Narrow your search

Library

UGent (196)


Resource type

dissertation (196)


Language

English (72)

Spanish (45)

French (41)

Russian (19)

German (12)

More...

Year
From To Submit

2013 (44)

2012 (4)

2011 (46)

2010 (40)

2009 (33)

More...
Listing 1 - 10 of 196 << page
of 20
>>
Sort by

Dissertation
Internationalisation and intercultural communication: Perception and problems of Latin American students in Ghent.
Authors: --- ---
Year: 2008 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze masterproef is het resultaat van een onderzoek naar de perceptie van Latijns-Amerikaanse studenten in Gent. Er wordt onderzocht welk beeld zij zich vormen van Vlaanderen, welke problemen zij ondervinden en door welke initiatieven zij worden opgevangen. Verder wordt ook onderzoek gedaan naar culturele verschillen tussen België en Latijns-Amerika aan de hand van de waarden van Hofstede. Middelen of methode: Via een eerste theoretisch gedeelte worden enkele belangrijke begrippen en studies aangehaald. Via een vragenlijst werd getracht mondelinge interviews af te nemen om daarna met behulp van een kwalitatieve analyse een descriptief beeld te schetsen. Daarnaast werd via een vergelijkend onderzoek ook onderzoek gedaan naar culturele verschillen, hoofdzakelijk via de waarden van Hofstede. Resultaten: Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Vlamingen een éénzijdig beeld hebben over Latijns Amerika. Verder beschrijven de studenten Vlamingen in (stereotype) termen als gereserveerd en georganiseerd. De studenten hadden hoofdzakelijk problemen met het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en met het Nederlands. Studenten blijken ook geen echte cultuurschok te ervaren maar ondervinden wel problemen met het aanpassen aan meer praktische zaken. Verschillen in culturele waarden werden vooral getoetst via de Power Distance and Individualism dimensie van Hofstede. Wat de Power Distance betreft was het moeilijk uitspraken te doen aangezien de waarden van Hofstede grotendeels verschillen met die van de studenten in de gegeven antwoorden in de interviews. De dimensie Individualisme was dan weer duidelijker te verklaren aangezien de verschillen in waarden daar overeenkwamen met die van Hofstede. Culturele verschillen zijn ook merkbaar in tijd en ruimte. Hierin bevestigden de studenten hun flexibele omgang met tijd en de kleinere afstand bij een conversatie.


Dissertation
Un análisis de la comunicación externa de las escuelas de idiomas en Cádiz y Salamanca a través de su sitio web.
Authors: --- --- ---
Year: 2010 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze studie onderzoekt de externe communicatie van talenscholen in Cádiz en Salamanca aan de hand van hun website. De belangrijkste doelstelling is nagaan welke argumentatie er precies gegeven wordt om potentiële leerlingen te overtuigen om Spaans te studeren aan hun school in hun stad. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van verschillende factoren die de externe communicatie van talenscholen beïnvloeden. Middelen of methode: In eerste instantie schetsen we de context van het onderzoeksdomein en bespreken we de prominente organisaties binnen de sector Spaans voor Anderstaligen zoals het Instituut Cervantes en Turespaña. We analyseren de scholen die erkend zijn door het Instituut Cervantes in de provincies Cádiz en Salamanca. We geven een overzicht van de conventionele delen van een website van een talenschool. Ook het meertalige karakter van de websites komt aan bod. Voor de analyse van de teksten hebben we een corpus aangemaakt van de conventionele delen: ‘waarom onze school?’, ‘waarom Cádiz?’, ‘waarom Salamanca?’ en ‘waarom Spaans?’. Eerst geven we een kwalitatief overzicht van de verschillende argumenten om daarna kwantitatief te onderzoeken welke argumenten het meest voorkomen. Het is niet alleen belangrijk wat gezegd wordt, ook de wijze waarop gecommuniceerd wordt speelt een grote rol. Daarom geven we enkele voorbeelden van het promotionele discours. In het laatste hoofdstuk willen we een nieuwe vorm van communicatie onderzoeken: sociale media. We zullen ons beperken tot Facebook, en kijken of de scholen er reeds gebruik van maken en op welke manier. Een rode draad doorheen het onderzoek is een mondelinge bron, Ángeles Castro, directrice van de talenschool K2 Internacional in Cádiz. We zullen geregeld verwijzen naar haar standpunten. Resultaten: In de provincie Cádiz zijn er negen erkende scholen van het Instituut Cervantes, Salamanca telt er veertien. Op hun websites kunnen we verschillende conventionele delen onderscheiden. 61% van de onderzochte sites heeft zijn eerste pagina in het Engels, 31% in het Spaans, 4% in het Duits en 4% in het Nederlands. De inhoudsanalyse over de school zelf toont het belang van de docenten aan, met nadruk op het menselijke aspect. Andere argumenten zijn de locatie van de school, het aanbod aan cursussen, de sfeer en de activiteiten. Hoewel de erkenning door het Instituut Cervantes niet vaak expliciet wordt vermeld, is het logo van deze erkenning toch in 78% van de gevallen aanwezig op de website. Zowel Cádiz als Salamanca hebben twee gemeenschappelijke criteria die worden benadrukt in de argumentatie: hun rijke geschiedenis en de sfeer van de stad. Cádiz wordt voorgesteld als de oudste stad van het Westen, gesticht in 1100 v. C. door de Feniciërs. De universiteit van Salamanca is de oudste van Spanje en behoort bovendien tot de oudste van Europa. Salamanca wordt geregeld beschreven als de plaats waar men het zuiverste Spaans spreekt: het Castiliaans. Het is duidelijk dat Salamanca ook gebruik maakt van de studentensfeer en culturele aspecten in zijn promotie. Het sterkste punt van Cádiz is dan weer de ligging aan de kust en zijn zomers klimaat. De sfeer in Cádiz is nauw verbonden met sol y playa, het argument dat we in alle teksten terugvinden. De meest voorkomende reden om Spaans te leren is het groot aantal sprekers van deze taal. In het promotioneel discours vinden we veel superlatieven, imperatieven en versterkende adjectieven terug. De meerderheid van de scholen gebruikt de jij-vorm in hun aanspreking. 70% van de scholen heeft een Facebookpagina die wordt gebruikt als netwerk voor studenten. De positieve getuigenissen van de studenten hebben een heel belangrijke invloed op de imagovorming van de school.


Dissertation
Referencias culturales en textos turísticos sobre Flandes.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze scriptie betreft een beschrijving van culturele referenties (monumenten, musea, openbare gebouwen,…) in Gent en Brussel in Spaanse reisgidsen. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van 3 Spaanse gidsen namelijk: “Guía Viva”, “Guía Azul” en “Guía Total”. Voor de bespreking van Gent heb ik ook de website www.visitgent.be besproken. Middelen of methode: Als theoretisch kader heb ik de theorieën van Grit en Newmark toegepast op de beschrijving uit de gidsen. Resultaten: We willen achterhalen of de Spaanse reisgidsen de culturele referenties in Gent en Brussel op een correcte manier weergeven. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Vooral wat Gent betreft, treffen we in “Guía Viva” veel fouten aan, en ook worden dezelfde culturele referenties vaak herhaald maar anders geschreven. Wat Brussel betreft zien we dan weer dat er vaker wordt gekozen voor de originele naam in het Frans.


Dissertation
Link between cultural differences and legislation on names in Flanders and The Netherlands.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Aan de hand van een vergelijkende studie nagaan of de cultuurverschillen tussen Vlamingen en Nederlanders merkbaar zijn in de wetgeving rond voornamen en familienamen in Vlaanderen en Nederland. Hierbij gaan we ervan uit dat cultuurverschillen wel terugkomen in de wetgeving maar niet in die mate dat kan gesteld worden dat de wetgeving erdoor beïnvloed wordt. Middelen of methode: Het onderzoek zelf bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een overzicht van de belangrijkste cultuurverschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. Daarna volgt een vergelijking van de wetgeving rond voornamen en familienamen in Vlaanderen en Nederland, waarbij na elk onderdeel wordt nagegaan of er een link is met de verschillen uit het voorgaande hoofdstuk. Aan het einde volgt een algemene conclusie om na te gaan of de hypothese van het onderzoek al dan niet wordt bevestigd. Resultaten: Uit de studie is gebleken dat de wetgeving rond voornamen en familienamen in Vlaanderen en Nederland niet beïnvloed wordt door de cultuurverschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. Er zijn wel een aantal verschillen terug te vinden in de wetgeving maar dat is niet voldoende om tot de conclusie te komen dat de wetgeving erdoor beïnvloed zou zijn.


Dissertation
Comment les Français perçoivent-ils les Belges? A la recherche de stéréotypes Une enquête.
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Nagaan welke stereotypen over de Belgen, gevonden bij Beaufils, worden herkend door de Fransen. Verder onderzoeken we ook of het stereotype beeld beïnvloed kan zijn door nabijheid of persoonlijke betrokkenheid. Middelen of methode: Aan de hand van een enquête laten we een persoonlijk netwerk van Fransen tussen 18 en 25 jaar invullen of ze het stereotype beeld herkennen of niet. Om bepaalde resultaten beter te kunnen interpreteren, hebben we een aanvullende enquête rondgestuurd bij hetzelfde netwerk. Resultaten: Sommige stereotypes uit de literatuur van Beaufils worden herkend, andere helemaal niet.


Dissertation
Le franglais dans ELLE: influences et réticences.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Dit onderzoek handelt over de verspreiding en de invloed van het fenomeen “franglais”, het volledig of gedeeltelijk overnemen van Engelse woorden, werkwoordstammen of zinsbouwkundige constructies in het Frans. in acht bestudeerde edities van het Franse tijdschrift ELLE. Middelen of methode: Vooreerst werd er gefocust op alle reclameadvertenties van minimum een halve pagina die minstens één woord Engels bevatten. Deze werden ingedeeld naargelang de gebruikte strategie om de bestaande linguïstische wetgeving, meer bepaald de wet Toubon, te omzeilen, aangegeven door Martin (2002). Een eerste strategie bestaat erin een verwijzingsteken in te voeren na de Engelse slogan, refererend aan de Franse vertaling. De tweede strategie is het introduceren van een Engels leenwoord in de merknaam van het product en de derde techniek bestaat uit het gebruik van het zogenoemde “publiciteitsengels”, specifieke reclamegerelateerde woorden zoals light en waterproof.Ten tweede werd ook uitgebreid onderzoek gevoerd naar de verspreiding van anglicismen in alle hoofd – en subkoppen van de artikels in de magazines. De anglicismen werden ingedeeld volgens een classificatie geïnspireerd op Paul Bogaards (2008), Gilles Colpron (1982) en Marie-Eva de Villers (2003). Binnen de divisies van de lexicale en de hybride anglicismen werd een onderscheid gemaakt tussen leenwoorden die opgenomen waren in le Grand Robert de la langue française (2011), al dan niet voorzien van een officieel frans equivalent, en leenwoorden die niet in het woordenboek waren opgenomen. Resultaten: Uit de analyse van de gegevens konden volgende conclusies worden getrokken: op een totaal van 526 advertenties werden er 106 advertenties onderscheiden die minstens één woord Engels bevatten, met een gemiddelde van 13 per tijdschrift. 27 keer werd er beroep gedaan op de vertaling van de Engelse slogan, 21 leenwoorden waren in de merknaam opgenomen, vier leenwoorden waren onder te brengen onder het “publiciteitsengels” en 11 advertenties hoorden niet thuis tot één van deze categorieën.Wat het tweede deel van dit onderzoek betreft kwamen er 66 lexicale, 23 hybride, en 13 syntactische anglicismen naar voor. Het merendeel van de lexicale leenwoorden was opgenomen in le Grand Robert de la langue française (2011). In negen gevallen was er een officieel equivalent beschikbaar. 15 van de hybride anglicismen waren in het woordenboek opgenomen, waaronder vijf met een aanbevolen equivalent. De syntactische leenwoorden werden het minst beïnvloed.Er kan hieruit besloten worden dat het belang van Engelse leenwoorden, zowel in advertenties als in hoofd – en subkoppen, allerminst lijkt af te nemen, omwille van de vele positieve connotaties gerelateerd aan de Engelse taal. De verspreiding en het gebruik van anglicismen is niet alarmerend, aangezien een meerderheid van de leenwoorden in het woordenboek opgenomen zijn en het dus om volwaardige Franse termen gaat. Voor een groot deel van de gevallen bestaat echter wel een Franstalig equivalent dat gelijkaardige connotaties oproept en bijgevolg gebruikt zou kunnen worden om de hoeveelheid overbodige anglicismen enigszins te beperken.


Dissertation
The influence of bilingualism on the onset of dementia. A survey in the Flemish Community of Belgium.
Authors: --- ---
Year: 2008 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Het doel van deze masterproef is te bepalen of tweetaligheid het begin van dementie zou kunnen vertragen. Een studie van de Canadese onderzoekers Bialystok, Craik and Freedman (2007) heeft aangetoond dat bij tweetaligen dementieverschijnselen ongeveer vier jaar later dan bij eentaligen optreden. Deze masterproef zal aan de hand van een replica-studie onderzoeken of tweetaligheid een dergelijk positief effect heeft op ouderen in Vlaanderen en Brussel. Middelen of methode: Deze masterproef werd ontwikkeld aan de hand van het onderzoek van Bialystok et al. (2007). Er werd een vragenlijst opgesteld die in totaal 13 vragen bevatte. Eerst werden enkele algemene vragen gesteld om het profiel van de patiënt te schetsen. Vervolgens werd gepeild naar de talenkennis van de patiënt. Uiteindelijk werd een populatie van 100 patiënten met dementie uit een twintigtal rusthuizen in Vlaanderen en Brussel samengesteld, waarvan de helft als tweetalig werd beschouwd. De resultaten van de enquêtes werden opgenomen in een dataset en getoetst op significantie aan de hand van een statistische t-test en ANOVA in SPSS. Resultaten: De resultaten van het onderzoek toonden aan dat eerste tekenen van dementie bij tweetalige dementerende patiënten ongeveer vier tot vijf maanden later optreden dan bij eentalige dementerenden. Zowel de t-test als de ANOVA bevestigden dat dit verschil statistisch gezien weinig significant was. Variabelen zoals opleiding, beroep of voorgeschiedenis van dementie bleken geen invloed te hebben op dit uiteindelijke resultaat. Daarnaast toonde de ANOVA echter wel een significant verschil aan tussen mannen en vrouwen onderling. Mannen bleken gemiddeld vier jaar vroeger vatbaar voor dementia dan vrouwen. De significantie van dit verschil werd evenwel niet bevestigd door de t-test.


Dissertation
Multilinguisme et diversité au sein des entreprises bruxelloises. Quelle est la situation chez Belgacom?
Authors: --- ---
Year: 2008 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Deze masterproef richt zicht op meertaligheid en diversiteit in Brusselse bedrijven. Meer bepaald werd nagegaan welke de maatregelen zijn om meertaligheid en diversiteit te stimuleren in het algemeen. Deze tendensen worden vervolgens vergeleken met de situatie bij Belgacom. Middelen of methode: Voor het definiëren van de theoretische aspecten werden verscheidene studies en artikels als uitgangspunt geselecteerd. Om tot een globaal inzicht te komen van de situatie omtrent meertaligheid en diversiteit bij Belgacom werden twee enquêtes opgesteld. Deze enquêtes, gericht naar het departement HR van Belgacom, werden gevoerd over het internet en aangevuld met interviews. Resultaten: Wat meertaligheid betreft, kampt Belgacom met een duale situatie. Enerzijds is dit autonoom overheidsbedrijf verplicht de taalwetgeving op vlak van tweetaligheid (Nederlands - Frans) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strikt na te leven. Alhoewel beperkte tekortkomingen worden vastgesteld, slaagt Belgacom er in grote mate in om de wettelijke verplichtingen terzake na te komen. Anderzijds voert Belgacom – sinds de gedeeltelijke privatisering van het bedrijf in 1996 – duidelijk een meertaligheidsbeleid; zowel voor haar interne als externe communicatie. Dit komt onder meer tot uiting door de inspanningen die Belgacom levert voor de organisatie van taalcursussen. Het belang van de Engelse taal neemt toe, zonder evenwel het gebruik van het Nederlands en het Frans te verwaarlozen.Op vlak van diversiteit beoogt Belgacom vooral meer vrouwelijke werknemers te laten doorstromen naar kader -en topfuncties. Tevens besteedt het bedrijf aandacht aan de zogenaamde minderheidsgroepen zoals homoseksuelen, mensen met een handicap en werknemers van vreemde origine. Het diversiteitscharter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd door Belgacom ondertekend en als basis van een actief diversiteitsbeleid opgenomen met als doel concrete maatregelen verder uit te werken.


Dissertation
Study into the spreading and use of citétaal by teenagers from a secondary school in Maasmechelen.
Authors: --- ---
Year: 2008 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: Het doel van deze scriptie is na te gaan in welke mate de citétaal wordt gesproken door de leerlingen van een middelbare school (Instituut Maria Opdracht) in Maasmechelen (Limburg) en of jongeren van allochtone afkomst meer citétaal spreken dan jongeren van Belgische origine. Verder worden ook de omstandigheden waarin citétaal wordt gebruikt en de redenen voor het gebruik van citétaal besproken. Tot slot bestudeert deze scriptie ook de link tussen Hip hop en de nieuwe Genkse Hip hop en het gebruik van citétaal, aangezien vooral deze laatste vaak als oorzaak voor het gestegen gebruik van citétaal wordt beschouwd. Middelen of methode: De scriptie is gebaseerd op een enquête die werd afgenomen bij ongeveer 500 scholieren van het Instituut Maria Opdracht in Maasmechelen voor een grootschalig onderzoek over citétaal. Uit deze enquêtes werden er 200 compleet en correct ingevulde enquêtes van scholieren tussen 15 en 20 jaar gekozen. Na een korte literatuurstudie van een gelijkaardig fenomeen in Nederlands (straattaal) werden alle gegevens die relevant zijn voor de onderzoeksvragen van deze studie geanalyseerd volgens een kwantitatieve methode (in excel). Resultaten: Volgens de resultaten van deze scriptie is het gebruik van citétaal inderdaad wijd verspreid onder de onderzochte scholieren. Ook blijken jongeren van allochtone afkomst inderdaad meer citétaal te gebruiken dan jongeren van Belgische afkomst. Citétaal bleek het meest gebruikt te worden onder vrienden, tijdens pauzes op school. De redenen voor gebruik blijken te verschillen. De hoofdreden voor jongeren van allochtone afkomst is dat het een gewoonte is gewoorden, terwijl autochtone jongeren het vooral blijken te gebruiken omdat het grappig is. Een link met Hip hop bleek niet uitgesproken aanwezig te zijn. Hoewel opviel dat zowat alle jongeren die naar Hip hop luisteren citétaal spreken, blijkt het omgekeerde niet het geval te zijn. Verder onderzoek is nodig om aan te tonen of er een duidelijk verband is. Een verband tussen het gebruik van citétaal en de nieuwe Genkse Hip hop bleek onbestaande.


Dissertation
La comunicación multilingüe de la Oficina de Turismo de Gante.
Authors: --- ---
Year: 2008 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstelling: De doelstelling van mijn scriptie is een onderzoek naar de verschillende meertalige middelen die stad Gent gebruikt om met toeristen te communiceren. Ik wil analyseren of de gebruikte communicatiemiddelen gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor mensen die Gent willen bezoeken. Daarbij heb ik natuurlijk ook de verschillende talen bestudeerd die de toeristische dienst toepast om te communiceren: welke talen worden het meest gebruikt en zijn die in evenredigheid met de talen die gesproken worden door de grootste groepen toeristen die elk jaar Gent bezoeken? Middelen of methode: Ten eerste heb ik een historische inleiding gegeven van wat een stad precies is en welke stad Gent is. Daarna heb ik mijn onderzoek geschetst in een meer algemeen kader van citymarketing. De citymarketing van stad Gent zorgt ervoor dat de toeristische dienst haar communicatiemiddelen naar de toeristen toe kan realiseren en verbeteren. Ten tweede heb ik een onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen toeristen die Gent bezoeken en of stad Gent de communicatiemiddelen ook afstemt op al deze specifieke groepen. Dat blijkt niet altijd het geval, binnen de toeristische communicatie gaat men vaak uit van een algemeen profiel met af en toe aanwijzingen voor een specifieke groep. Ten derde heb ik de verschillende communicatiemiddelen onderzocht van de toeristische dienst in Gent met de toeristen: de informatiekantoren, de beschikbare folders, de gidsen en tenslotte de websites. Daarin heb ik vooral aandacht besteed aan de graad van toegankelijkheid van de middelen voor (anderstalige) toeristen en de verschillende talen waarin de communicatie gevoerd wordt. In de informatiekantoren ben ik ter plaatse gaan kijken hoe alles er in zijn werk gaat, hoe het personeel de toeristen helpt, en in welke talen ze dat doen. Daarna heb ik de folders bekeken die beschikbaar waren in het informatiekantoor. Ik heb ze ingedeeld in verschillende groepen en de gebruikte talen erbij vermeld. Bij mijn onderzoek naar de gidsen in Gent, heb ik bestudeerd welke opleiding gidsen in spe moeten volgen en onderzocht in welke talen de gidsen hun rondleidingen aanbieden. Daarnaast heb ik nog de officiële website voor toeristen van stad Gent geanalyseerd www.visitgent.be. Deze site is beschikbaar in vier talen die elk ingedeeld zijn zijn in verschillende rubrieken. Ik heb van de vier versies alle rubrieken met elkaar vergeleken.Als laatste heb ik nog enkele administratieve gegevens aan mijn scriptie toegevoegd. Resultaten: De toeristische dienst van Gent maakt gebruik van een algemeen toeristenprofiel in de communicatie met de toeristen, maar soms stemt ze haar communicatie af op een specifieke groep. Het voordeel van een standaard profiel is dat het voldoet aan de noden van alle groepen toeristen.In de infokantoren worden de toeristen geholpen in verschillende talen, vooral in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Niet alle personeelsleden spreken Spaans of Italiaans. Als de personeelsleden de taal van de toerist niet (goed) beheersen, kunnen folders dienen als ideaal hulpmiddel. De folders die ik in het kantoor vond, zijn niet allemaal bestemd voor toeristen, de meeste zijn dat wel. Ze gaan over uitstapjes, concerten,... en zijn vaak in meerdere talen geschreven. Niet alle toeristische folders zijn meertalig, hoewel ze zeker interessant zijn voor toeristen.De Gidsenbond in Gent biedt rondleidingen aan in acht talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch en Portugees. Als gids verdien je wel weinig en er bestaat heel wat onduidelijkheid over het sociaal statuut van de gids. Hierdoor oefenen de meeste gidsen hun activiteit uit in bijberoep. De officiële website van Gent bestaat in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Toch staan er ook Spaanse folders op de website, maar die zijn enkel te vinden onder de rubriek 'publicaties' van de Franse en Engelse versie. Hoewel er duidelijk wel vraag is van Spaanse toeristen naar Spaanstalige communicattiemiddelen. Volgens de statistische gegevens van de dienst toerisme, is het aantal Spaanstalige toeristen in Gent de laatste tien jaar enorm toegenomen. In 2007 kwamen 24.640 Spaanse toeristen een vraag stellen in het infokantoor, dit waren er slechts 5.125 in 1996. Wat het aantal overnachtingen betreft, scoren de Spanjaarden ook hoog. De dienst toerisme beseft zelf dat er nood is aan Spaanstalige communicatie, eind dit jaar zou er nog een Spaanse versie van de website komen.

Listing 1 - 10 of 196 << page
of 20
>>
Sort by