Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Fertiliteit-informatorium : (on)vruchtbaarheid in de medische praktijk.
Authors: ---
ISBN: 9065021035 Year: 1980 Publisher: Alphen aan den Rijn : Samsom Stafleu,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nadat in de zestiger jaren van deze eeuw de noodzaak om seksualiteit en procreatie van elkaar los te koppelen in steeds bredere kringen werd erkend, zijn ook de mogelijkheden daartoe enorm toegenomen. Een welhaast onoverzichtelijke hoeveelheid literatuur is het begeleidende verschijnsel daarvan. Niet alleen de aard van de toegepaste methodes, hun werkzaamheid, hun betrouwbaarheid, hun eventuele gevaren en bijwerkingen, maar ook hun acceptabiliteit en geoorloofdheid was daarbij inzet van soms felle discussies. Het is begrijpelijk dat niet alleen medici betrokken werden bij alles wat te maken heeft met zo fundamentele en wezenlijke grondslagen van het menselijk bestaan, maar ook beoefenaars van talrijke andere wetenschappelijke disciplines. Uiteindelijk gaat het immers om problemen, waarbij ieder mens zich betrokken voelt en een eigen oordeel moet vormen, mede op grond van eigen wereldbeschouwing.


Dissertation
Zwanger na een fertiliteitstraject : impact op de beleving van zwangerschap, postpartum en pril ouderschap
Authors: --- --- ---
Year: 2017 Publisher: Sint-Niklaas Odisee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het aantal zwangerschappen in Vlaanderen dat tot stand kwam via artificiële reproductieve technieken (ART) nam de voorbije decennia sterk toe. Hoewel deze zwangerschappen worden beschouwd als ‘normaal’, zijn er aanwijzingen dat ze geassocieerd zijn met verhoogde obstetrische en psychosociale risico’s. We kunnen daarom argumenteren dat een zwangerschap na een ART-traject wellicht gepaard gaat met andere of bijkomende noden in vergelijking met een spontane zwangerschap.Het doel van deze literatuurstudie is na te gaan wat de gevolgen zijn van een ART behandeling,specifiek in het kader van fertiliteitsproblematiek, op de beleving van zwangerschap, bevalling en postpartum/ouderschap. Ook wordt er uitgezocht hoe de vroedvrouw deze beleving positief kan beïnvloeden. Streven naar patiëntgerichte reproductieve geneeskunde, zowel tijdens als na de fertiliteitsbehandeling en zowel bij de vrouw als bij haar partner, moet het voornaamste doel zijn van alle betrokken zorgverleners. De vroedvrouw speelt hierin een centrale rol, niet alleen binnen de fertiliteitscentra maar ook bij de pre- en postnatale opvolging waar zij steeds vaker met zwangerschap/ouderschap na ART wordt geconfronteerd. Om deze rol optimaal te kunnen vervullen, moet de vroedvrouw zich bewust zijn van de mogelijke impact van een ART-traject op de pre- en postnatale ervaring. Dit impliceert enerzijds de nood aan vervolgonderzoek naar mogelijke risicofactoren voor het ontstaan van emotionele problemen na ART, en anderzijds het implementeren van kennis hierover in de opleiding vroedkunde.


Book

Book
Baby's gevraagd. Over de mogelijkheden en beperkingen van vruchtbaarheidsbehandelingen
Authors: --- ---
ISBN: 9033458063 9789033458064 Year: 2005 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Als zwanger worden niet van zelf gaat, stort voor vele jonge koppels de wereld in. De maandenlange vruchteloze pogingen wegen zwaar. De stap naar de medische hulpverlening brengt nieuwe hoop. Artsen kunnen vandaag veel, ook op het vlak van vruchtbaarheidsonderzoeken en -behandelingen. Maar vaak wordt het opnieuw een periode van geduld uitoefenen, een opeenvolging van hoop en desillusie, een periode die voor een aantal koppels uiteindelijk wordt beloond, voor sommige ook niet. Ook lesbische vrouwen en vrouwen die Bewust Ongehuwde Moeder (BOM) willen worden, doen vaak beroep op de mogelijkheden die de medische wereld voor hen biedt. Baby?s gevraagd! biedt een helder overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van vruchtbaarheidsbehandelingen. Het team van het Fertiliteitcentrum van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven, dat al jarenlang expertise en ervaring heeft in dat domein, bekijkt de problematiek van verminderde vruchtbaarheid in al haar facetten. Naast de medische aspecten en de invloeden van lifestyle, belichten de auteurs ook enkele ethische en juridische invalshoeken. Ze wijzen eveneens op de stress en de spanning die deze problematiek vaak met zich brengt.Dit boek wil een wegwijzer zijn, een bron van begrijpbare, correcte informatie voor koppels met vruchtbaarheidsproblemen, lesbische vrouwen of toekomstige BOM?s. Maar ook voor hun omgeving en de bredere bevolking, zodat de kinderwens van deze mensen en de medische realisatie ervan, ook voor hen duidelijk wordt.


Book
Onzeker zwanger : vruchtbaarheidscontrole en prenatale diagnose.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 905826078X Year: 2000 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vooruitgang in de medische wetenschap is een goede zaak. De centrale vraag is alleen: mag alles wat kan, is alles wat kan ook goed? Is er nog plaats voor het onverwachte, het kind zoals het zich aandient met zijn gebreken en talenten? Kunnen ouders vandaag ook kiezen voor het niet weten? De auteurs staan stil bij de recente medische ontwikkelingen op gebied van voortplanting, verloskunde en prenatale diagnose. Ze pleiten voor omzichtigheid want in het intieme veld van de voortplanting is ethische waakzaamheid geboden.

Keywords

diagnostiek (geneeskunde) --- vroedvrouwen --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Gynaecology. Obstetrics --- voortplanting (mensen) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- zwangerschapsbegeleiding --- prenatale diagnose --- Grossesse --- Zwangerschap --- Academic collection --- bio-ethiek --- getuigenis --- voortplanting --- 612.63 --- 618.2 --- Abortus --- Embryo/Foetus --- Medische ethiek --- Voortplanting --- 605.5 --- 615.5 --- abortus provocatus --- ethiek --- fertiliteit --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- medische technologie --- obstetrie --- vroedkunde --- zwangerschapspsychologie --- Abortus provocatus (vruchtafdrijving) --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Prenatale diagnostiek --- Prenatale raadpleging (zwangerschapscontrole) --- 615.54 --- 618.2 )* OBSTETRIE --- Handboek/cursus --- bevruchting (gez) --- fertiliteit (gez) --- obstetrie (gez) --- prenatale diagnose (gez) --- seksuologie (gez) --- abortus provocatus (vruchtafdrijving, zwangerschapsafbreking) --- fertiliteit (fertiliteitsstoornissen, infertiliteit, vruchtbaarheid) --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- ouderschap --- prenatale raadpleging --- zwangerschap (graviditeit) --- abortus --- erfelijkheid (erfelijke aanleg, erfelijk risico) --- genetisch onderzoek --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- ethiek (ethische aspecten) --- prenatale diagnostiek (prenatale test) --- Avortement --- Embryon/Foetus --- Ethique médicale --- Procréation/Reproduction --- Gynaecologie - Verloskunde - Obstetrie --- Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek --- (zie ook: genetisch advies) --- 179.7 --- 61 --- hérédité (disposition héréditaire, prédisposition, risque) --- recherche génétique --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- ethique (aspects ethiques) --- diagnostic prénatal (test prénatal, DPN) --- grossesse --- Belgium


Book
De maakbare mens : Vruchtbaarheid in de 21ste eeuw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Louisa Brown, de eerste proefbuisbaby, sloeg iedereen met verstomming. Dat was het begin van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden: van kersverse moeders met de leeftijd van oma's en embryo's ontstaan uit eicellen van geaborteerde vrouwen tot zwarte vrouwen die een blank kind willen omwille van een betere toekomst... Paul Schotsmans wandelt rond in de labo's van infertiliteitsklinieken en tast de grenzen af van wat kan, nog niet kan en ook niet wenselijk is. Hij luistert naar collega's wetenschappers die uitgebreid én verstaanbaar de nieuwste evoluties uiteenzetten. Maar ook denkt hij na over de status van het embryo en het welzijn van het kind, de voorwaarden tot verantwoord ouderschap, het recht op kinderen... Dit is geen boek gevuld met juichkreten maar een doordachte bezinning met behoedzaam geformuleerde antwoorden. Zich bewust van de draagwijdte van zijn stellingen, analyseert de auteur kritisch de kerkelijke standpunten met het oog op waarachtige menswaardigheid. Een moedig boek over een delicaat onderwerp.

Keywords

ouderschap --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Christian moral theology --- Sexology --- seksualiteit --- fertiliteit --- bio-ethiek --- bevruchting --- Erfelijkheidsleer --- Gynaecologie --- Gynécologie --- Hérédité --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Fertilization in Vitro. --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- erfelijkheid --- ethiek --- genetica --- invitrofertilisatie --- vruchtbaarheid --- 241.64*8 --- 174.2 --- Academic collection --- #gsdb5 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #SBIB:1H30 --- #SBIB:014.GIFT --- 17 --- 612.663 --- $?$95/12 --- 17.023.33 --- 614.253 --- 618.17.08 --- #A9412A --- 176 --- 612.6 --- 241 --- 613.88 --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- 615.56 --- geneeskunde --- Ethiek en vruchtbaarheid --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Medische ethiek --- Vruchtbaarheidsproblemen --- C6 --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- 179.7 --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- 61 --- Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Filosofie van de mens, wijsgerige antropologie --- Gezinsethiek. Seksuele ethiek --- Fysiologie: voortplanting & ontwikkeling. Levensperioden --- Christelijke moraaltheologie --- Seksuologie --- kunstmatige bevruchting --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- ethics --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.64*8 Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- In vitro fertilisatie : ethiek --- 618.17 --- 179 --- 605.7 --- biomedische ethiek --- fertiliteit (gez) --- in-vitrofertilisatie (gez) --- seksuologie (gez) --- Fertilization in Vitro

Listing 1 - 6 of 6
Sort by