Narrow your search
Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Atlas voor medische anatomie
Author:
Year: 1980 Publisher: Utrecht Bohn Scheltema en Holkema,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

611 --- Anatomie --- 600.51 --- anatomie (gez)


Book
Anatomie en fysiologie van de mens.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789035232037 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Körperwelten : de fascinatie van echtheid.
Authors: ---
Year: 2000 Publisher: Heidelberg Instituut voor plastinatie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De Martini-atlas van de anatomie
Author:
ISBN: 9789043021647 Year: 2011 Publisher: Amsterdam Pearson Education Benelux

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Martini-atlas van de anatomie geeft in fullcolour een overzicht van de menselijke anatomie. Aan de hand van 194 foto's en 53 radiologische scans wordt de bouw van het menselijk lichaam op heldere en aantrekkelijke wijze weergegeven. Daarnaast maakt het boek de menselijke embryologie inzichtelijk met illustraties en beschrijvingen van de verschillende stadia van de ontwikkeling van het embryo.


Book
Biologie van de mens: leerboek voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, doktersassistenten e.a.
Authors: --- ---
ISBN: 9001762611 Year: 1973 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De biologie van de mens bestudeert in de eerste plaats die menselijke eigenschappen en verrichtingen die met een minder gelukkige term, gewoonlijk de lichamelijke eigenschappen en verrichtingen genoemd worden, terwijl hetgeen men met een even ongelukkige term de eigenschappen en uitingen van de menselijke ziel noemt, in andere wetenschappen wordt behandeld (zielkunde, maatschappijleer, taalkunde...). Gezien de enorme omvang van ons weten omtrent de mens is deze verdeling onvermijdelijk geworden, doch zij brengt het grote gevaar met zich mee dat men van deze onderscheiding een scheiding gaat maken en ziel en lichaam als twee aparte wezens gaat beschouwen. Er is de laatste tijd een streven merkbaar de biologie en de geneeskunde enerzijds en de zielkunde anderzijds in nauwer contact te brengen, tot beider voordeel. Want wat beide bestuderen is de ene, onverdeelde, levende mens. Ademhaling is een biologische verrichting; toch haalt niet het lichaam maar de mens adem; denken is een geesteswerkzaamheid; doch niet de ziel maar de mens denkt. Wie kiespijn heeft kan niet goed studeren; ingespannen geestesarbeid schaadt de gezondheid, piekeren vertraagt de genezing. Bij vele patiënten gaan geestelijke (psychische) en lichamelijke (somatische) moeilijkheden samen; de richting in de geneeskunde die aan dit samengaan bijzondere aandacht schenkt, heet de psychosomatische richting. Verpleging schiet te kort als zij zich beperkt tot lichamelijke verzorging en technische ingrepen; er liggen geen zieke lichamen en zeker geen zieke galblazen maar zieke mensen in onze ziekenkamers!


Book
Anatomie van de beweging: inleiding in de bouw van het bewegingsapparaat
Author:
ISBN: 9031345083 Year: 2005 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Anatomie is een studiegebied dat niet slechts voorbehouden is aan enkele specialisten, maar ook interessant is voor degenen die zich in beroep of sport bewust met beweging bezighouden. De auteur behandelt in dit boek op een speelse manier de botten, gewrichten en spieren in relatie tot bewegen. Het bijzondere aan deze uitgave is dat de meer dan 1000 afbeeldingen de rode draad vormen. Daarmee nodigt het boek uit tot studie van de anatomie. Er is gekozen voor een goede mengvorm van de Nederlandse en de officiële terminologie (Terminologia Anatomia).


Book
Fysiologie en anatomie
Author:
ISBN: 9789031346844 Year: 2007 Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verpleegkundigen baseren hun handelen grotendeels op geneeskundige gegevens. Om deze gegevens juist te kunnen interpreteren, is een goede theoretische en praktische kennis van de fysiologie en anatomie nodig. Het basiswerk Fysiologie en anatomie geeft inzicht in de fysiologische en anatomische processen, en is een uitstekende basis om pathologische verschijnselen bij de patiënt te leren herkennen, interpreteren en hier adequaat op te reageren.Onder fysiologie verstaan we de wetenschap van de verrichtingen van het menselijk lichaam en de functies van de verschillende onderdelen. De anatomie houdt zich bezig met het bestuderen van de bouw van het menselijk lichaam. In dertien hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van fysiologie en anatomie aan de orde. Van circulatie tot zenuwstelsel, van zintuigen tot voortplanting: Fysiologie en anatomie geeft een compleet overzicht. De stof is logisch ingedeeld en sluit uitstekend aan bij het handelen in de praktijk. Het boek is bovendien rijk geïllustreerd.Deze uitgave verschijnt in de serie Basiswerken en is erop gericht de student voldoende kennis en inzicht te geven om op professionele wijze het beroep van verpleegkundige uit te oefenen. De opbouw van de serie Basiswerken stimuleert het koppelen van eigen observaties en interpretaties aan medische kennis.


Book
Anatomische schetsen
Author:
ISBN: 9033427222 Year: 1992 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze bundel anatomische schetsen is vooral bedoeld voor studenten en afgestudeerden Lichamelijke Opvoeding. De auteur behandelt uitgebreid het locomotorisch stelsel met inbegrip van de functie van de verschillende spiergroepen Deze gegevens zijn erg belangrijk voor de studie van de motoriek, hetgeen wel eens stiefmoederlijk wordt behandeld in de klassieke anatomische handboeken. De afbeeldingen zijn eenvoudig opgevat: minder belangrijke details worden weggelaten en artistieke effecten worden vermeden. Achtereenvolgens worden behandeld: de bovenste en onderste ledematen, de schedel en de romp, met telkens per lichaamsdeel het skelet, de gewrichten, de spieren, de bloedvaten en het perifeer zenewstelsel. (Bron: covertekst)


Book
Ross en Wilson anatomie en fysiologie in gezondheid en ziekte
Authors: ---
ISBN: 9780443104046 Year: 2007 Publisher: Edinburgh Churchill Livingstone

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek bevat leerdoelen per sectie in elk hoofdstuk


Book
Sesam atlas van de anatomie : deel 3 zenuwstelsel en zintuigen
Author:
ISBN: 9789055744978 9789055744985 9789055744992 905574557X Year: 2010 Publisher: Baarn Bosch & Keuning

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by