Listing 1 - 10 of 99 << page
of 10
>>
Sort by

Book
De goden lossen het op : op weg naar een nieuwe gezondheidszorg: een kortverhaal dat soms geïnspireerd is door ware gebeurtenissen
Authors: --- ---
ISBN: 9789057185830 Year: 2016 Volume: 1 Publisher: Antwerpen Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVVV) vzw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Chloornitrobenzeen.
Author:
Year: 1983 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Getrapte zorg bij depressie : de rol van de psychiatrische verpleegkundige in de eerstelijnszorg
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Sint-Niklaas Odisee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Niet iedereen die kampt met depressieve klachten kiest voor een residentiële behandeling. Het merendeel van de patiënten met depressieve klachten meldt zich aan bij de huisarts. Uit welke interventies bestaat de behandeling vanuit deze eerste, niet-gespecialiseerde lijn? Over welke therapeutische mogelijkheden beschikt men om mensen die te kampen krijgen met depressieve klachten, binnen hun eigen omgeving en binnen hun eigen netwerk, er weer bovenop te helpen en hoe kan een psychiatrische eerstelijnsverpleegkundige hierin een rol spelen? De Vlaamse richtlijn ‘Depressie bij volwassenen: aanpak door de huisarts’, beveelt stepped care of getrapte zorg aan als behandelprotocol in de zorg voor mensen die lijden aan depressieve symptomen. De effectiviteit hiervan tegenover normale zorg is bewezen, maar meer onderzoek is echter nodig. Ook moet kennis en deskundigheid bij de toepassing hiervan vergroot worden.Bij de behandeling van mensen met depressie in de huisartsenpraktijk kan de psychiatrische thuisverpleegkundige door middel van concrete interventies een belangrijke bijdrage leveren. Een duidelijk afgelijnd expertisegebied en transparantie wat betreft de uitvoering van specifieke kerntaken kan haar hierbij een professioneel kader en ondersteuning bieden.


Book
De gezondheidstoestand van allochtonen een model.
Author:
Year: 2005 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Systematisch in kaart hoe de verbanden kunnen worden gezien tussen de diverse factoren die een rol spelen bij de mogelijke gezondheidsverschillen tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen. Om de zorgverlening goed op de vraag af te kunnen stemmen is inzicht nodig in de krachten die op de gezondheid van allochtone groepen inwerken, zoals de sociaal-economische positie en de mate van integratie in het 'gastland'.


Book
Volksgezondheid en gezondheidszorg
Authors: --- --- ---
ISBN: 9063483481 Year: 1995 Publisher: Utrecht Bunge,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek geeft een overzicht van de verdeling van gezondheid en ziekte in de bevolking en van de structuur en financiering van de preventieve en curatieve gezondheidszorg, waarbij het verband tussen volksgezondheid en gezondheidszorg de rode draad vormt. Het beoogt daarmee een brug te slaan tussen medische en epidemiologische kennis enerzijds, en het gebied van structuur en functioneren van de gezondheidszorg anderzijds. Dit concept, dat in een aantal Engelstalige leerboeken over public health ook wordt gebruikt, is bij ons weten voor een Nederlands leerboek nieuw. Wij zijn ervan overtuigd, mede op grond van eigen onderwijservaring, dat de onderwerpen public health, sociale geneeskunde, en structuur en functioneren van de gezondheidszorg een duidelijke eigen, logische plaats in het onderwijs aan studenten geneeskunde en gezondheidswetenschappen kunnen hebben en horen te hebben. Wat betreft onderzoeksmethoden is een inhoudelijk goede aansluiting op de in Nederland gebruikelijke leerboeken epidemiologie nagestreefd. Er is een poging gedaan het boek beknopt te houden en alleen datgene op te nemen dat aan de meeste universiteiten als noodzakelijke kennis zal worden opgevat. De ervaring leert dat in de hier behandelde vakgebieden lokale expertise en interesses de onderwijsinhoud voor een niet gering deel bepalen. Opnemen van al die onderwerpen zou tot een omvangrijk boek hebben geleid, waarvan de student steeds slechts een deel zou gebruiken. In verband met lokale verschillen is er ook voor gekozen om de takken van de sociale geneeskunde summier en het gezondheidsrecht in het geheel niet te behandelen. Een deel van de hier behandelde onderwerpen is zeer tijdsgebonden, met name de stof die samenhangt met de structuur en in het bijzonder met de financiering van de gezondheidszorg. Er is daarom naar gestreefd zoveel mogelijk algemene principes te behandelen en minder de nadruk te leggen op actualiteitsgevoelige feiten.


Book
Het verpleegkundig proces in de geestelijke gezondheidszorg : een leerboek voor verpleegkundigen en nascholing
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9026618298 Year: 1987 Publisher: Nijkerk Intro,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg zijn verantwoordelijk voor buitengewoon veel onafhankelijke verpleegkundige activiteiten. Zij beschikken over specifieke strategieën en methodieken en verpleegkundigen functioneren als zelfstandige beroepsbeoefenaren. Ze werken naast en met artsen en andere deskundigen en hebben derhalve grote invloed op de vooruitgang van hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Het boek van Ward is een handleiding bij de uitvoering van het verpleegkundig proces in de geestelijke gezondheidszorg. Dit proces bedoelt de persoonlijkheid van de zorgvrager zodanig te stimuleren, dat zijn vermogen om problemen op te lossen wordt vergroot. Het boek biedt informatie over de systematiek en de vaardigheden die voor de opleiding van een nieuwe generatie verpleegkundigen van elementair belang zijn. De inhoud is opgebouwd in drie delen: a. De theoretische aspecten van het verpleegkundig proces, benaderingen en technieken. b. De toepassingen in de drie hoofdgebieden van de intramurale geestelijke gezondheidszorg; acute opname, blijvende verzorging en de gerontopsychiatrie. c. Verdere toepassingen, onderwijskundige en beleidsmatige aspecten, consequenties voor zorgvrager en verpleegkundige. Bestemd voor: de basisopleiding B en Hoger Beroeps Onderwijs Verpleegkundigen in de intramurale geestelijke gezondheidszorg, zwakzinnigenzorg en gerontopsychiatrie. Tevens voor vervolgopleidingen voor verpleegkundigen in de extramurale geestelijke gezondheidszorg, groepsverpleegkundigen en de activiteitensector.


Book
Groepsverpleging, motivatie voor een veranderingsproces.
Author:
ISBN: 9060875028 Year: 1975 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verantwoord medisch handelen : proeve van een christelijke medische ethiek
Authors: ---
ISBN: 9060649338 Year: 1997 Publisher: Amsterdam Buijten & Schipperheijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Medische ontwikkelingen en ethische discussies halen voortdurend de media. Niet zelden lijkt dan de ethiek bij de wetenschappelijke technische ontwikkelingen achter te lopen. Tevens lijkt de medische ethiek gekenmerkt te worden door een spanning tussen medische macht die patiënten dreigt te overheersen en de mondige patiënten die niet alleen die macht willen weerstaan maar haar ook trachten aan te wenden tot hun welzijn. Medisch ethische discussies gaan dan ook vaker over procedures voor het nemen van ethische beslissingen dan over de vraag wat het goede medische handelen is.


Book
Interacties in de leefgroep : interpersoonlijke processen tussen groepsopvoeders en kinderen
Authors: --- ---
Year: 1997 Publisher: Utrecht SWP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Interventies is behandelgroepen.
Author:
Year: 2006 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 99 << page
of 10
>>
Sort by