Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Book
De informatieplicht in verzekeringen = le devoir d'information en assurances
Author:
Year: 2011 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit dossier geeft een overzicht van de informatieplichten in verschillende categorieën van verzekeringen: de schadeverzekeringen, de levensverzekeringen, de aanvullende pensioenen, de ziekteverzekeringen en de arbeidsongevallenverzekeringen. De vaststelling toont de complexiteit aan van de verhoudingen tussen de verzekeraar en de diverse tussenkomende partijen van een verzekeringscontract.Zonder de volledigheid van het onderzoek na te streven, is dit dossier daarenboven gewijd aan de adviesplicht van de verzekeraar op grond van het gemeen recht en de interactie ervan met bijzondere wetgeving zoals verzekerings- en consumentenrecht, waarbij zijn informatieplicht in samenloop met die van de verzekeringstussenpersoon wordt onderzocht; de informatieplicht in het kader van de verkoop op afstand; de informatieplicht van de verzekeringstussenpersonen, maar eveneens de administratieve verplichtingen inzake fiscaliteit.


Book
Le devoir d'information en assurances
Author:
Year: 2010 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Informatieplichten : over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Author:
ISBN: 9013104347 9789013104349 Year: 2012 Publisher: Deventer : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten : grondslagen, draagwijdte en sancties
Author:
ISBN: 9050951465 Year: 2000 Publisher: Antwerpen Intersentia Rechtswetenschappen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten : grondslagen, draagwijdte en sancties.
Author:
ISBN: 9050951465 Year: 2000 Publisher: Antwerpen Intersentia


Book
De communicatieplicht van de overheid : het informatierecht van de burger
Author:
ISBN: 9782509022943 Year: 2014 Volume: *2 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Vrijheid van meningsuiting - 2. Van beslotenheid naar openbaarheid van bestuur - 3. Informatieverstrekking door de overheid uit eigen beweging - 4. Informatieverstrekking door de overheid op vraag van derden - 5. Overheidsaansprakelijkheid voor onzorgvuldige of foutieve communicatie

Keywords

Public law. Constitutional law --- overheidscommunicatie --- Mass communications --- openbare besturen --- Public administration --- 405 Openbaarheid van bestuur --- BPB1504 --- Communication --- Transparence administrative --- 007 communicatie --- 091.3 --- Communicatie --- Openbaarheid van het bestuur --- overheidsvoorlichting --- Overheidsvoorlichting --- Overheidscommunicatie --- Vrijheid van meningsuiting --- Informatieplicht --- Openbaarheid van Bestuur --- Informatieverschaffing --- trasparenza amministrattiva --- transparență administrativă --- transparencia administrativa --- јавност управе --- javnost uprave --- jawność administracyjna --- administratīvā caurredzamība --- halduslik läbipaistvus --- förvaltningsinsyn --- trasparenza amministrativa --- transparencë administrative --- Verwaltungstransparenz --- administratívna transparentnosť --- průhlednost administrativy --- διοικητική διαφάνεια --- јавност на управата --- hallinnollinen avoimuus --- openbaarheid van het bestuur --- transparência administrativa --- preglednost uprave --- administrative transparency --- offentlighed i forvaltningen --- administravimo skaidrumas --- административна прозрачност --- közigazgatás átláthatósága --- транспарентност во работењето на управата --- јавност на администрацијата --- publicita správy --- транспарентност на администрацијата --- åbenhed i administrationen --- otevřenost správy --- administravimo viešumas --- transparentnost uprave --- política da comunicação --- Kommunikationspolitik --- ryšių politika --- kommunikációs politika --- viestintäpolitiikka --- komunikācijas politika --- politika tal-komunikazzjoni --- πολιτική της επικοινωνίας --- komunikační politika --- política de comunicación --- communications policy --- komunikačná politika --- politica della comunicazione --- komunikacijska politika --- politika e komunikacionit --- комуникациска политика --- communicatiebeleid --- kommunikationspolitik --- politica comunicațiilor --- kommunikatsioonipoliitika --- комуникационна политика --- политика комуникација --- polityka w zakresie komunikowania --- rozvoj komunikace --- kommunikációs rendszerek fejlesztése --- ανάπτυξη των επικοινωνιών --- communications --- dezvoltarea comunicațiilor --- communicatie --- comunicação --- meediapoliitika --- komunikāciju attīstība --- viestiliikenteen kehittäminen --- komunikácie --- desenvolvimento das comunicações --- Entwicklung der Kommunikationssysteme --- Medienpolitik --- desarrollo de las comunicaciones --- komunikācijas --- komunikacion --- rozvoj komunikácií --- comunicazione --- comunicación --- komunikacije --- viestintä --- médiapolitika --- kommunikation --- sviluppo delle comunicazioni --- kommunikationsudvikling --- zhvillim i komunikacionit --- développement des communications --- development of communications --- kommunikationsutveckling --- ryšio priemonės --- ontwikkeling van de communicaties --- ryšio priemonių tobulinimas --- kommunikatsioonisüsteemi arendamine --- επικοινωνία --- sakari --- razvoj komunikacija --- комуникациска стратегија --- communication --- Communicatie : Communicatiebeleid --- Communication : Politique de communication --- Monograph


Book
Gids beroepsethiek: waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening
Author:
ISBN: 9033458896 9789033458897 Year: 2005 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In psychotherapie en hulpverlening heerst veel verwarring over wat geboden en verboden is. Dit boek wil tegemoet komen aan vragen van cliënten en therapeuten over hun rechten en plichten. Het vertrekt vanuit de essentiële basishoudingen voor goede hulpverlening: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Deze principes worden verder geconcretiseerd in gedragsregels die de inhoud vormen van de beroepscodes in de sector van psychologische begeleiding. Sommige gedragsregels voor hulpverleners krijgen een juridische ondersteuning vanuit de bestaande wetgeving. De achterliggende waarden die bepalend zijn voor het denken over ethisch handelen, worden hierbij telkens kritisch doorgelicht. Moeilijke materie zoals informatieplicht, beroepsgeheim, zelfbeschikkingsrecht of gevoelige kwesties zoals omgaan met seksueel misbruik, belangenvermengingen, en andere schadelijke praktijken worden uitvoerig behandeld in dit boek. Het geeft een beeld van wat men van een competente hulpverlener mag verwachten, wat mogelijke beroepsrisico¿s zijn, en hoe men kan reageren bij fouten. Talrijke voorbeelden uit diverse contexten van hulpverlening en psychotherapie, zowel bij kinderen als volwassenen, met minder of meer oordeelsvermogen, uit Vlaanderen én Nederland, illustreren de abstracte gedragsregels op levendige wijze. Hulpverleners staan vaak voor dilemma¿s waarbij elk handelen schadelijke gevolgen heeft en niets doen ook problematisch is. Dit boek wil vooral inspireren om genuanceerd te oordelen en af te wegen wat de best mogelijke handelswijze kan zijn in complexe situaties waar eenvoudige richtlijnen vaak ontoereikend zijn. Deze gids is geschreven voor erg diverse opleidingen en beroepsgroepen als psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, en vele anderen werkzaam in zorginstellingen. Voor een ruimer, meer algemeen doelpubliek wil dit boek ook duidelijk maken wat kwaliteitsvolle en betrouwbare psychotherapie en hulpverlening kan zijn.

Keywords

Psychotherapie ethiek --- Medische ethiek --- 615.851 --- 174.2 --- Academic collection --- 460.4 --- 603.1 --- beroepsethiek --- deskundigheid --- ethiek --- hulpverlening --- integriteit --- medische ethiek --- psychotherapie --- respect --- verantwoordelijkheid --- waarden --- Psychotherapy. Psychoanalysis as therapy --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroep en opleiding --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsethiek --- Ethique professionnelle --- #SBIB:316.334.3M52 --- behandelingstoestemming --- cliënt-hulpverlener-relatie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- informatieplicht --- ongewenste intimiteiten --- psychotherapie (psychische therapie) --- waardenbeleving --- zelfbeschikking --- Psychotherapie: ethiek --- maatschappelijk werkers, beroepsethiek --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- beroepskunde --- beroepskunde. --- beroepsethiek. --- ethiek. --- Beroepskunde. --- Beroepsethiek. --- Psychiatry --- Professional ethics. Deontology --- deontologie --- #PBIB:2005.2 --- #PBIB:gift 2005 --- #SBIB:316.8H30 --- Ethiek in de hulpverlening (hulpverleningsethiek) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- beroepsuitoefening --- geestelijke gezondheidszorg --- gezondheidszorg --- patiëntenrecht --- welzijnswerk --- welzijnswerkers, beroepsethiek --- Professies en methoden in het welzijnswerk: sociaal werk, vrijwilligerswerk, hulpverleningsmethoden … --- 172 --- 361.3 --- 615.8 --- 361.05 --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Hulpverlening --- Klinische psychologie --- Medische ethiek. --- Orthopedagogiek --- Psychotherapie --- Psychotherapie. --- Handboeken en inleidingen. --- Ethiek. --- Psychotherapie ; ethiek --- Provincie West-Vlaanderen

Listing 1 - 8 of 8
Sort by