Listing 1 - 10 of 96 << page
of 10
>>
Sort by

Dissertation
Integriteit en Politiek binnen de federale overheid.
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Integriteit is een actueel thema dat de laatste jaren steeds meer onder de aandacht wordt gebracht. Ook vanuit politieke hoek is er een stijgende interesse in integriteit. Deze masterproef tracht een antwoord te bieden op de vraag 'Wat betekent integriteit binnen de politiek van het federale niveau?' Om dat antwoord te kunnen formuleren wordt de onderzoeksvraag onderverdeeld in drie deelvragen: 'Wat is de betekenis van integriteit voor politici?', 'Wat betekent integriteit voor politici van het federale niveau?' en 'Hoe zou het integriteitsbeleid op het federaal politieke niveau er kunnen uitzien?'. De inhoud van dit werk is opgebouwd rond de verschillende deelvragen. Eerst wordt er op zoek gegaan naar de betekenis van integriteit en verwante begrippen zoals integriteitsbeleid en integriteitsschendingen. Daarna pas ik het gevonden begrippenkader toe op de federale politieke context. Hierbij kijk ik naar de huidige maatregelen met betrekking tot integriteit en politiek, komen de verschillende vormen van integriteitsschendingen en de bijhorende risico's aan bod. Tot slot wordt er een blik geworpen op de concrete toekomstplannen met betrekking integriteit, welke aangevuld werden met enkele beleidsaanbevelingen.Dit is een verkennend onderdoek, dat gevoerd werd aan de hand van een documentenanalyse, van zowel relevante beleidsdocumenten als van literatuur, aangevuld met enkele boeiende interviews.


Book
Advies betreffende de strategische prioriteiten van de fod Economie.
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Brussel Centrale raad voor het bedrijfsleven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
4.14 Maatschappij: Hoe kiezen we de leiders van ons land?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hoe kunnen de theoretische concepten inzake integriteit ingebouwd worden in het human resources management van de federale overheid? deel 2 - uitgebreide bibliografie.
Authors: --- --- ---
Year: 2003 Publisher: Brussel Federale Overheidsdienst Budget En Controle,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hoe kunnen de theoretische concepten inzake integriteit ingebouwd worden in het human resources management van de federale overheid? deel 1 - advies.
Authors: --- --- ---
Year: 2003 Publisher: Brussel Federale Overheidsdienst Budget En Controle,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Un médiateur fédéral consolidé pour le 21e siècle: des réformes nécessaires? = een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?
Authors: --- ---
Year: 2011 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
4.16 Maatschappij: Wie is de baas?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hiaten, overlappingen en uitdagingen: een landschapsoverzicht van EU-regelingen inzake verantwoording en controle van de overheidsfinanciën
Author:
Year: 2014 Publisher: Luxemburg Bureau voor publicaties van de Europese Unie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (1)
Year: 2017

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
FOD financiën. Administratie der thesaurie. Federale staatsschuld : jaarverslag.
Author:
Year: 1999 Publisher: Brussel FOD Financiën

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 96 << page
of 10
>>
Sort by