Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
Evolutiepatronen: de nieuwste moleculaire inzichten
Authors: ---
Year: 1998 Publisher: Beek Segment

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

574 --- biologie (gez)


Book
Biologische aspecten van de seksuele respons.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.7 --- biologie (gez) --- Deeltitel


Book
Biotechnologie.
Author:
Year: 1994 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onder biotechnologie verstaan we het gebruik van levende organismen of delen daarvan voor industriële processen. Tot de gebruikte organismen behoren met name ééncellige microörganismen als bacteriën, gisten of schimmels, maar in toenemende mate ook cellen van planten en dieren. Biotechnologie wordt gekenmerkt door de samenwerking tussen de verschillende vakgebieden en een sterke toepassingsgerichtheid. Biotechnologie kan ook algemener omschreven worden als de integratie van scheikunde, biologie en proceskunde voor (industriële) toepassingen van levende organismen of delen daarvan.


Book
Biologie van de mens
Authors: ---
Year: 1973 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het triomferende embryo
Author:
Year: 1994 Publisher: Bloemendaal Aramith,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Celdeling en kanker; de genetische basis van een ontregeling
Authors: ---
Year: 1995 Publisher: Maastricht Natuur-en-Techniek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Menselijke biologie
Author:
Year: 1983 Publisher: Gent Aurelia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Molecular cell biology
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 1996 Publisher: New-York Scientific-American,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Biologie van de mens: leerboek voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, doktersassistenten e.a.
Authors: --- ---
ISBN: 9001762611 Year: 1973 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De biologie van de mens bestudeert in de eerste plaats die menselijke eigenschappen en verrichtingen die met een minder gelukkige term, gewoonlijk de lichamelijke eigenschappen en verrichtingen genoemd worden, terwijl hetgeen men met een even ongelukkige term de eigenschappen en uitingen van de menselijke ziel noemt, in andere wetenschappen wordt behandeld (zielkunde, maatschappijleer, taalkunde...). Gezien de enorme omvang van ons weten omtrent de mens is deze verdeling onvermijdelijk geworden, doch zij brengt het grote gevaar met zich mee dat men van deze onderscheiding een scheiding gaat maken en ziel en lichaam als twee aparte wezens gaat beschouwen. Er is de laatste tijd een streven merkbaar de biologie en de geneeskunde enerzijds en de zielkunde anderzijds in nauwer contact te brengen, tot beider voordeel. Want wat beide bestuderen is de ene, onverdeelde, levende mens. Ademhaling is een biologische verrichting; toch haalt niet het lichaam maar de mens adem; denken is een geesteswerkzaamheid; doch niet de ziel maar de mens denkt. Wie kiespijn heeft kan niet goed studeren; ingespannen geestesarbeid schaadt de gezondheid, piekeren vertraagt de genezing. Bij vele patiënten gaan geestelijke (psychische) en lichamelijke (somatische) moeilijkheden samen; de richting in de geneeskunde die aan dit samengaan bijzondere aandacht schenkt, heet de psychosomatische richting. Verpleging schiet te kort als zij zich beperkt tot lichamelijke verzorging en technische ingrepen; er liggen geen zieke lichamen en zeker geen zieke galblazen maar zieke mensen in onze ziekenkamers!


Book
Seksuele selectie: een proces van tegenstrijdige belangen
Authors: ---
ISBN: 9073035163 Year: 1993 Publisher: Maastricht Natuur & Techniek

Listing 1 - 10 of 10
Sort by