Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Het deskundigenonderzoek
Author:
Year: 1999 Publisher: Antwerpen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Methodisch werken : inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen
Author:
ISBN: 9058980146 9789058980144 Year: 2006 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Methodisch werken worden zaken behandeld die fundamenteel zijn voor het methodisch werken in een sociale context. Het vormt een eerste oriëntatie reikt kennis, inzicht en vaardigheden aan die nodig zijn voor een beroepshouding. Het boek bevat drie delen. In het eerste deel komen kernbegrippen aan de orde: doel en middelen., theorie en praktijk, moraal en ethiek, planmatig werken, benadering van problemen en hoe te werken aan probleemoplossing. In het tweede deel staat de persoon van de werker centraal. Er wordt aandacht besteed aan motitvatie, deskundigheid, macht en gezag en beroepsprofilering. Het derde deel handelt over de werksituatie, waarbij het gaat om beleid en organisatie, doelgroep, het verhaal van de ander en werken met collega's. Dit beknopte en systematisch opgezette leerboek is vooral geschikt voor de eerste jaren van het hoger beroepsonderwijs, met name voor de verschillende studierichtingen van het sociaal-agogisch onderwijs. Maar dit boek kan ook als handboek of eenvoudig naslagwerk in werksituaties worden gebruikt. In vergelijking met de eerdere drukken sluit het boek nu ook aan bij studenten die nog geen werkervaring hebben. De oefeningen aan het eind van ieder hoofdstuk zijn uitgebreid en gericht op verwerking en het eigenmaken van de stof. Het gaat in dit boek vooral om het aanreiken van een kader, om het aangeven van de groete lijn en minder om de uitwerking naar specifieke werksoorten of verdieping van details. Wie mensen niet in het geheel ziet, ziet mensen in het geheel niet!

The road to excellence : the acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports, and games
Author:
ISBN: 0805822313 0805822321 9780805822328 9780805822311 Year: 1996 Publisher: Mahwah Lawrence Erlbaum Associates

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Why do so few individuals ever reach the highest levels when so many start out on the Road to Excellence? In this book, the world's foremost researchers of expert performance in domains as diverse as sports, medicine, chess, and the arts explore the similarities and differences in the extended and strenuous Road to Excellence taken by the successful individuals in each domain. Their findings will intrigue and inspire readers who are themselves driven to achieve or who simply want to better understand the processes involved."


Book
Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken
Authors: ---
ISBN: 9789403004938 Year: 2018 Volume: 97 Publisher: Mechelen Wolters Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

I. Deskundigenonderzoek in het algemeen - II. Gerechtelijk deskundigenonderzoek - III. Bijzondere rechtsplegingen - Bibliografie


Book
De verpleegkundige als beroepsoefenaar
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9006950947 9789006950946 Year: 2006 Publisher: Utrecht ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deskundigheidsbevordering en beroepsinnovatie, dat is waar het om draait voor de hbo-verpleegkundige in de rol van beroepsbeoefenaar. En dat is ook precies waar dit boek over gaat. De verpleegkundige als beroepsbeoefenaar bereidt de student voor op de verplichtingen die het lidmaatschap van de beroepsgroep oplegt, zoals het zich houden aan de beroepscode en ethische codes, het uitdragen van beroepswaarden, het voorzien van collega's die werkzaam zijn op het gebied van beleid en wetenschap van informatie uit de dagelijkse praktijk, deelname aan een verpleegkundige adviesraad. Het boek leert de student om kritisch en creatief na te denken over de gezondheidszorg en de beroepsuitoefening. Naast theorie biedt het boek ook praktische handvatten voor succesvolle innovatie van de beroepspraktijk.1 Beroepsbeoefenaar en het onderscheid mbo- en hbo-verpleegkundige2 Beroepsontwikkeling en professionalisering 3 Kritisch en creatief denken4 Verpleegkundige beroepsethiek5 Wetenschappelijk onderzoek en evidence-based practice6 Innoveren van de beroepspraktijk7 Deskundigheidsbevordering


Book
Gids beroepsethiek: waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening
Author:
ISBN: 9033458896 9789033458897 Year: 2005 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In psychotherapie en hulpverlening heerst veel verwarring over wat geboden en verboden is. Dit boek wil tegemoet komen aan vragen van cliënten en therapeuten over hun rechten en plichten. Het vertrekt vanuit de essentiële basishoudingen voor goede hulpverlening: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Deze principes worden verder geconcretiseerd in gedragsregels die de inhoud vormen van de beroepscodes in de sector van psychologische begeleiding. Sommige gedragsregels voor hulpverleners krijgen een juridische ondersteuning vanuit de bestaande wetgeving. De achterliggende waarden die bepalend zijn voor het denken over ethisch handelen, worden hierbij telkens kritisch doorgelicht. Moeilijke materie zoals informatieplicht, beroepsgeheim, zelfbeschikkingsrecht of gevoelige kwesties zoals omgaan met seksueel misbruik, belangenvermengingen, en andere schadelijke praktijken worden uitvoerig behandeld in dit boek. Het geeft een beeld van wat men van een competente hulpverlener mag verwachten, wat mogelijke beroepsrisico¿s zijn, en hoe men kan reageren bij fouten. Talrijke voorbeelden uit diverse contexten van hulpverlening en psychotherapie, zowel bij kinderen als volwassenen, met minder of meer oordeelsvermogen, uit Vlaanderen én Nederland, illustreren de abstracte gedragsregels op levendige wijze. Hulpverleners staan vaak voor dilemma¿s waarbij elk handelen schadelijke gevolgen heeft en niets doen ook problematisch is. Dit boek wil vooral inspireren om genuanceerd te oordelen en af te wegen wat de best mogelijke handelswijze kan zijn in complexe situaties waar eenvoudige richtlijnen vaak ontoereikend zijn. Deze gids is geschreven voor erg diverse opleidingen en beroepsgroepen als psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, en vele anderen werkzaam in zorginstellingen. Voor een ruimer, meer algemeen doelpubliek wil dit boek ook duidelijk maken wat kwaliteitsvolle en betrouwbare psychotherapie en hulpverlening kan zijn.

Keywords

Psychotherapie ethiek --- Medische ethiek --- 615.851 --- 174.2 --- Academic collection --- 460.4 --- 603.1 --- beroepsethiek --- deskundigheid --- ethiek --- hulpverlening --- integriteit --- medische ethiek --- psychotherapie --- respect --- verantwoordelijkheid --- waarden --- Psychotherapy. Psychoanalysis as therapy --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroep en opleiding --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsethiek --- Ethique professionnelle --- #SBIB:316.334.3M52 --- behandelingstoestemming --- cliënt-hulpverlener-relatie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- informatieplicht --- ongewenste intimiteiten --- psychotherapie (psychische therapie) --- waardenbeleving --- zelfbeschikking --- Psychotherapie: ethiek --- maatschappelijk werkers, beroepsethiek --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- beroepskunde --- beroepskunde. --- beroepsethiek. --- ethiek. --- Beroepskunde. --- Beroepsethiek. --- Psychiatry --- Professional ethics. Deontology --- deontologie --- #PBIB:2005.2 --- #PBIB:gift 2005 --- #SBIB:316.8H30 --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- beroepsuitoefening --- geestelijke gezondheidszorg --- gezondheidszorg --- patiëntenrecht --- welzijnswerk --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- 172 --- 361.3 --- 615.8 --- 361.05 --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Hulpverlening --- Klinische psychologie --- Medische ethiek. --- Orthopedagogiek --- Psychotherapie --- Psychotherapie. --- Handboeken en inleidingen. --- Ethiek. --- Psychotherapie ; ethiek --- Provincie West-Vlaanderen


Book
Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken
Authors: ---
ISBN: 9789046528587 Year: 2010 Volume: 62 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Law of civil procedure --- deskundigheid --- gerechtelijk onderzoek --- burgerlijk recht --- Belgium --- 347.948 <493> --- BPB1112 --- Expertise judiciaire --- Enquête judiciaire --- 347.91 --- BE / Belgium - België - Belgique --- V11 - Droit judiciaire privé - Gerechtelijk privaatrecht --- 347.948 <493> Horen van deskundigen. Expertise--(burgerlijk procesrecht)--België --- Horen van deskundigen. Expertise--(burgerlijk procesrecht)--België --- Gerechtelijke expertise --- Gerechtelijk onderzoek --- Burgerlijke rechtsvordering. --- bijzondere civielrechtelijke acties --- Evidence [Expert ] --- Handbooks, manuals, etc. --- Civil law --- Case studies --- PXL-Business 2016 --- gerechtelijke expertises --- Burgerlijke rechtsvordering --- perizja ordnata minn qorti --- perizia giudiziaria --- nalaz i mišljenje sudskoga vještaka --- teismo ekspertizės aktas --- gerichtlich angeordnetes Gutachten --- expert's report ordered by a court --- налаз судског вештака --- izvedensko mnenje --- syn og skøn --- извештај на судски вештак --- съдебна експертиза --- expertiză judiciară --- asiantuntija oikeudenkäynnissä --- tiesas pieprasīts eksperta atzinums --- znalecký posudok nariadený súdom --- peritagem judiciária --- aktekspertizë e kërkuar nga gjykata --- kohtuekspertiis --- znalecký posudek --- dictamen pericial --- bíróság által elrendelt szakértői szakvélemény --- ekspertyza sądowa --- gerechtelijke expertise --- sakkunnigutlåtande på begäran av domstol --- δικαστική πραγματογνωμοσύνη --- sudsko vještačenje --- igazságügyi szakvélemény --- peritación judicial --- igazságügyi szakértői vélemény --- informe pericial --- soudní znalec --- судско вештачење --- судска експертиза --- peritaje judicial --- szakértői szakvélemény --- očevid --- interogatoriu --- investigación judicial --- inchiesta giudiziaria --- teisminis tyrimas --- судска истрага --- dochodzenie sądowe --- tiesas izmeklēšana --- rikostutkinta --- съдебно разследване --- bírósági vizsgálat --- rättslig undersökning --- soudní dokazování --- súdne dokazovanie --- stħarriġ ġudizzjarju --- sudska istraga --- gerichtliche Untersuchung --- retslig undersøgelse --- kohtulik juurdlus --- διεξαγωγή αποδείξεων --- inquérito judiciário --- hetim policor --- sodna preiskava --- judicial inquiry --- werkbezoek van deskundigen --- истражна постапка на јавниот обвинител --- anchetă de poliție --- diligencias previas --- polisutredning --- policejní vyšetřování --- enquête de police --- police inquiry --- indagatoria --- deskundig onderzoek --- enquête --- rendőrségi nyomozás --- indagine di polizia --- προανάκριση --- inquérito policial --- κυρία ανάκριση --- politieonderzoek --- διενέργεια ανακρίσεων --- полициска истрага --- rendőrségi vizsgálat --- poliisitutkinta --- policijos tyrimas --- policajné dokazovanie --- politsei uurimistoimingud --- προκαταρκτική εξέταση --- polizeiliche Untersuchung --- учество во истрагата на правосудната полиција --- policijska istraga --- indagine giudiziaria --- actuaciones preliminares --- onderzoek van waarnemers --- δικαστική έρευνα --- pirmstiesas izmeklēšana

Listing 1 - 7 of 7
Sort by