Listing 1 - 10 of 70 << page
of 7
>>
Sort by

Dissertation
Onderzoek naar de percepties van integriteit bij de lokale politie.
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Politiële integriteit is een breed begrip dat door politiemedewerkers op een verschillende manier geïnterpreteerd wordt. Integriteitsschendingen worden door de burgers al snel gerapporteerd en ook de media besteedt hier ruime aandacht aan. De politie werkt vaak in crisissituaties, waardoor men soms dicht tegen een integriteitsschending aanleunt. Binnen dit onderzoek is getracht een beeld te vormen over de manier waarop de politiemedewerker zelf naar integriteit kijkt. Binnen deze masterproef is een antwoord geformuleerd op de vraag, “Hoe kijkt de Vlaamse politiemedewerker naar integriteit en in welke mate verschillen de opvattingen van politiemedewerkers omtrent integriteit?”Meer specifiek is er een antwoord geformuleerd op volgende vragen:-Verschillen de opvattingen van de Vlaamse politiemedewerkers omtrent integriteit met deze van andere landen? -Verschillen de opvattingen omtrent integriteit naargelang het geslacht, de leeftijd, de positie en diploma?Het onderzoek naar de perceptie van integriteit bij de politie is gebaseerd op de vragenlijst van Carl B. Klockars. Meer specifiek is er gebruik gemaakt van de vertaalde vragenlijst van Nederlands onderzoekster Terry Lamboo. Om te peilen naar de percepties van de politiemedewerkers is er gewerkt met een enquête waarin elf scenario’s weergegeven zijn. Om een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvragen is er gepeild naar de ernst van het feit, de geneigdheid het gedrag te rapporteren, de straf die de respondent op zijn plaats vindt, de straf die het korps passen vindt, de opvattingen van collega’s over de ernst van het gedrag en de schatting van de geneigdheid van die collega’s om het te rapporteren.

Keywords

Integriteit. --- Integrity. --- Police. --- Politie.


Dissertation
Integriteit en Politiek binnen de federale overheid.
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Integriteit is een actueel thema dat de laatste jaren steeds meer onder de aandacht wordt gebracht. Ook vanuit politieke hoek is er een stijgende interesse in integriteit. Deze masterproef tracht een antwoord te bieden op de vraag 'Wat betekent integriteit binnen de politiek van het federale niveau?' Om dat antwoord te kunnen formuleren wordt de onderzoeksvraag onderverdeeld in drie deelvragen: 'Wat is de betekenis van integriteit voor politici?', 'Wat betekent integriteit voor politici van het federale niveau?' en 'Hoe zou het integriteitsbeleid op het federaal politieke niveau er kunnen uitzien?'. De inhoud van dit werk is opgebouwd rond de verschillende deelvragen. Eerst wordt er op zoek gegaan naar de betekenis van integriteit en verwante begrippen zoals integriteitsbeleid en integriteitsschendingen. Daarna pas ik het gevonden begrippenkader toe op de federale politieke context. Hierbij kijk ik naar de huidige maatregelen met betrekking tot integriteit en politiek, komen de verschillende vormen van integriteitsschendingen en de bijhorende risico's aan bod. Tot slot wordt er een blik geworpen op de concrete toekomstplannen met betrekking integriteit, welke aangevuld werden met enkele beleidsaanbevelingen.Dit is een verkennend onderdoek, dat gevoerd werd aan de hand van een documentenanalyse, van zowel relevante beleidsdocumenten als van literatuur, aangevuld met enkele boeiende interviews.


Book
Emotionele integriteit : de onderstroom van professionele ethiek
Author:
ISBN: 9789462763661 Year: 2020 Publisher: Deventer Management impact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Integriteit is de laatste jaren opgenomen in de bovenstroom van organisaties via collectieve codes, controles en checklists. Het is rationele integriteit geworden, een vast onderwerp voor bestuur en management. Daarmee zijn persoonlijke morele emoties steeds verder uit het zicht geraakt. Kun je balans brengen in de morele emoties die je ervaart in het uitoefenen van je vak? Kom je tot emotionele integriteit? Dat vereist een andere manier van bewustzijn, kijken en besluiten.Als professional neem je het liefst beslissingen waar je trots op kunt zijn. Dat lukt nietaltijd en er is wel eens een besluit waar je spijt van krijgt. Vaak ben je een voorbeeld voor anderen, maar een enkele keer verdien je weinig respect. Dat laatste kan leiden tot schaamte. Dit kan je overkomen als individu maar ook als team of als bestuur.Trots, spijt, respect, schaamte: dit boek is een zoektocht naar de morele emoties van professionals en naar de wijze waarop ze tot emotionele integriteit proberen te komen.Dat is niet een onderwerp waar je snel over praat of waar je in de praktijk makkelijk onderzoek naar doet. Het veld van onderzoek bestaat daarom uit speelfilms over professionals, zoals de therapeut in Good Will Hunting (1997), de investeringsbankier in Margin Call (2011) en de rechter in The Children Act (2017).Voor zelfstudie, coaching, intervisie en trainingVia inzichten uit de filosofie en de psychologie leidt dit tot een palet van 20 trefwoorden in morele emoties en een beter begrip van emotionele integriteit. Afsluitend zijn er praktische instrumenten om deze morele emoties aan het werk en op het werk herkenbaar en hanteerbaar te maken. En van daaruit zo goed mogelijk tot emotionele integriteit te komen.Bron : http://www.businezz.nl


Dissertation
Het integriteitsbeleid van de financiële sector: zelf- of overheidsregulering?
Authors: --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze masterproef voert een kwalitatief, verkennend en beschrijvend onderzoek naar het integriteitsbeleid van de Belgische financiële sector. In het licht van de financieel-economische crisis gaat deze eindverhandeling na indien het integriteitsbeleid van Belgische banken volstaat om een integere sector tot stand te brengen. Aan de hand van diepte-interviews met compliance officers van BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING België en Argenta beoogt deze eindverhandeling een bestuurskundig en ethische invalshoek te bieden op de kwestie van zelf- of overheidsregulering om de financiële sector binnen de grenzen van integriteit te brengen of te houden.


Book
Management, organisation, and ethics in the public sector.
Authors: --- ---
ISBN: 9781138711686 Year: 2018 Publisher: New York Routledge

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Opvattingen over integriteit bij de lokale politie.
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Eén van de fundamentele waarden van een politieorganisatie is integriteit. Een politieambtenaar staat in voor de normhandhaving in onze samenleving. Wanneer politieambtenaren zelf wetten en regels overtreden of geassocieerd worden met deviant gedrag, zal het politieapparaat zijn geloofwaardigheid verliezen.In dit onderzoek tracht ik te achterhalen welke opvattingen politiemensen hebben over integriteit. Wat betekent integriteit voor de doorsnee politieman of vrouw? Worden bepaalde praktijken als normaal bestempeld? Zijn politieagenten geneigd om integriteitsschendingen te rapporteren? Hebben factoren zoals leeftijd, geslacht, opleiding, aantal dienstjaren of functie invloed op hun opvattingen? Om het onderzoek vorm te geven, maakte ik gebruik van een reeds bestaande vragenlijst van Carl Klockars.


Book
Zo doen we dat hier! : bestuurders over het stimuleren van integriteit
Authors: ---
ISBN: 9789490314187 Year: 2013 Publisher: Utrecht Stichting B.W. Berenschot Fundatie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mensen willen meestal graag het goede doen. Toch komen in organisaties waarden, normen en gedrag niet altijd overeen. Of botsen de waarden van het management met die van de medewerkers of de samenleving. Integriteitskwesties zijn daarom aan de orde van de dag binnen zowel de publieke als de private sector. Deze affaires kunnen doorgaans niet worden afgedaan als incidenten, maar hebben dieper liggende oorzaken. Daarbij gaat het zowel om de integriteit van bestuurders als om het besturen van integriteit binnen organisaties.Twaalf ervaren bestuurders reflecteren op hoe zij binnen de sectoren onderwijs, zorg, openbaar bestuur, corporaties en financiële dienstverlening invulling geven aan integriteit in de praktijk. Uit deze persoonlijke verhalen halen de auteurs zeven krachten die onmisbaar blijken om integer gedrag binnen organisaties te stimuleren. Ook benoemen de bestuurders valkuilen die zij in de dagelijkse praktijk moeten zien te vermijden.Daarmee biedt dit boek inzicht in het morele krachtenveld waarbinnen bestuurders opereren. Kennis hiervan is niet alleen relevant voor bestuurders zelf, maar ook voor toezichthouders, integriteitsmanagers, medewerkers en iedereen die wil bijdragen aan integere organisaties

Keywords

Ethiek --- Management --- Integriteit --- Conflicten --- Werknemers --- Waarden


Dissertation
Signaalintegriteit bij snelle digitale systemen.
Author:
Year: 2002 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elektronische systemen worden alsmaar sneller. De kloksnelheden blijven maar toenemen, en deze toename zal de eerstkomende jaren nog niet stoppen. De hogere kloksnelheden hebben tot gevolg dat er meer aandacht moet besteed worden aan timing. Niet alleen op chip-niveau, maar zeker ook op het PCB. Dit is zeker niet het enige probleem. Een hogere kloksnelheid impliceert snellere flanken en dus kleinere stijgtijden. Door de kleinere stijgtijden krijgen we problemen met de signaalintegriteit. Een signaal met snelle flanken is breedbandig en bevat hoge frequenties (Fourier). Door deze hoge frequenties gaan passieve elementen zoals printbanen, verbindingen met componenten, enz. zich anders gedragen. Deze passieve componenten beïnvloeden dan het gedrag van het systeem. Enkele gevolgen van snelle flanken zijn reflecties, interactie tussen signalen (overspraak), elektromagnetische interferentie (EMI). Deze problemen zijn vrij recent en daarom bij vele ontwerpers van digitale systemen ook niet go

At women's expense : state of power and the politics of fetal rights.
Author:
ISBN: 0674050444 Year: 1993 Publisher: Cambridge Harvard university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

No longer concerned with conception or motherhood, the new politics of fetal rights focuses on fertility and pregnancy itself, on a woman's relationship with the fetus. How exactly, Cynthia Daniels asks, does this affect a woman's rights? Are they different from a man's? And how has the state helped determine the difference? The answers, rigorously pursued throughout this book, give us a detailed look into the state's paradoxical role in gender politics - as both a challenger of injustice and an agent of social control.


Dissertation
Onderzoek naar de percepties van de politie over integriteit.
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Uit analyse van de literatuur blijkt dat het bestaande perceptieonderzoek naar integriteit binnen het politieapparaat nog eerder gering is. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is dan ook een beeld krijgen over de percepties van integriteit binnen de Belgische geïntegreerde politie. Dit surveyonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een reeds ontwikkelde vragenlijst door Carl Klockars. Het onderzoek bestaat uit elf dilemma's die de opvattingen over integriteitsschendingen bij politieambtenaren trachten na te gaan. De geschetste scenario's zijn beredeneerd vanuit de verschillende vormen van persoonlijk voordeel die bij het politiewerk kunnen voorkomen. Bovendien wordt er gezocht naar mogelijke verbanden tussen bepaalde individuele kenmerken van de politieambtenaar en zijn/haar opvattingen over integriteit. Zo wordt er onderzocht of er een verschillende perceptie over integriteitsschendingen kan vastgesteld worden, op basis van geslacht, leeftijd, anciënniteit, opleidingsniveau en het al dan niet uitoefenen van een leidinggevende functie.

Listing 1 - 10 of 70 << page
of 7
>>
Sort by