Listing 1 - 10 of 65 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Legal Aspects of Charting Techniques
Authors: ---
Year: 1999

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

More comprehensive and detailed than ever before, this third edition is an essential and valuable tool for your professional practice. This book clearly and concisely presents guidelines for appropriate and careful documentation of care. Accurate documentation plays an integral role in third party payers' payment or denial decisions. This book helps you show managed care companies that, in addition to controlling costs and resources, your patients receive adequate care.


Book
Medische keuringen.
Author:
Year: 1999

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat is een medische keuring? Een medische keuring is een beoordeling van iemands gezondheidstoestand, meestal verricht om na te gaan of hij recht kan doen gelden op een aanspraak of voorziening, geschikt is voor bepaald werk of in aanmerking komt voor een verzekering. Kenmerkend voor de meeste keuringen is dat zij worden verricht in opdracht van (en in het belang van) een ander dan degene die de keuring moet ondergaan.


Book
Tuchtrecht voor verpleegkundigen
Authors: --- ---
Year: 1986 Publisher: Lochem De-Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nieuwe voortplantingstechnologieën: spel zonder grenzen
Authors: ---
Year: 1994

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Allocatie in zorgstelsel en wettencomplex: praktijk en theorie.
Author:
Year: 2007

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De gezondheidszorg is een sector die wordt gekenmerkt door complexiteit, vele en grote belangentegenstellingen en de grote sommen geld die erin omgaan. De zorgsector wordt op gecompliceerde wijze gestuurd; hij kent vele actoren, gedeelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een ingewikkelde beheer- en financieringsstructuur. Voor een belangrijk deel is dit verklaarbaar door een buiten de overheid om lopende bekostiging, de grote publieke belangen die moeten worden gediend, de particuliere uitvoering van de zorg en de particuliere eigendom van de infrastructuur. De allocatie van middelen binnen het zorgstelsel en het wettencomplex, waardoor het wordt aangestuurd, staan centraal in deze bijdrage


Book
Juridische aspecten van huisartsengeneeskunde.
Author:
Year: 2003

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Minderjarigen als patiëntToegenomen mondigheid en somatische fixatiePlacebo en problematiek van informed consentHuisarts en alternatieve geneeswijzenDe grenzen van persoonlijke normen van de huisartsSamenwerking van de huisarts met de specialist en beroepsbeoefenaren uit de eerste lijnHuisarts, geneeskundig inspecteur en tuchtrechtHuisarts en maatschappelijke organisaties buiten de gezondheidszorg


Book
Juridisch commentaar bij een staalkaart van preventie.
Author:
Year: 1993

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onder preventie kan men verstaan: het actieve voorkomen van ziekten via het beschermen en bevorderen van gezondheid door het verminderen van risico's, bevorderen van gezond gedrag en het creëren van voorwaarden voor een gezond bestaan, evenals het beperken van de gevolgen van ziekte door vroegtijdige opsporing. Overheid en particuliere instellingen ontplooien op dit gebied een scala van activiteiten. De auteurs behandelen een aantal belangrijke onderdelen van de preventieve zorg die de Nederlandse bevolking wordt aangeboden: vaccinaties, maatregelen die verspreiding van besmettelijke ziekten in een vroegtijdig stadium, waarin behandeling een optimaal rendement kan opleveren.


Book
Het (gezondheids)recht.
Author:
Year: 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kwaliteit en wetgeving.
Author:
Year: 1995 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kwaliteit is een breed begrip; daarvan getuigen de vele artikelen die in dit handboek over het onderwerp te vinden zijn. Er kan besproken worden over kwaliteit van zorg, kwaliteit van arbeid, kwaliteit van organisatie en ga zomaar door. Kwaliteit is een zaak van de aandiender van een product of dienst, van de ontvanger, maar ook van de overheid. De overheid bemoeit zich met kwaliteit door wet- en regelgeving. De complexiteit van het begrip kwaliteit maakt het ontwerpen van wetten op dit gebied er niet gemakkelijker op.


Book
Gewetensbezwaren; juridische aspecten.
Author:
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een verpleegkundige heeft als werknemer bij aanvang van zijn baan een arbeidsovereenkomst afgesloten met de werkgever. Wanneer een verpleegkundige opgedragen werkzaamheden, die voortvloeien uit deze arbeidsovereenkomst, weigert te verrichten maakt hij zich schuldig aan werkweigering. Om uit te maken of een werkgever maatregelen tegen de verpleegkundige kan treffen is het belangrijk vast te stellen of de werkweigering geoorloofd of ongeoorloofd is.

Listing 1 - 10 of 65 << page
of 7
>>
Sort by