Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Health counseling : het adviesgesprek in de (para)medische en verpleegkundige zorg
Authors: ---
ISBN: 9789024417186 Year: 2006 Publisher: Soest Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de gezondheidszorg is de zorg voor de patint verdeeld over verschillende disciplines. Om tot een optimale zorg te komen, worden, naast onderzoek en behandeling, veelvuldig adviezen aan de patint verstrekt. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de meeste adviezen niet worden opgevolgd. Dit leidt er onder meer toe dat bepaalde behandelingsdoelen niet worden bereikt. De belangrijkste oorzaak van deze therapie-ontrouw, zo toont onderzoek aan, is het tekortschieten van de begeleiding die de patint ontvangt zodra hij een gezondheidsadvies krijgt. Tot op heden bestaat er geen studieboek dat deze thematiek systematisch aan de orde stelt. In deze lacune voorziet dit boek. Naast theoretische inzichten worden in dit boek vooral strategien en technieken besproken, die aan medici, paramedici en verpleegkundigen een leidraad bieden voor een gerichte en systematische begeleiding van het geadviseerde gedrag op de lange termijn. De opzet van dit boek, met achter ieder hoofdstuk kennisvragen En praktische opdrachten ter verwerking van de bestudeerde stof, maken van dit boek een complete inleiding in de systematiek van het (para)medische en verpleegkundige adviesgesprek. Het boek, dat inmiddels toe is aan een vierde, geheel herziene druk, is met name geschreven voor studenten die zich voorbereiden op een beroep in de medische, paramedische of verpleegkundige zorg. Maar ook voor hun docenten en voor degenen die al in de patintenzorg werkzaam zijn, zal dit boek interessante inzichten beiden voor de dagelijkse adviespraktijk. Health counseling blijkt erg belangrijk te zijn voor medewerkers in de gezondheidszorg. Veel adviezen worden gegeven, maar niet steeds door de patint nageleefd. Om daarover meer controle te krijgen, is begeleiding van de patint na het geven van het advies noodzakelijk. Naast theoretische inzichten worden in dit boek vooral strategien en technieken besproken, die aan medici, para-medici en verpleegkundigen een leidraad bieden voor een gerichte en systematische Begeleiding van de patint bij de acceptatie, uitvoering en zonodig, het volhouden van het geadviseerde gedrag op de lange termijn. De opzet van het boek is gericht op het volledig leren beheersen van het adviesgesprek door middel van kennisvragen en praktische opdrachten na elk hoofdstuk. De auteur is zelf psychotherapeut en docent GVO. Een goed gemotiveerd, pittig leer- en studieboek voor gezondheidszorgmedewerkers, genteresseerd in het omgaan met adviesgesprekken Inhoudsopgave : 1. Health Counseling: problemen, definitie en doelstellingen 1.1 Gezondheidsbelangen 1.2 Problemen met het opvolgen van adviezen 1.3 Oorzaken van 'therapieontrouw' 1.4 Kenmerken van Health Counseling 1.5 De term Health Counseling 1.6 Health Counseling: definitie en doelstellingen 1.7 Health Counselling is meer dan alleen voorlichting 1.8 Health Counselling is ook hulp bij toepassingsproblemen Vragen en opdrachten 2. Fasen en stappen in het proces van Health Counseling: een overzicht Inleiding 2.1 Fasen en stappen in het Health Counselingproces 2.2 Praktijkvoorbeelden 2.2.1 Fase 1: Voorbereiding 2.2.2 Fase 2: Uitvoering 2.2.3 Fase 3: Nazorg Vragen en opdrachten 3. Adviesgespreksvaardigheden 3.1 Voorlichtende vaardigheden 3.2 De socratische methode 3.3 Praktijkvoorbeelden 3.4 Gespreksvoering 3.5 Omgangsstijlen Vragen en opdrachten 4. Bewustwording Inleiding 4.1 Doel van de bewustwording 4.2 Aspecten van bewustwording 4.2.1 Sociaal-emotioneel klimaat 4.2.2 Informatieverstrekking over diagnose, beloop en consequenties 4.2.3 Exploratie van emoties 4.2.4 Exploratie van de klacht en van de hulpvraag 4.2.5 Exploratie van de lekenverklaring 4.2.6 Informatieverstrekking en -uitwisseling over oorzaken en behandeling 4.2.7 Kern van de bewustwording: het gedragsadvies Vragen en opdrachten 5. Motiveren 5.1 Het bepalen van de gedragsintentie 5.1.1. Richtlijnen voor begeleiding van de afweging tussen voor- en nadelen 5.1.2 De voor- en nadelenmatrix 5.2 Motivatieversterking 5.2.1 De ideale toekomstdagbeschrijving 5.2.2 Analogie, Metafoor en anekdote 5.2.3 Rolomkering en correspondentie met het lichaam 5.2.4 Imaginatie Vragen en opdrachten 6. Besluitvorming 6.1 De patint neemt al of niet een besluit 6.2 Soorten barrires 6.3 Barrires opsporen 6.4 Barrires opruimen 6.4.1 Belemmerende opvattingen opruimen 6.4.2 Van willpower naar skillpower 6.4.3 Een lage persoonlijke effectiviteit als barrire 6.4.4 Vaardigheden aanleren 6.4.5 Belemmerende emoties opruimen 6.4.6 Tegenwerking of te weinig steun vanuit de sociale omgeving 6.4.7 Praktische mogelijkheden als barrire 6.4.8 Craving als barrire Vragen en opdrachten 7. Gedragsverandering Inleiding 7.1 Het geven van gedragsinstructie 7.2 Gedragsondersteunende maatregelen Vragen en opdrachten 8. Gedragsbehoud 8.1 Waarom houden patinten het gedrag niet vol? 8.2 Risicosituaties kunnen worden uitgelokt 8.3 Begeleiding ter voorkoming van regelovertreding 8.4 Opsporing van risicosituaties 8.5 Zoeken naar of aanleren van een adequate coping response 8.6 Omgaan met drang 8.7 Oefening Baart kunst! 8.8 Verandering van leefstijl Vragen en opdrachten 9. Omgaan met fouten en terugval 9.1 Ontsporingen 9.2 De determinanten van fouten en terugval 9.3 Begeleiding van de patint bij fouten 9.4 Verdere begeleiding Vragen en opdrachten 10. Health Counseling in groepen 10.1 Voordelen van het werken in groepen 10.2 Groepsactiviteiten in de verschillende Health Counselingstappen 10.3 Knelpunten Vragen en opdrachten


Book
Over mijn lijf : bijsluiter bij de wet over de rechten van de patiënt
Authors: --- ---
ISBN: 9052407126 Year: 2003 Publisher: Antwerpen Houtekiet


Book
Verpleegkundige dilemma's
Author:
ISBN: 9031337013 Year: 2001 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie in de gezondheidszorg werkt, loopt van tijd tot tijd tegen ethische dilemma's aan. Want waar de medisch-technische mogelijkheden met de dag groter worden vervagen de ethische grenzen. Ernstig zieke mensen stellen vaak vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn over hun ziekte, behandeling, situatie en vooruitzichten. Deze vragen stellen ze ook aan verpleegkundigen


Book
Ethiek en palliatieve zorg
Authors: --- --- ---
ISBN: 902323958X Year: 2003 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Ethiek van wetenschap in de palliatieve zorg.2. Ee zorgethisch perspectief op kwalitatief onderzoek in de palliatieve zorg.3. Kind, ouder en palliatieve zorg.4. Zorgbehoeften en zorgproblemen van thuisverblijvende terminale patiënten en hun naasten.5. Terminale patiënten over hun verhouding tot het onvermijdelijke einde.6. Emoties en verlangens in de palliatieve zorg.7. Professionele competentie in de palliatieve zorg in ethisch perspectief.8. Oordelen van artsen over de beslissing van patiënten om af te zien van een oncologische behandeling.9. Praktische ethiek en palliatieve zorg.10. Het ideaal van een goede dood in de palliatieve zorg.11. Morele overwegingen bij terminale sedatie.


Book
Morele besluitvorming voor verpleegkundigen.
Author:
ISBN: 9031339067 Year: 2002 Publisher: Houten/Diegem Bohn Stafleu Van Loghum

Evidence based geriatric nursing protocols for best practice.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9780826111036 Year: 2007 Publisher: New York Springer,

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by