Narrow your search

Library

KU Leuven (4)


Resource type

book (2)

dissertation (2)


Language

Dutch (1)

English (1)

French (1)

German (1)


Year
From To Submit

2007 (1)

1984 (1)

1968 (1)

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Colloque international sur le retrait des bétons hydrauliques : CERILH, Madrid, 20-22 mars 1968
Year: 1968 Publisher: Paris Centre d'etudes et de recherches de l'industrie des liants hydrauliques,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Chemische und hydraulische Raumänderungen gemessen an ausgewählten Zementsteinen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Microstructure formation in cement mortars modified with water-soluble polymers.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Tijdens de uitharding van cementmortels gemodificeerd met wateroplosbare polymeren vinden er twee processen plaats: cementhydratatie en polymeerfilmvorming. Het hoofddoel van dit doctoraatswerk is het bestuderen van het effect van polymeeroplossingen op de cementhydratatiereacties, van de polymeer-cement interacties in een vroeg stadium en van de polymeerfilmvorming bij zeer lage polymeerconcentraties (1% van het cementgewicht). In de praktijk werd polymeerfilmvorming bij deze kleine polymeerhoeveelheden tot nog toe niet beschouwd. Aan de hand van mechanische sterkteproeven en een microstructuuronderzoek met behulp van de elektronenmicroscoop wordt de aanwezigheid van polymeerfilms en -bruggen in de cementmatrix echter aangetoond. Deze leveren een belangrijke bijdrage tot de buig- en splijttreksterkte van de mortels. Door hun grote gevoeligheid voor vocht en water is deze bijdrage en het verlies ervan in vochtige omstandigheden belangrijk met het oog op het praktische gebruik van wateroplosbare polymeren in cementmortels. Bovendien beïnvloeden de wateroplosbare polymeren de cementhydratatiereacties. Ondanks een initiële vertraging van de hydratatie wordt een hogere hydratatiegraad teruggevonden na 90 dagen. De polymeeroplossingen beïnvloeden ook de morfologie van het gevormde calcium hydroxide en zorgen voor een meer cohesieve microstructuur met een kleiner aantal microscheuren. Verder wordt aangetoond dat er tijdens thermische analyses een sterke interactie optreedt tussen de organische componenten, zoals polymeren en solventen, en de cementhydraten, niet-gehydrateerde cementdeeltjes of de vrijgekomen OH-ionen. Deze interactie leidt tot de vorming van carbonaten of carbonaatachtige fases en een onderschatting van de werkelijk aanwezige hoeveelheid calcium hydroxide. De nodige voorzichtigheid is dan ook noodzakelijk bij de interpretatie van thermische analyses in de aanwezigheid van solventen of polymeren. During hardening of cement mortars modified with water-soluble polymers, both cement hydration and polymer film formation take place. The main goal of this doctoral research is to study the effect of aqueous polymer solutions on the cement hydration reactions, the polymer-cement interactions at early ages and the polymer film formation at very low polymer concentrations (1% of cement mass). Usually, water-soluble polymers are added as rheology modifiers or stabilizing agents and polymer film formation is not considered at these low polymer contents. However, by mechanical strength tests and a SEM investigation, the presence of polymer films and bridges in the cement matrix is demonstrated. A major contribution to the flexural and splitting tensile strength is found. The impact of the polymer films on the mechanical strength of the mortars and their sensitivity to moisture and water confirm that extra constraints on their applicability or, at least, an awareness of a possible strength loss in moist and wet conditions, even at low polymer-cement ratios, must be taken into account. Furthermore, the presence of water-soluble polymers influences the cement hydration reactions. In spite of an initial retardation of the hydration reactions, a higher degree of hydration is found after 90 days for the polymer modified mortars. The polymer solutions also affect the morphology of the Ca(OH)2 crystals and improve the internal cohesion of the bulk cement paste by creating a more cohesive microstructure with a smaller amount of microcracks. It is shown that during thermal analyses, organics, e.g. polymers or solvents, and the unhydrated cement particles, the cement hydrates or the released OH-ions interact. This results in the formation of carbonate or carbonate-like phases and an underestimation of the real amount of Ca(OH)2 by thermal analysis. Therefore, care should be taken when interpreting the results of thermal analysis of cement pastes, containing organics. Microstructuuropbouw bij cementmortels gemodificeerd met wateroplosbare polymeren Om de eigenschappen van verse cementmortelmengsels te verbeteren, worden vaak wateroplosbare polymeren toegevoegd. Deze macromoleculen zorgen ervoor dat de mortels eenvoudiger aan te brengen zijn, een grotere weerstand hebben tegen ontmengen en bleeding en het aanwezige water sterker vasthouden. Bovendien kan een betere hechting aan bestaande beton- of morteloppervlakken, aan wapeningsstaven en aan staal- of kunststofvezels gerealiseerd worden. De precieze invloed van wateroplosbare polymeren op de eigenschappen van de mortels in de uitgeharde toestand en op de microstructuuropbouw is weinig gekend en wordt in dit doctoraatsonderzoek onderzocht. Om de polymeer-cement interacties te bestuderen worden op verschillende tijdstippen de optredende reacties stopgezet en de samenstelling van de cementpasta’s geanalyseerd. Hiertoe dient het aanwezige aanmaakwater dat nog niet met de cementdeeltjes gereageerd heeft, verwijderd te worden. De invloed van verschillende drogingstechnieken (ovendroging, vacuümdroging, solvent uitwisseling) op de meetresultaten van thermische analyses, XRD en FT-IR spectroscopie worden onderzocht. Tijdens de thermische analyses treedt er een sterke interactie op tussen de solventen of hun decompositieproducten en de cementhydraten, niet-gehydrateerde cementdeeltjes of de vrijgekomen OH- ionen. Dit resulteert in de vorming van carbonaatachtige fases en een onderschatting van de werkelijk aanwezige hoeveelheid calcium hydroxide. Een vergelijkbare interactie wordt waargenomen in cementpasta’s gemodificeerd met polymeren, waardoor speciale aandacht vereist is bij de interpretatie van thermische analyses in de aanwezigheid van organische componenten. Anderzijds wordt aangetoond dat vacuümdroging een eenvoudige en snelle methode is om het overtollige water te verwijderen zonder risico op de vorming van ongewenste interactieproducten. Tijdens het uitharden van cementmortels gemodificeerd met wateroplosbare polymeren kunnen er twee processen plaatsvinden: cementhydratatie en polymeerfilmvorming. De hydratatiereacties, die verantwoordelijk zijn voor de sterkte van niet-gemodificeerde cementmortels, worden beïnvloed door de aanwezigheid van wateroplosbare polymeren. Zo wordt een kleine vertraging van de hydratatiereacties vastgesteld in mortels gemodificeerd met 1% polyvinylalcohol-actetaat (PVAA) en methylcellulose (MC), terwijl de cementhydratatie sterk vertraagd wordt in mortels gemodificeerd met 1% hydroxyethylcellulose (HEC). Na 90 dagen vertonen de polymeergemodificeerde mortels echter een hogere hydratatiegraad dan niet-gemodificeerde mortels, vermoedelijk door een betere verdeling van de cementdeeltjes in het aanmaakwater. De polymeeroplossingen beïnvloeden ook de morfologie van het gevormde calcium hydroxide en zorgen voor een meer cohesieve microstructuur met een kleiner aantal microscheuren. Niet alleen de cementhydratatiereacties worden beïnvloed door de wateroplosbare polymeren, ook polymeerfilms kunnen gevormd worden. Meestal wordt polymeerfilmvorming bij deze lage polymeerhoeveelheden (1% van het cementgewicht) niet beschouwd. Aan de hand van mechanische sterkteproeven en een microstructuuronderzoek met behulp van de elektronenmicroscoop wordt de aanwezigheid van polymeerfilms en -bruggen echter vastgesteld. Deze leveren een belangrijke bijdrage tot de buigtrek- en splijtsterkte van de mortels. Door hun grote gevoeligheid voor vocht en water is deze bijdrage en het verlies ervan in vochtige omstandigheden belangrijk met het oog op het praktische gebruik van wateroplosbare polymeren in cementmortels.


Book
Studies on mortars sampled from historic buildings : selected papers 1983-1999
Authors: --- ---
Publisher: Milano Politecnico di Milano. Dipartimento di ingegneria strutturale,

Listing 1 - 4 of 4
Sort by