processes in emotion : theory, methods, research
Authors: --- ---
ISBN: 0195130073 Year: 2001 Publisher: Oxford : Oxford University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Balancing Flanders and Wallonia: a qualitative study of foreign news coverage about Belgium.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze studie onderzoekt hoe er over België, meer bepaald over Vlaanderen en Wallonië, gerapporteerd wordt in de Nederlandse en Britse pers, en of de informatie over beide landsdelen gebalanceerd wordt weergegeven. Middelen of methode: Hiervoor werd een corpus samengesteld van 17 artikels uit 3 Nederlandse kwaliteitskranten, en 4 Britse artikels uit 3 Britse kwaliteitskranten. Alle artikels werden gepubliceerd in april 2010: de val van Leterme II. De artikels werden geanalyseerd met behulp van onder andere Appraisal Theory, een methode waarbij talige elementen geanalyseerd werden, en Triangulation, een methode waarbij resultaten uit voorgaand onderzoek over het imago van België werden gebruikt. Resultaten: Uit het onderzoek bleek dat de informatie over Vlaanderen en Wallonië niet altijd even gebalanceerd wordt weergegeven: de Nederlandse correspondenten starten vanuit een Nederlandstalig frame en sluiten zich bijgevolg veeleer aan bij het Vlaamse perspectief, vooral in hun uitleg over BHV. De Vlamingen worden in dat conflict voorgesteld als benadeeld, onrecht aangedaan door de Franstaligen.De Britse correspondenten zijn veel minder gedetailleerd in hun uitleg over de Belgische regeringscrisis en hebben het niet zozeer over Vlaanderen en Wallonië als twee landshelften waar veel onenigheid heerst. Zij focussen meer op het nadelige effect van de crisis in Europa, terwijl de Nederlandse correspondenten dat zelden doen.


Dissertation
Obama or Romney? Political Bias in US Newspapers: Reporting on the 2012 Presidential Elections in The Washington Times and The New York Times.
Authors: --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstellingen: Dit onderzoek analyseert of er sprake is van subjectiviteit in de Amerikaanse pers in de berichtgeving over en editoriale commentaar op de presidentverkiezingen in 2012. Het corpus is samengesteld uit artikelen van The Washington Times en The New York Times, die respectievelijk een conservatieve en liberaal-progressieve politieke affiliatie hebben. Deze studie wil nagaan of deze politieke voorkeur ook in de berichtgeving aanwezig is, in de framing van onderwerpen enerzijds en de woordkeuze anderzijds. Indien er inderdaad sprake is van subjectiviteit, wil het onderzoek de formulering van standpunten in kaart brengen. Middelen of methode: Een corpus van 20 artikels werd samengesteld, waarin vijf verschillende thema's aan bod kwamen, die geselecteerd werden op basis van hun aanwezigheid in de nationale media en hun invloed op de campagnes van beide kandidaten: het homohuwelijk, gezondheidszorg, de economie, het gelekte filmpje waardoor presidentskandidaat Romney in een negatief daglicht kwam te staan, en het eerste presidentiële debat dat voor Obama nadelig bleek te zijn. Uit The Washington Times en The New York Times werden voor elk onderwerp telkens een opiniestuk en een nieuwsartikel geselecteerd. Deze artikels werden geanalyseerd aan hand van appraisal theory. Vervolgens werd er een onderscheid gemaakt tussen impliciete en expliciete oordelen en werd onderzocht welk woordgebruik en welke stijlkenmerken enerzijds een opinie expliciteren of impliciet kenbaar maken en anderzijds via welk woordgebruik en welke stijlkenmerken een politieke affiliatie verhuld werd. Resultaten: Uit de analyse aan de hand van appraisal theory is gebleken dat The Washington Times zich heel kritisch toonde tegenover het beleid van President Obama en steeds conservatieve standpunten innam omtrent sociale thema's. The New York Times stond daarentegen volledig achter een tweede ambtstermijn voor President Obama en haalde vaak uit naar Gouverneur Romney. In de nieuwsartikels probeerden de kranten hun objectiviteit de benadrukken door steeds te verwijzen naar feiten en cijfers die hun ingenomen standpunt bevestigden. Deze werden echter in een bepaald kader geplaatst, de zogenaamde “framing”, waardoor het artikel steeds een bepaalde lading kreeg. Terwijl de nieuwsartikels dus eerder impliciet hun mening lieten doorschemeren, waren in de opiniestukken de standpunten expliciet uitgedrukt. Om hun mening kracht bij te zetten stonden krachtige beelden, kleurrijk taalgebruik en stijlfiguren centraal. Door het gebruik van o.a. metaforen, uitdrukkingen en sarcasme werd de vaak heel expliciet positieve of negatieve houding ten opzichte van een presidentskandidaat beklemtoont, om zo eventueel de mening van het leespubliek te kunnen beïnvloeden. Er kan dus geconcludeerd worden dat beide kranten hun politieke voorkeur in hun berichtgeving niet kunnen verdoezelen. De feiten worden steeds geframed in de politieke en sociale opvattingen eigen aan de krant. Dit toont aan dat de media een belangrijke en machtige functie uitoefenen in het beïnvloeden van het stemgedrag van de lezers.


Dissertation
The image of France in the contemporary British quality press: an appraisal theory analysis.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Dit onderzoek wil het beeld van Frankrijk in de Britse pers schetsen. Hoe wordt Frankrijk gepercipieerd in twee Britse kranten? Met Frankrijk wordt gealludeerd op een brede categorie van referenties: het land zelf, de inwoners, de president, ministers, nationale delicatessen, dorpjes, steden enz. Middelen of methode: Het onderzoek levert een bijdrage aan de imagologie, de studie die zich bezighoudt met het analyseren van kranten, boeken, films op hun representatie van andere landen, volkeren en culturen. Methodologisch lagen de analyses van 'appraisal theory' aan de basis van het onderzoek. Appraisal theory is een manier van teksten analyseren op subjectieve evaluaties met betrekking tot affect (gevoel), judgement (oordeel) en appreciation (appreciatie). 50 Britse krantenartikels over Frankrijk werden op basis van deze theorie geanalyseerd. De artikels werden geselecteerd uit twee Britse kranten namelijk The Guardian en The Independent. Uit elke krant werden 25 artikels gekozen uit een afgebakende, willekeurig gekozen periode gaande van januari 2009-mei 2009. Resultaten: Over al wat cultuur en toerisme aangaat wordt er een relatief positief beeld van Frankrijk geschetst. Over Sarkozy, Bruni en bepaalde ministers is Groot-Britannië een stuk kritischer. Sarkozy krijgt de meeste kritiek over zich en wordt soms echt afgeschreven als een onbekwaam president.


Dissertation
Education after devolution: an appraisal theory analysis of newspaper articles from 'The Guardian' discussing reforms in Scotland, Wales and Northern Ireland (2005-2009).
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze studie onderzoekt hoe er over het onderwijsbeleid in Schotland, Wales en Noord Ierland gerapporteerd wordt in de Britse pers na ‘devolution’. Middelen of methode: Hiervoor werd een corpus samengesteld van tien artikels per regio uit de Britse kwaliteitskrant The Guardian. De besproken periode beslaat vier jaar, van 2005 tot 2009. De artikels werden geanalyseerd met behulp van de ‘Appraisal Theory’. Hierbij werden woorden van de auteur beoordeeld door het aanduiden van ‘attitudes’ in de tekst. Deze kunnen impliciet (invoked) of expliciet (inscribed) weergegeven worden. Er zijn drie mogelijke ‘attitudes’: (1) ‘judgement’, beoordelen van iemands gedrag, (2) ‘appreciation’, beoordelen van een stand van zaken en (3) ‘affect’, uitdrukken van emotie. Resultaten: Algemeen gebruikt de auteur impliciete ‘appreciation’ om een maatregel te beoordelen. In de quotes wordt meer expliciete ‘appreciation’ of ‘affect’ gebruikt. Opvallend is dat het beleid in Schotland, Wales en Noord Ierland vaak beoordeeld wordt door het tegenover dat van de andere regio’s in de UK te plaatsen, vooral dan tegenover Engeland. Dit is duidelijk in de titel, maar ook in de tekst zelf en de quotes die de auteur opneemt. Vaak worden de quotes ook gebruikt om aan te geven dat een maatregel in een van de drie regio’s beter is dan die in Engeland, of om de maatregel positief voor te stellen.


Dissertation
The UK general election of May 2010 in the Belgian and Dutch quality press: an appraisal and framing analysis.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze masterproef had als doel de verslaggeving van de Britse Lagerhuisverkiezingen in mei 2010 te onderzoeken op gebied van neutraliteit en journalistieke toon in de Belgische en Nederlandse kwaliteitspers. Daarna werd ook onderzocht hoe Gordon Brown, David Cameron en Nick Clegg werden geframed in de respectievelijke kwaliteitskranten met betrekking tot de Britse verkiezingen. Een corpus met artikelen uit De Standaard en NRC Handelsblad uit de periode januari-mei 2010 werd hiervoor geselecteerd. Middelen of methode: Het onderzoek is gebaseerd op de appraisal theorie, waardoor de inhoud van het corpus kwalitatief kon worden geanalyseerd op basis van drie positieve of negatieve houdingen: emotie, beoordeling en waardering. Aan de hand van deze kwalitatieve inhoudsanalyse werden de frames inductief afgeleid uit het corpus. Resultaten: Uit de appraisal analyse kon worden afgeleid dat positieve en negatieve beoordelingen en waarderingen, zowel authorial als toegeschreven, en toegeschreven emoties aanwezig waren. Authorial emoties werden niet teruggevonden. Uit de framing analyse werd afgeleid dat Gordon Brown vooral werd geframed als een bullebak of een onpopulaire man. Daarnaast werd hij ook geframed als een doorzetter of een competente man. David Cameron werd frequent geframed als een charmante of welbespraakte man. Het Tory Blair frame, het zwakke leider frame en niet authentiek frame werden ook gebruikt. Voor Nick Clegg werd voornamelijk het frisse nieuwkomer frame gebruikt, hoewel hij ook als eurofiel werd geframed.


Dissertation
An appraisal analysis of reports on the Spanish financial crisis in the British quality and popular press.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze masterproef bestudeert het verschil in neutraliteit van berichtgeving tussen de Britse populaire pers en de kwaliteitspers. The Guardian vertegenwoordigt de kwaliteitspers en the Daily Mail en Mail on Sunday de populaire pers. Het corpus werd samengesteld rond het onderwerp "de financiële crisis in Spanje". Middelen of methode: Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van “appraisal theory”. De drie gebieden (affect, judgement en appreciation) werden onderzocht en getoetst aan eerdere resultaten verkregen door Martin en White (2005). De studie bekijkt vooral of er een verschil is in de frequentie van evaluaties en de intensiteit van die evaluaties. Resultaten: De studie bevestigt de uitgaanshypothese dat de Britse populaire pers sneller en intenser gebeurtenissen zal evalueren, wat ten koste gaat van de verwachte neutraliteit en objectiviteit van de pers. Toch werden er minder grote verschillen vastgesteld dan eerst verwacht. Maar wanneer de gevonden evaluaties op een positief-negatief schaal werden geplaatst, werd het wel duidelijk dat de popular press veel negatiever beoordeeld dan de quality press. In dit corpus werden er ook voorbeelden gevonden van social esteem in de reporter voice en social sanction was niet enkel beperkt tot de commentator voice, in tegenstelling tot de resultaten van Martin and White (2005).


Dissertation
The Pim Fortuyn case in the Dutch and English quality press: an appraisal theory analysis.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze masterproef onderzoekt in welke mate de Nederlandse en Engelse pers verschillen in de berichtgeving over de Pim Fortuyn-crisis. Middelen of methode: Het onderzoek gebeurt aan de hand van 'appraisal theory'; een methodologie om teksten te analyseren op subjectieve evaluaties met betrekking tot affect, judgement en appreciation en op journalistic voices (writer or reporter voice). 40 artikels, 20 uit NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad en 20 uit The Times en The Guardian, werden willekeurig geselecteerd en geanalyseerd volgens 'appraisal theory'. Er werd ook een analyse uitgevoerd op verschillen in woordkeuze. Resultaten: Hoewel de meerderheid van de Nederlandse artikels tot writer voice behoort en dus subjectiever is, blijkt de Engelse berichtgeving over de Pim Fortuyn-crisis opmerkelijk veel sensationeler (keuze quotes, woordgebruik,..) dan de Nederlandstalige pers. In het Engelse corpus maakte men eerder gebruik van attributed material: observed affect/appreciation en no authorial judgement, terwijl de Nederlandse jouralisten vaker opteerden voor authorial affect, appreciation en judgement. Het onderzoek bevestigt grotendeels de theorie van journalistic voices door Martin & White (2005).

Emotion talk across corpora
Author:
ISBN: 9780230551466 0230551467 1349362301 9786613179241 0230285716 1283179245 Year: 2008 Publisher: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This book offers new insights into how English speakers talk about their own and others' emotions. Using statistical evidence and corpus-linguistic methods, but also qualitative text analyses, the author examines how expressions that describe emotions are employed in a large corpus of conversational, newspaper, fictional and academic English.


Dissertation
Reports on ETA in The Guardian and The Times between 2006 and 2011: an analysis within the framework of appraisal theory.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze masterproef bestudeert het beeld van de ETA in twee Britse kranten, The Times en The Guardian voor drie periodes (29 december 2006 tot 20 september 2007, 4 september tot 8 november 2010 en 9 januari tot 18 februari 2011). Subjectiviteit door de auteur wordt bestudeerd in drie verschillende registers waarbij gelet wordt op verschillen in neutraliteit tussen de links georiënteerde The Guardian en de rechts georiënteerde The Times. Middelen of methode: Het onderzoek gebeurt aan de hand van ‘appraisal theory’. De focus ligt op ‘judgement’, een aspect van ‘attitudinal assessments’ (beoordelingen van het gedrag) binnen ‘appraisal theory’.Artikels over staakt-het-vuren initiatieven van de ETA worden bestudeerd binnen drie periodes voor drie verschillende journalistieke registers (reporter voice, correspondent voice en commentator voice). Er wordt onder meer gekeken naar de frequentie van woorden als ‘terrorist’ versus ‘separatist’. Resultaten: De studie bevestigt de theorie van Martin & White (2005) betreffende ‘authorial judgement’ (het oordelen door de auteur). Er werd een zeer lage frequentie vastgesteld voor authorial judgement binnen reporter voice, een hogere frequentie voor correspondent voice en een veel hogere frequentie voor commentator voice. Deze masterproef bespreekt ook het belang van ‘attributed judgement’ (oordeel door derden, gebruik van citaten). Hoewel reporter voice teksten vrij neutraal zijn en de auteurs ervan zich houden aan de beperkingen die het genre van nieuwsberichten met zich meebrengt, beïnvloedt het gebruik van attributed judgement net zo goed de lezer.

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by