Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
De wet op de euthanasie : beknopte bespreking op basis van wetsvoorbereiding en eerdere commentaren.
Author:
ISBN: 9046501825 Year: 2004 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze bespreking van de Euthanasiewet is onderverdeeld in zeven hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt het materiële toepassingsgebied van de wet besproken. Hoofdstuk 2 gaat over een aantal vragen die verband houden met de wettelijke toelating die artsen aan de Euthanasiewet ontlenen om euthanaserend te handelen. Eén van die vragen houdt verband met het onderscheid tussen die toelating en de wettelijke toelating tot medisch handelen. De daaropvolgende hoofdstukken zijn gewijd aan de twee grondvoorwaarden voor euthanasie, namelijk het verzoek (hoofdstuk 3) en de gezondheidstoestand van de verzoeker (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 worden de plichten van de arts die euthanasie toepast in een samenhangend geheel besproken. In hoofdstuk 6 geven we beknopt uitleg bij het toezicht op de naleving van de wet. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 gesproken over enkele bijzondere wettelijke bepalingen, waaronder de afwezigheid van een verplichting mee te werken aan de uitvoering van euthanasie. Uiteindelijk volgen nog het slot en de verwijzingen naar wetsvoorbereiding en literatuur.


Book
Tuchtrecht voor verpleegkundigen.
Authors: --- ---
ISBN: 9035211367 Year: 1986 Volume: vol 59 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Tweede Kamer gaat binnenkort discussiëren over een voorstel van wet van de regering, waarin de beroepen worden geregeld, welke in de gezondheidszorg worden uitgeoefend. Daar behoort ook het beroep van verpleegkundige toe. Een van de nieuwe regelingen is de invoering van tuchtrecht voor verpleegkundigen. Voor andere beroepen, bijvoorbeeld de artsen, is er al tuchtrecht. Door invoering van tuchtrecht komt er meer duidelijkheid voor het beroep van verpleegkundige over wat er mag en kan en wat niet kan en niet mag. Hoe dat tuchtrecht er uit zou zien wordt hier toegelicht. Het boekje is bedoeld als een bijdrage aan de komende brede discussie hierover.


Book
Geannoteerd wetboek medisch recht
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789089771827 Year: 2011 Publisher: Kortrijk-Heule UGA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het medisch recht is voortdurend in beweging. Een goede kennis van de belangrijke wetteksten uit het medisch recht veronderstelt dan ook een goed zicht op de belangrijke rechtspraak en rechtsleer. Dit geannoteerd wetboek duidt de voornaamste wetteksten die vaak aan bod komen in het medisch recht: de wet patiëntenrechten, de ziekenhuiswet en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen. Deze wetteksten worden artikelsgewijs geannoteerd via de relevante rechtspraak, verwijzingen naar de rechtsleer, de wetshistoriek en de uitvoeringsbesluiten. U beschikt onmiddellijk over alle relevante informatie die op een bepaald artikel van toepassing is. Dit unieke en ambitieuze boek is een erg praktisch werkinstrument voor de praktijkjurist, voor directie en kaderleden van gezondheidsinstellingen, voor leden van de Medische Raad, voor studenten en voor iedereen die zich bezig houdt met het medisch recht.


Book
Gezondheidsrecht toegepast : recht voor vroedvrouwen en verpleegkundigen
Authors: --- ---
ISBN: 9789400002067 Year: 2011 Publisher: Antwerpen Oxford Intersentia Educatief


Book
De psychiatrische patient : recht en welzijn.
Authors: --- ---
ISBN: 9063211163 Year: 1982 Volume: vol *6 Publisher: Antwerpen Kluwer rechtswetenschappen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het is nog niet zo lang dat men aandacht heeft voor de psychiatrische patiënten als mensen met levensproblemen die voortkomen uit hun anders zijn of die daar juist de oorzaak van zijn. In het boek 'De psychiatrische patiënt' inventariseren de auteurs enerzijds de wetgeving die zich inlaat met psychiatrische patiënten. Anderzijds duiden zij aan welke houding de wetgever tegenover deze mentaliteitsverandering heeft ingenomen, in hoeverre hij deze wijziging gestimuleerd, tegengewerkt of genegeerd heeft. Hoe staan de huidige wetgeving en rechtspraak tegenover deze mensen en de instellingen waarin ze opgenomen worden?


Book
Het statuut van de geestesgestoorden.
Authors: ---
ISBN: 906215669X Year: 1999 Volume: 38 Publisher: Antwerpen Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op 28 juli 1991 zijn zowel de wet van 26 juni 1990 betreffendede bescherming van de persoon van de geesteszieke, als de wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, in werking getreden. Na meer dan zeven jaar toepassing van beide wetten heeft de rechtspraak de tijd gehad om problemen te onderkennen die de radicale hervorming van de collocatie en sekwestratie van geesteszieken en de invoering van het instituut van het voorlopig bewind hebben opgeleverd. De bijdragen in dit boek maken een evaluatie van de toepassing van beide hervormingen in de rechtspraktijk. Ze besteden tevens aandacht aan de problematiek van de bescherming van de mensenrechten bij de opname en behandeling van geestesgestoorden, alsook aan de wisselwerking tussen de bescherming van de persoon van de minderjarige geesteszieke en de jeugdbescherming. Ook de toepassing in de rechtspraktijk van de wet van 29 juni 1973 die het statuut vande verlengde meerderjaringheid heeft ingevoerd, wordt geanalyseerd.Opname en behandeling geestesgestoorden en bescherming mensenrechten - bescherming persoon geesteszieke - bescherming persoon minderjarige geesteszieke en jeugdbescherming - procesrechtelijke aspecten inzake bescherming persoon geesteszieke en inzake voorlopig bewind - zeven jaar voorlopig bewind over goederen minderjarigen - kwart eeuw toepassing wet op verlengde minderjarigheid - standpunt Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten of NVHVG - standpunt vrederechter ivm. geestesgestoordenrecht - standpunt parketmagistraat - standpunt voorlopig bewindvoerder Gerechtelijk onbekwaamverklaarden (geesteszieke) & de opname en behandeling van geestesgestoorden (geesteszieke) en de bescherming van de mensenrechten & de bescherming van de persoon van de geesteszieke - enkele medischrechtelijke problemen & de bescherming van de persoon van de minderjarige geesteszieke en de jeugdbescherming & procesrechtelijke aspecten inzake geesteszieke en inzake voorlopig bewind & zeven jaar voorlopig bewind over goederen van meerderjarige(n) & een kwart eeuw toepassing van de wet op de verlengde minderjarigheid - standpunt van de nationale vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten - standpunt van een vrederechter - standpunt van een parketmagistraat - standpunt van een voorlopige bewindvoerder

Keywords

personenrecht --- rechtsbescherming --- patiëntenrechten --- voorlopige bewindvoering --- personen met een mentale beperking --- Status of persons --- jeugdbescherming --- collocatie --- Family law. Inheritance law --- psychiatrische patiënten --- Belgium --- Droit de la famille --- Familierecht --- Geestelijke gezondheidszorg --- Gehandicapten --- Gerecht --- Handicapés --- Hygiène mentale --- Justice --- geesteszieken --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke --- 395.61 --- gezondheidsrecht (gez) --- mensenrechten (gez) --- patiëntenrecht (gez) --- psychiatrische verpleegkunde (gez) --- gedwongen opname --- mensenrechten --- verstandelijk gehandicapten --- 347.15-056.36 <493> --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- Gezondheidsrecht --- Rechten van de mens --- 601.7 --- 606.86 --- gezondheidsrecht --- gezondheidszorg --- psychiatrie --- psychiatrische patiënt --- recht --- 347.6 --- Burgerlijk recht --- Psychiatrie --- gehandicaptenzorg --- recht, burgerlijk --- malades mentaux --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux --- 616.5 --- 34 --- 362.31 --- Rechtspositie van mentaal gehandicapten--België --- Soins de santé mentale --- Droit sanitaire --- Droits de l'Homme --- De psychiatrische patiënt --- Psychiatrische patiënten --- wetgeving --- 347.15-056.36 <493> Rechtspositie van mentaal gehandicapten--België --- wetgeving. --- Wetgeving.


Book
Recht en bio-ethiek : wegwijs voor mensen in de gezondheidszorg.
Author:
ISBN: 9789020989397 Year: 2010 Publisher: Leuven : LannooCampus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

● Heb ik als patiënt alleen rechten of heb ik ook plichten? ● Wie zal mij vergoeden als ik schade lijd in een ziekenhuis? ● Bestaat er een ‘recht op een kind’? ● Wie beschermt mijn medische gegevens? ● Zijn artsen verplicht om euthanasie toe te passen? Herman Nys biedt met Recht en bio-ethiek een antwoord op deze vragen waar iedereen – vroeg of laat, rechtstreeks of onrechtstreeks – wel eens mee te maken krijgt. Dit boek is een onmisbaar juridisch overzicht voor patiënt én zorgverlener, voor juristen én niet-juristen. Omdat onze samenleving de kosten van de gezondheidszorg draagt en toekijkt op een rechtvaardige besteding van het beschikbare budget, ontstond door de jaren heen een enorm arsenaal aan juridische regels. Toch blijft de zorg voor de gezondheid uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de zorgverlener, de zorgontvanger en het netwerk dat hen steunt en omringt. Wederzijds vertrouwen en respect vormen de basis van de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger. Op enkele lang bestaande uitzonderingen na, zoals het beroepsgeheim, kwam het recht tot in 1985 nauwelijks tussen in deze vertrouwensrelatie. De Wet op de orgaantransplantatie van 1986 was de eerste wettekst die de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt ging bepalen. Zonder te vervallen in technische details, geeft Recht en bio-ethiek de niet‑juridisch geschoolde lezer alle noodzakelijke inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven en te ontvangen.

Keywords

bio-ethiek --- recht --- Professional ethics. Deontology --- gezondheidszorg --- Medical law --- Hygiene. Public health. Protection --- Belgium --- Biologie humaine -- Morale et aspects éthiques --- Biomedical ethics --- Biomedische ethiek --- Biomédecine -- Morale et aspects éthiques --- Clinical sciences --- Deontologie [Medische ] --- Deontology [Medical ] --- Droit de la santé publique --- Droit sanitaire --- Déontologie médicale --- Ethics [Medical ] --- Ethiek [Medische ] --- Ethique médicale --- Geneeskunde --- Gezondheidsrecht --- Medical care -- Moral and ethical aspects --- Medical deontology --- Medical ethics --- Medical profession --- Medicine --- Medicine -- Moral and ethical aspects --- Medisch recht --- Medische deontologie --- Medische ethiek --- Morale et médecine --- Morale médicale --- Médecine --- Médecine -- Innovations -- Morale et aspects éthiques --- Médecine -- Morale et aspects éthiques --- Médecine et morale --- Politique sanitaire -- Morale et aspects éthiques --- Public health laws --- Santé publique [Droit de la ] --- Soins médicaux -- Morale et aspects éthiques --- Volksgezondheid--Recht en wetgeving --- Éthique clinique --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Legislation, Medical. --- Jurisprudence. --- #SBIB:316.334.3M40 --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:340H10 --- Academic collection --- BPB1011 --- Bioéthique --- Droit médical --- Système de santé --- 674 Gezondheidsrecht --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- 601.7 --- beroepsgeheim --- euthanasie --- gezondheidsrecht --- medische ethiek --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- Bioethiek --- Bio-ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidsrecht (gez) --- patiëntenrecht (gez) --- 601.4 --- Gezondheidszorg --- Recht --- ethiek --- 103531.jpg --- Patiëntenrecht --- patiënten --- Constitutional Law --- Court Decision --- Law --- Legal Aspects --- Legal Obligations --- Legal Status --- State Interest --- Litigation --- Medical Jurisprudence --- Aspect, Legal --- Aspects, Legal --- Constitutional Laws --- Court Decisions --- Decision, Court --- Decisions, Court --- Interest, State --- Interests, State --- Jurisprudence, Medical --- Law, Constitutional --- Laws --- Laws, Constitutional --- Legal Aspect --- Legal Obligation --- Litigations --- Obligation, Legal --- Obligations, Legal --- State Interests --- Status, Legal --- Defamation --- Lawyers --- Medical Legislation --- Medical Ethics --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medische sociologie: zorgenverstrekkers, relatie met hulpvragers --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Sociaal recht, algemeen --- Gezondheidszorgstelsel --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- 179.7 --- 362.11 --- 34 --- legislation & jurisprudence --- ethics --- Legislation, Medical --- Jurisprudence --- departement Gezondheidszorg 10


Book
Wetgeving gezondheidszorg : commentaar
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 906768046X Year: 1977 Publisher: Heule Heule INNI UGA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wetgeving gezondheidszorg met commentaar : Map 1: Beroepsuitoefening; Map 2: Ziekenhuizen; Map 3: Ziekenhuizen en andere voorzieningen; Commentaar / Map 1; Commentaar / Map 2; Wetgeving betreffende de gezondheidsinstellingen : commentaar : Algemene wetgeving Boek A: Gezondheidsbeleid; Boek B : De uitoefening van de geneeskunst en de daaraan verbonden beroepen Erkenning van de geneesheren-specialisten en van huisartsen; Boek B-bis : niet-conventionele praktijken betreffende de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen; Boek C : paritaire commissies; Boek D : eerste hulpverlening; Boek E : klinische biologie; Boek F : de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Boek G : maatschappelijk welzijn en gezondheidsinstellingen

Keywords

Gezondheidszorg --- Wetgeving --- 351.84 <493> --- 351.84*7 <493> --- 351.84*6 <493> --- #BS0354 --- #RBIB:TSCAT --- Santé publique --- Belgique --- Soin de santé --- #C9204 --- 670 Gezondheid --- Gezondheidszorg 61 --- #SERV: inv. Leuven --- 392.2 --- recht (gez) --- ziekenhuiswetenschappen (gez) --- Naslagwerk --- 613.41 --- gezondheidsrecht (gez) --- 362 )* GEZONDHEIDSINSTELLINGEN --- gezondheidsinstellingen --- gezondheidszorg (België) --- laboratorium --- OCMW --- preventie --- psychopathie --- psychopathologie --- PVT --- recht --- rvt --- spoedgevallendienst --- ziekenhuis --- ziekteverzekering --- 351.84 <493> Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369})--België --- Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369})--België --- 351.84*6 <493> Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- Welzijnsrecht. Wetgeving i.v.m.bejaardenzorg--België --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Volksgezondheid --- België --- Gezondheidsverzorging --- gezondheidsrecht --- gezondheidszorg --- Medical law --- Hygiene. Public health. Protection --- Administrative law --- Belgium --- Bélgica --- Belgija --- Belgien --- Belgie --- Belgicko --- Beļģija --- Белгија --- Belgio --- Белгия --- Belgia --- il-Belġju --- An Bheilg --- Βέλγιο --- Belgjika --- Belgia Kuningriik --- Beļģijas Karaliste --- Royaume de Belgique --- Belgian kuningaskunta --- Belgické kráľovstvo --- Koninkrijk België --- Belgijos Karalystė --- das Königreich Belgien --- Βασίλειο του Βελγίου --- Kingdom of Belgium --- Кралство Белгија --- Краљевина Белгија --- Belgické království --- Reino de Bélgica --- ir-Renju tal-Belġju --- Regatul Belgiei --- Kongeriget Belgien --- Кралство Белгия --- Mbretëria e Belgjikës --- Belga Királyság --- Królestwo Belgii --- Konungariket Belgien --- Reino da Bélgica --- Kraljevina Belgija --- Regno del Belgio --- rahvatervis --- shëndet publik --- обществено здраве --- zdraví veřejnosti --- public health --- volksgezondheid --- veselības aizsardzība --- javno zdravje --- közegészség --- saħħa pubblika --- sanità pubblica --- јавно здравје --- salud pública --- saúde pública --- Volksgesundheit --- kansanterveys --- јавно здравље --- zdrowie publiczne --- sláinte phoiblí --- javno zdravstvo --- sănătate publică --- folkhälsa --- offentlig sundhed --- δημόσια υγεία --- visuomenės sveikata --- zdravie verejnosti --- zdravie obyvateľstva --- gezondheid van de bevolking --- υγεία του πληθυσμού --- Закон за јавно здравје --- befolkningens hälsa --- gyventojų sveikata --- salute della popolazione --- zdraví lidu --- јавни здравствени установи --- népegészségügy --- santé de la population --- sănătate populație --- saúde da população --- здравјето на населението --- javno zdravlje --- sanidad pública --- shëndet i popullatës --- здравство --- health of the population --- zdraví obyvatelstva --- väestön terveydentila --- rahva tervis --- zdraví národa --- јавно ветеринарно здравство --- iedzīvotāju veselība --- befolkningssundhed --- veřejné zdraví


Book
Zorgzaam thuis sterven. Een zorgleidraad voor huisartsen.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9038205597 Year: 2003 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Methoden.2. De waarheidsmededeling.3. Exploratie van wensen rond het levenseinde bij een patiënt die de waarheidsmededeling heeft gekregen.4. Disproportionele behandeling bij patiënten met een slechte prognose.5. Omgaan met een vraag naar euthanasie bij patiënten in de laatste levensfase.6. Continuïteit van zorg door de huisarts in de stervensfase.7. Voeding en vocht in de stervensfase.8. Communicatie rond het gebruik van euthanatica.

Keywords

Professional ethics. Deontology --- Sociology of culture --- Social medicine --- palliatieve zorgen --- oncologie --- History of medicine --- Medicine and ethics. --- Belgium --- Flanders. --- Euthanasie --- Soins palliatifs --- 393 --- 343.61 <493> --- stervensbegeleiding --- thuiszorg --- terminale zorgen --- 603.2 --- 174.4 --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Stervensbegeleiding --- beroepsgeheim (gez) --- euthanasie (gez) --- gezondheidsrecht (gez) --- palliatieve zorgen (gez) --- privacy (gez) --- slecht-nieuwsgesprek (gez) --- thuiszorg (gez) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- behandelingstoestemming --- communicatie (leesbaarheid) --- euthanasie --- huisarts --- slecht-nieuwsgesprek (waarheidsmededeling) --- versterven --- S20080233.JPG --- 393 Dood. Dodengebruiken. Dodenritueel. Lijkverbranding. Begrafenis. Crematie. Rouw. Opbaren. Lijkstoet. Sterven. Dodenmaskers --- Dood. Dodengebruiken. Dodenritueel. Lijkverbranding. Begrafenis. Crematie. Rouw. Opbaren. Lijkstoet. Sterven. Dodenmaskers --- 343.61 <493> Moord. Euthanasie. Duel. Zelfmoord. Lichamelijk letsel. Slagen en verwondingen. Geprovokeerde besmettelijke ziekte. Onvrijwillige doodslag. AIDS-delict--België --- Moord. Euthanasie. Duel. Zelfmoord. Lichamelijk letsel. Slagen en verwondingen. Geprovokeerde besmettelijke ziekte. Onvrijwillige doodslag. AIDS-delict--België --- Palliatieve zorg --- medische en paramedische stervensbegeleiding --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- 612.67 --- 362.1 --- communicatie --- opieka paliatywna --- cúram maolaitheach --- paliatīvā aprūpe --- paliatyvioji pagalba --- kura palljativa --- palliatív ellátás --- îngrijire paliativă --- paliativní péče --- paliatívna starostlivosť --- palliatiivinen hoito --- cuidados paliativos --- palijativna skrb --- palliatieve zorg --- палијативна нега --- болкоуспокоително средство --- cure palliative --- Palliativmedizin --- palliativ vård --- kujdes paliativ --- παρηγορητική αγωγή --- paliativna oskrba --- palliative care --- palliatiivne ravi --- palliativ behandling --- палијативна терапија --- paliativní léčba --- третман на болка --- Schmerzbehandlung --- палијативен третман --- paliatívna liečba --- léčba bolestí --- Palliativbehandlung --- liečba bolesti --- палијативно лечење --- палијативна медицина --- tišení bolestí --- leevendav ravi --- palaikomoji slauga --- paliativna nega --- палијативно лекување --- Schmerzlinderung --- paliativní terapie --- палијативна грижа --- utišovanie bolesti --- fájdalomcsillapítás --- paliativní medicína --- palijativna njega --- eutanasi --- eutanázia --- eutanaasia --- euthanasia --- eutanazia --- ευθανασία --- eutanasia --- eutanazija --- еутаназија --- evtanazija --- eutanazie --- eutanazja --- eutanásia --- ewtanażja --- eutanasie --- евтаназия --- евтаназија --- eitanāzija --- e drejtë për eutanazi --- убиство од милосрдие --- droit à l'euthanasie --- rätt till dödshjälp --- ret til dødshjælp --- asistovaná sebevražda --- právo na milosrdnou smrt --- diritto all'eutanasia --- dödshjälp --- eutanáziához való jog --- убиство од благородни побуди --- milosrdná smrt --- dødshjælp --- direito à eutanásia --- derecho a la eutanasia --- aktív eutanázia --- kegyes halál --- dreptul la eutanasie --- recht op euthanasie --- tiesības uz eitanāziju --- teisė į eutanaziją --- õigus eutanaasiale --- kegyes halálhoz való jog --- δικαίωμα ευθανασίας --- oikeus eutanasiaan --- right to euthanasia --- pravo na eutanaziju --- Recht auf Euthanasie --- právo na eutanazii --- passzív eutanázia


Periodical
Tijdschrift voor gezondheidsrecht.
Author:
ISSN: 13723170 Year: 1980 Publisher: Mechelen Gent Heule Wolters Kluwer Mys en Breesch UGA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Cette revue juridique bilingue vous permet de consulter une information de fond en matière de droit de la santé et d'éthique médicale. Comme l'évolution du droit de la santé est nettement liée à la direction que prend la jurisprudence, les arrêts et jugements capitaux sont abondamment commentés. Responsabilité des médecins, déontologie, statut du médecin hospitalier, secret médical,... Contrairement à d'autres revues et ouvrages de référence, la rédaction accorde beaucoup d'importance à la position juridique du médecin traitant.

Keywords

Medical law --- gezondheidsrecht --- Droit --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Médecine --- Périodiques --- Recht --- Soins de santé --- Tijdschriften --- Medical laws and legislation --- Right to health --- Public health laws --- Droit à la santé --- Santé publique --- Periodicals --- Public Health --- Public Health. --- 351.84*7 <493> <05> --- #BA00087 --- #BA00156 --- #BA02514 --- #RBIB:TSCAT --- #TS:KORE --- 351.84*7 <493> --- 614.1/.7 <493> --- Current periodicals --- Droit médical --- Revue périodique --- Soin de santé --- 674 Gezondheidsrecht --- gezondheidszorg --- tijdschriften verpleegkunde --- geneeskunde --- recht --- Tijdschriften GEZ --- België --- Gezondheidsrecht --- Gezondheidszorg (België) --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Recht (wetten) --- T GEZR --- Test --- gezondheidsrecht (gez) --- Environment, Preventive Medicine & Public Health --- Environment, Preventive Medicine and Public Health --- Health, Public --- Preventive Medicine --- Education, Public Health Professional --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België--Tijdschriften --- Medisch recht --- Tijdschrift --- Volksgezondheid --- Gezondheidsverzorging --- Public health --- tijdschriften --- 351.84*7 <493> <05> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België--Tijdschriften --- Public health. --- tijdschriften. --- Tijdschriften. --- Médecine --- Droit à la santé --- Santé publique --- Périodiques --- EJDROIT EJETUDE EJSANTE EPUB-ALPHA-R EPUB-PER-FT JURA-E JURISQUARE-E MDJURISP --- Community Health --- Health, Community --- rahvatervis --- shëndet publik --- обществено здраве --- zdraví veřejnosti --- public health --- volksgezondheid --- veselības aizsardzība --- javno zdravje --- közegészség --- saħħa pubblika --- sanità pubblica --- јавно здравје --- salud pública --- saúde pública --- Volksgesundheit --- kansanterveys --- јавно здравље --- zdrowie publiczne --- sláinte phoiblí --- javno zdravstvo --- sănătate publică --- folkhälsa --- offentlig sundhed --- δημόσια υγεία --- visuomenės sveikata --- zdravie verejnosti --- zdravie obyvateľstva --- gezondheid van de bevolking --- υγεία του πληθυσμού --- Закон за јавно здравје --- befolkningens hälsa --- gyventojų sveikata --- salute della popolazione --- zdraví lidu --- јавни здравствени установи --- népegészségügy --- santé de la population --- sănătate populație --- saúde da população --- здравјето на населението --- javno zdravlje --- sanidad pública --- shëndet i popullatës --- здравство --- health of the population --- zdraví obyvatelstva --- väestön terveydentila --- rahva tervis --- zdraví národa --- јавно ветеринарно здравство --- iedzīvotāju veselība --- befolkningssundhed --- veřejné zdraví --- perioodiline väljaanne --- periodická publikácia --- сериски публикации --- tidskrift --- периодично издание --- periodinis leidinys --- periodikum --- rivista periodica --- kausijulkaisu --- serial publication --- periodische Veröffentlichung --- publicații periodice --- περιοδική επιθεώρηση --- publicação periódica --- publicación seriada --- periodična publikacija --- periodika --- folyóirat --- publikim periodik --- periodisks izdevums --- wydawnictwo periodyczne --- tidsskrift --- периодично издање --- tijdschrift --- pubblikazzjoni perjodika --- periodicum --- periodiek --- revue périodique --- publicación periódica --- επιθεώρηση --- издание во продолженија --- периодична објава --- periodical publication --- serijska publikacija --- botim periodik --- сериско издание --- seriāls izdevums --- périodique --- periodico --- publikim në seri --- rivista mensile --- serijinis leidinys --- mensile --- pubblicazione periodica --- publicații seriale --- периодично списание --- periodisk tidskrift --- měsíčník --- perioodikaväljaanne --- revista --- series --- časopis --- periódico --- publicación en serie --- serie --- periodice --- periodical --- týdeník --- nepravé periodikum --- jadaväljaanne --- občasník --- Periodikum --- aikakauslehti --- serials --- периодична публикација --- фељтон --- περιοδικό --- mjekësi --- Medizin --- lekárstvo --- medicin --- lékařství --- medycyna --- medicine --- meditsiin --- mediċina --- orvoslás --- медицина --- lääketiede --- medicina --- ιατρική --- zāles --- medicină --- medicína --- orvostan --- medicina interna --- интерна медицина --- lægevidenskab --- fisiologia --- arstiteadus --- diritto sanitario --- право в областта на здравеопазването --- medicinsko pravo --- medisch recht --- medicinos teisė --- Derecho médico --- orvosi jog --- ιατρικό δίκαιο --- drept medical --- Medizinrecht --- lékařské právo --- medical law --- prawo ochrony zdrowia --- liġi medika --- medicīniskās tiesības --- medicinsk rätt --- medicinsk jura --- meditsiiniõigus --- lääketieteellinen lainsäädäntö --- direito médico --- e drejtë mjekësore --- медицинско право --- lekárske právo --- législation médicale --- lékařské zákony --- законодавство од областа на медицината --- Arztrecht --- Derecho sanitario --- lékařská legislativa --- Ärzterecht --- lékařskoprávní legislativa

Listing 1 - 10 of 10
Sort by