Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De wgbo.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Autonomie, wilsbekwaamheid en schriftelijke wilsverklaringen. : de dokter wikt, de patiënt beschikt...?


Book
Patiëntenrechten : informed consent in de zorgsector : recente evoluties.
Authors: ---
ISBN: 9782804425500 2804425509 Year: 2007 Volume: 5/6 Publisher: Gent Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit werk geeft op een bevattelijke manier een overzicht van de actuele wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in verband met het recht op informed consent en de toepassing ervan in de zorgsector. Het behandelt als eerste werk een aantal onderwerpen (zoals het gebruik van schriftelijke zorgafspraken en de zeer recente evoluties in het medisch aansprakelijkheidsrecht) die nog niet eerder (zo uitgebreid) werden onderzocht vanuit het recht op geïnformeerde toestemming.Het informed consent-beginsel houdt in dat een zorgenverstrekker slechts tot een interventie mag overgaan nadat de patiënt hierin geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij heeft toegestemd. Hoewel dit principe reeds enkele decennia tot de algemene beginselen van het medisch en gezondheidsrecht behoort, biedt dit werk een overzicht van enkele recente evoluties die in dit verband kunnen worden vastgesteld. Het eerste hoofdstuk legt de relatie met de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (B.S. 26 september 2002) die voor het eerst een wettelijk "recht op geïnformeerde toestemming" in het Belgisch rechtsstelsel heeft ingevoerd. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het wettelijk kader en de actuele toepassing en interpretatie ervan in de Belgische rechtspraak en medische deontologie. Het tweede hoofdstuk behandelt de problematiek rond het toenemend gebruik van schriftelijke zorgafspraken in de zorgsector. Uit praktische, beleidsmatige of defensieve overwegingen worden zorgafspraken met de patiënt steeds meer opgenomen in schriftelijke documenten, zoals toestemmingsformulieren, wilsbeschikkingen, levenstestamenten, therapiebeperkingsformulieren, enzovoort. In dit hoofdstuk wordt het juridisch kader rond deze (soms omstreden) documenten geschetst en wordt onderzocht of bij het gebruik ervan het recht op geïnformeerde toestemming van de patiënt voldoende gerespecteerd wordt.Het derde hoofdstuk beschrijft op welke wijze en onder welke voorwaarden de schending van het recht op geïnformeerde toestemming gesanctioneerd


Book
Health counseling : het adviesgesprek in de (para)medische en verpleegkundige zorg
Authors: ---
ISBN: 9789024417186 Year: 2006 Publisher: Soest Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de gezondheidszorg is de zorg voor de patint verdeeld over verschillende disciplines. Om tot een optimale zorg te komen, worden, naast onderzoek en behandeling, veelvuldig adviezen aan de patint verstrekt. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de meeste adviezen niet worden opgevolgd. Dit leidt er onder meer toe dat bepaalde behandelingsdoelen niet worden bereikt. De belangrijkste oorzaak van deze therapie-ontrouw, zo toont onderzoek aan, is het tekortschieten van de begeleiding die de patint ontvangt zodra hij een gezondheidsadvies krijgt. Tot op heden bestaat er geen studieboek dat deze thematiek systematisch aan de orde stelt. In deze lacune voorziet dit boek. Naast theoretische inzichten worden in dit boek vooral strategien en technieken besproken, die aan medici, paramedici en verpleegkundigen een leidraad bieden voor een gerichte en systematische begeleiding van het geadviseerde gedrag op de lange termijn. De opzet van dit boek, met achter ieder hoofdstuk kennisvragen En praktische opdrachten ter verwerking van de bestudeerde stof, maken van dit boek een complete inleiding in de systematiek van het (para)medische en verpleegkundige adviesgesprek. Het boek, dat inmiddels toe is aan een vierde, geheel herziene druk, is met name geschreven voor studenten die zich voorbereiden op een beroep in de medische, paramedische of verpleegkundige zorg. Maar ook voor hun docenten en voor degenen die al in de patintenzorg werkzaam zijn, zal dit boek interessante inzichten beiden voor de dagelijkse adviespraktijk. Health counseling blijkt erg belangrijk te zijn voor medewerkers in de gezondheidszorg. Veel adviezen worden gegeven, maar niet steeds door de patint nageleefd. Om daarover meer controle te krijgen, is begeleiding van de patint na het geven van het advies noodzakelijk. Naast theoretische inzichten worden in dit boek vooral strategien en technieken besproken, die aan medici, para-medici en verpleegkundigen een leidraad bieden voor een gerichte en systematische Begeleiding van de patint bij de acceptatie, uitvoering en zonodig, het volhouden van het geadviseerde gedrag op de lange termijn. De opzet van het boek is gericht op het volledig leren beheersen van het adviesgesprek door middel van kennisvragen en praktische opdrachten na elk hoofdstuk. De auteur is zelf psychotherapeut en docent GVO. Een goed gemotiveerd, pittig leer- en studieboek voor gezondheidszorgmedewerkers, genteresseerd in het omgaan met adviesgesprekken Inhoudsopgave : 1. Health Counseling: problemen, definitie en doelstellingen 1.1 Gezondheidsbelangen 1.2 Problemen met het opvolgen van adviezen 1.3 Oorzaken van 'therapieontrouw' 1.4 Kenmerken van Health Counseling 1.5 De term Health Counseling 1.6 Health Counseling: definitie en doelstellingen 1.7 Health Counselling is meer dan alleen voorlichting 1.8 Health Counselling is ook hulp bij toepassingsproblemen Vragen en opdrachten 2. Fasen en stappen in het proces van Health Counseling: een overzicht Inleiding 2.1 Fasen en stappen in het Health Counselingproces 2.2 Praktijkvoorbeelden 2.2.1 Fase 1: Voorbereiding 2.2.2 Fase 2: Uitvoering 2.2.3 Fase 3: Nazorg Vragen en opdrachten 3. Adviesgespreksvaardigheden 3.1 Voorlichtende vaardigheden 3.2 De socratische methode 3.3 Praktijkvoorbeelden 3.4 Gespreksvoering 3.5 Omgangsstijlen Vragen en opdrachten 4. Bewustwording Inleiding 4.1 Doel van de bewustwording 4.2 Aspecten van bewustwording 4.2.1 Sociaal-emotioneel klimaat 4.2.2 Informatieverstrekking over diagnose, beloop en consequenties 4.2.3 Exploratie van emoties 4.2.4 Exploratie van de klacht en van de hulpvraag 4.2.5 Exploratie van de lekenverklaring 4.2.6 Informatieverstrekking en -uitwisseling over oorzaken en behandeling 4.2.7 Kern van de bewustwording: het gedragsadvies Vragen en opdrachten 5. Motiveren 5.1 Het bepalen van de gedragsintentie 5.1.1. Richtlijnen voor begeleiding van de afweging tussen voor- en nadelen 5.1.2 De voor- en nadelenmatrix 5.2 Motivatieversterking 5.2.1 De ideale toekomstdagbeschrijving 5.2.2 Analogie, Metafoor en anekdote 5.2.3 Rolomkering en correspondentie met het lichaam 5.2.4 Imaginatie Vragen en opdrachten 6. Besluitvorming 6.1 De patint neemt al of niet een besluit 6.2 Soorten barrires 6.3 Barrires opsporen 6.4 Barrires opruimen 6.4.1 Belemmerende opvattingen opruimen 6.4.2 Van willpower naar skillpower 6.4.3 Een lage persoonlijke effectiviteit als barrire 6.4.4 Vaardigheden aanleren 6.4.5 Belemmerende emoties opruimen 6.4.6 Tegenwerking of te weinig steun vanuit de sociale omgeving 6.4.7 Praktische mogelijkheden als barrire 6.4.8 Craving als barrire Vragen en opdrachten 7. Gedragsverandering Inleiding 7.1 Het geven van gedragsinstructie 7.2 Gedragsondersteunende maatregelen Vragen en opdrachten 8. Gedragsbehoud 8.1 Waarom houden patinten het gedrag niet vol? 8.2 Risicosituaties kunnen worden uitgelokt 8.3 Begeleiding ter voorkoming van regelovertreding 8.4 Opsporing van risicosituaties 8.5 Zoeken naar of aanleren van een adequate coping response 8.6 Omgaan met drang 8.7 Oefening Baart kunst! 8.8 Verandering van leefstijl Vragen en opdrachten 9. Omgaan met fouten en terugval 9.1 Ontsporingen 9.2 De determinanten van fouten en terugval 9.3 Begeleiding van de patint bij fouten 9.4 Verdere begeleiding Vragen en opdrachten 10. Health Counseling in groepen 10.1 Voordelen van het werken in groepen 10.2 Groepsactiviteiten in de verschillende Health Counselingstappen 10.3 Knelpunten Vragen en opdrachten


Book

Book
Over mijn lijf : bijsluiter bij de wet over de rechten van de patiënt
Authors: --- ---
ISBN: 9052407126 Year: 2003 Publisher: Antwerpen Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een patiënt heeft in België rechten, die sinds enige tijd expliciet in een wet verwoord worden. Deze wet, goedgekeerd op 22 augustus 2002 en tien dagen na de publicatie in het Staatsblad van 26 september van kracht, omschrijft de rechten en de plichten van iedere inwoner van België in zijn of haar contacten met de medische hulpverlening. Wat zegt die wet en wat betekent die voor het dagelijkse leven van ieder van ons? De wet heeft implicaties, zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners. Voor beide partijen in de gezondheidszorg probeert dit boek verduidelijking, inzicht en praktische houvast te bieden.

Listing 1 - 10 of 26 << page
of 3
>>
Sort by