Listing 1 - 10 of 226 << page
of 23
>>
Sort by

Book
Feigenblatt und Lorbeer : unzeitgemässe Betrachtungen eines Biologen zur Sexualität und Fortpflanzung
Author:
ISBN: 3796130240 Year: 1971 Publisher: Bremen Schünemann,


Book
New dimensions in legal and ethical concepts for human research
Author:
Year: 1970 Publisher: New York (N.Y.): New York academy of sciences,


Periodical
The AG bioethics forum.
Year: 1989 Publisher: Ames Iowa State University. Office of biotechnology.


Dissertation
Practice-oriented ethical models to bridge animal production, ethics and society.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktijkethische modellen als brug tussen dierlijke productie, ethiek en maatschappij Een schijnbaar onoverbrugbare kloof is gegroeid tussen de moderne dierlijke productietechnieken en de idealen die leven in de maatschappij. Dit werk stelt een nieuw ethisch concept voor en beschrijft een praktisch kader dat kan helpen om in dagdagelijkse situaties de kloof te dichten tussen de dierlijke productie en maatschappelijke en ethische bezorgdheden. Drie concrete voorbeelden worden daarbij uitgewerkt. Dit concept en het kader kunnen ongetwijfeld worden toegepast op andere domeinen waar de technologie het moeilijk heeft met de maatschappelijke verwachtingen. Naast normatieve en toegepaste ethische theorieën bestaat er ook een derde niveau van ethiek, namelijk praktijkethiek (“practice-oriented ethics”). Dit niveau houdt zich bezig met ethiek op een zeer praktische manier. In tegenstelling tot normatieve ethiek, die theorieën ontwikkelt over ethische concepten en toegepaste ethiek, die theorieën ontwikkelt over praktische domeinen, houdt de praktijkethiek zich niet bezig met het ontwikkelen van theorieën, maar wel met het nemen van beslissingen en stellen van daden. Daarom is het ook beter niet te spreken over praktijkethische theorieën, maar wel over (praktijkethische) instrumenten. Het gelaagde of doel-indicator-model is een elegante en krachtige manier om in de praktijkethiek de nood aan bondigheid te verzoenen met de nood aan juistheid. Het eerste instrument dat via dit model ontwikkeld werd, is een systeem voor het bepalen van dierenwelzijn op bedrijfsniveau. Dit systeem integreert zoveel mogelijk de bestaande kennis over dierenwelzijnsbepaling in een kader dat uit drie componenten bestaat: huisvesting, verzorger en dier. Gezien de centrale rol van de verzorger in de dierlijke productiecontext wordt er veel aandacht besteed aan zijn of haar rol, gebruik makende van een nieuw Practice-oriented Ethical Models to Bridge Animal Production, Ethics and Society A seemingly unbridgeable distance has grown between contemporary animal production and the ideals living in society. This work delivers a new ethical concept, and describes a practical framework and three concrete examples of how to close the gap between animal production and social and ethical concerns, in day-to-day situations. It should be possible to apply this concept and this framework to other areas in which technology is at odds with society’s expectations. Next to normative and applied ethical theories, there is a third level of ethical deliberation. This level has been named practice-oriented ethics (“praktijkethiek”). It deals with ethical assessment, evaluation or decision-making at a very practical level. In contrast to normative ethics, which theorises about ethical concepts, and applied ethics, which theorises about practical issues, practice-oriented ethics is not about theorising, but about taking decisions and acting. Therefor, it seems better to talk about (practice-oriented) ethical tools than theories. The layered model or goal-indicator model is an elegant and powerful way to reconcile the need for conciseness with the need for accuracy in such tools. The first tool developed through the layered model is a on-farm animal welfare assessment system. This system integrates existing knowledge about the assessement of animal welfare in a framework based on three components: housing, stockholder and animal. Using a newly created Stockholder Assessment System (SAS), much emphasis is lead upon the role of the stockholder, duly recognising his or her pivotal role in the animal production environment. Feedback and transparency are key elements throughout the entire assessment system, not the final score. In order to be able to close the gap between the different stakeholders in Er worden de laatste decennia meer en meer vragen gesteld bij het verantwoord zijn van de huidige dierlijke productiesystemen. Het blijkt echter voor zowel de dierlijke productiesector als de anderen zeer moeilijk om over dergelijke ethische of maatschappelijke vragen met elkaar te communiceren, niet in het minst door de zeer verschillende invalshoek van de verschillende actoren. Al te vaak resulteerde dit in een gepolariseerd debat, wat het bereiken van concrete oplossing allerminst heeft vergemakkelijkt. Dit doctoraatsonderzoek reikt drie modellen aan die voor bepaalde knelpunten een oplossing of minstens een stap voorwaarts kunnen betekenen. Deze modellen passen in een nieuw ontwikkeld algemeen ethisch denkkader, de praktijkethiek. Meestal worden twee niveaus van ethische theorieën onderscheiden, met name de algemene normatieve ethische theorieën en de toegepaste ethische theorieën. Er is echter een derde niveau te onderscheiden dat tot doel heeft om in de dagdagelijkse realiteit vooruitgang te boeken, dit is de “praktijkethiek” (practice-oriented ethics). In tegenstelling tot de “hogere” niveaus is het hier niet de bedoeling theorieën te ontwikkelen, maar om bestaande theorieën te gebruiken om in concrete, individuele gevallen tot een beslissing te komen. De praktijkethiek zal daarvoor een reeks van instrumenten (modellen) ontwikkelen die een integratie van wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke elementen mogelijk maken. In dit werk wordt dit denkkader toegepast op drie situaties: het beoordelen van dierenwelzijn op bedrijfsniveau, het evalueren van de evolutie van dierenwelzijn op nationaal niveau en het beoordelen van verschillende dierziektebestrijdingsmogelijkheden. In al deze gevallen wordt het model opgebouwd vanuit een getrapt doel-indicator systeem, waarbij praktische bruikbaarheid en transparantie belangrijke randvoorwaarden zijn. Binnen het model

L'oeuf transparent
Authors: --- ---
ISBN: 2080811576 9782080811578 Year: 1986 Volume: 157 Publisher: Paris Flammarion,


Book
Genetisch onderzoek : mensen, meningen en medeverantwoordelijkheid.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9026115393 Year: 1999 Publisher: Baarn Fontein,


Book
La bioéthique : nature, principes, enjeux.
Author:
ISSN: 09864849 ISBN: 2204030724 2762114446 Year: 1989 Volume: 14 Publisher: Paris Cerf,


Book
Het gemanipuleerde leven : nieuwe mogelijkheden van de medische techniek.
Authors: ---
ISBN: 9060849523 Year: 1986 Publisher: Kampen La Rivière en Voorhoeve,

Listing 1 - 10 of 226 << page
of 23
>>
Sort by