Listing 1 - 10 of 47 << page
of 5
>>
Sort by

Dissertation
BELEVINGSGERICHTE ZORG BIJ DE ONCOLOGISCHE PATIËNT - Wat zijn de aandachtspunten voor een verpleegkundige bij het uitvoeren van belevingsgerichte zorg bij de oncologische zorgvrager in een ziekenhuissetting?
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling: Belevingsgerichte zorg of ?Patient-Centered Care? is een concept dat steeds belangrijker wordt in de zorgsector. Doordat dit concept bij oncologische zorgvragers nog relatief nieuw is, ontbreken er nog een aantal aandachtspunten voor verpleegkundigen om belevingsgerichte zorg op een effectieve wijze toe te passen in het werkveld. Methode: Een systematische literatuurstudie met een integratie van een reële casus. Resultaten: In de uitvoering van belevingsgerichte zorg bij de oncologische patiënt dient de verpleegkundige aandacht te hebben voor verschillende elementen. Vooral communicatie, bevorderen van empowerment, aandacht hebben voor de omgeving en rekening houden met de behoeften van de patiënt zijn belangrijke begrippen bij het uitvoeren van ?Patient-Centered Care?. Uit de literatuurstudie bleek dat er een aantal handvaten ontbreken om deze aandachtspunten adequaat toe te passen in praktijk. Conclusie: Het concept ?Patient-Centered Care? omvat vele kenmerken. In de literatuur wordt er steeds vaker aandacht geschonken aan dit concept. Belevingsgerichte zorg wordt ruim omschreven, vaak zonder duidelijke afbakening tussen de verschillende domeinen in de gezondheidszorg. Verder onderzoek rond belevingsgerichte zorg bij de oncologische patiënt is noodzakelijk.


Dissertation
Multisensory storytelling bij personen met dementie
Author:
Year: 2015 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

lling wordt oorspronkelijk toegepast bij personen met een verstandelijke beperking. Het is echter het doel van deze bachelorproef om multisensory storytelling toe te passen bij personen met dementie. Aan de hand van een literatuurstudie zijn de doelgroep en methodiek van multisensory storytelling geanalyseerd. Op deze manier kon er een link gelegd worden tussen de methodiek en de doelgroep dementie. Om de bevindingen uit de literatuur te staven werd een verhaal ontwikkeld en getest in de praktijk. Het verhaal met het thema verjaardag werd uitgetest bij een steekproef van drie personen. De problematiek van twee personen was gelijklopend, namelijk dementie. De fase waarin men zich bevond was verschillend. De problematiek van de derde persoon was een verstandelijke beperking. Aan de hand van een niet-participerende observatie werden de effecten van het verhaal bepaald. Uit de resultaten bleek dat multisensory storytelling beschouwd kan worden als een methodiek die de kwaliteit van leven verhoogd bij personen met dementie.


Dissertation
Belevingsgerichte zorg: Een alternatief concept voor fixatie van ouderen
Author:
Year: 2016 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Belevingsgerichte zorg: een alternatief concept voor fixatie van ouderen
Author:
Year: 2016 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Mobiel snoezelen effectief maken bij personen met dementie. Adviesproduct voor een woonzorgcentrum.
Author:
Year: 2018 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

en om te spelen. Dit materiaal bevindt zich NIET in de mediatheek Kantienberg. Dit materiaal dient eerst gereserveerd te worden via REZERVEJO op http://www.arteveldehogeschool.be/mediatheek/reserveer (selecteer Kronkels@8ste verdieping). Afhalen kan enkel op maandagen vanaf 10u00 en NA reservatie.


Book
Belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Maaltijdgebeuren bij ouderen met dementie optimaliseren en belevingsgerichter maken : erogtherapie in psychogeriatrie
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De omstandigheden waarin het eetmoment plaatsvindt zijn niet altijd aangepast bij ouderen met dementie en/of bijkomende gedragsproblemen. Hemera, eenpsychogeriatrische afdeling in Sint-Jan-Baptist komt met de vraag om te kijken hoe een ergotherapeut een adviserende rol kan aannemen om het maaltijdsgebeuren belevingsgerichter te maken aan de hand van een beroepsproduct.Op basis van literatuur is er een idee ontstaan om een poster en brochure te ontwikkelen. Via werkbezoeken wordt er geobserveerd waar het probleem ligt. Ook door overlegmomenten zijn de ontwerpen en ideeën verfijnd.Het resultaat van de literatuurstudie zorgt voor praktische handvaten die in de praktijk gebruikt kunnen worden. Er is een product om de omgeving belevingsgerichter te maken en meer rekening te houden met de wensen en de noden van de ouderen. Dit gebeurt aan de hand van een vijfstappenplan.


Dissertation
Onderzoek naar de toepassing van, de tekorten aan en de hinderpalen bij belevingsgerichte zorg op een interne afdeling van het ziekenhuis.
Authors: --- ---
Year: 2010 Publisher: Brugge KHBO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Over kwaliteit van zorg en communicatie
Year: 2012 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Belevingsgerichte visie op ouderenzorg.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 47 << page
of 5
>>
Sort by