Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Emerging rights of health care consumers
Authors: ---
Year: 1986

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De patiënt en zijn rechten
Year: 1983

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De patiënt-consument als nieuwe partij in de gezondheidszorg.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de veranderde positie van de patiënt/ consument in de gezondheidszorg. Centraal staat hierbij de positie die de georganiseerde patiënt/consument op het regionale niveau heeft verworven. Eerst wordt ingegaan op het perspectief van waaruit de positie van de patiënt/consument geanalyseerd wordt. Daarna volgt een korte kenschetst van het ontstaan en de groei van patiënt/consumentenorganisaties en de factoren die hierop van invloed zijn geweest. Vervolgens worden verschillende domeinen van participatie in de gezondheidszorg en maatschappelijke participatie onderscheiden en uitgewerkt. In paragraaf 4 wordt het recente debat over vraagsturing en vraaggerichtheid becommentarieerd. Welke mogelijkheden heeft de patiënt/consument om te sturen en hoe verhoudt zich dit tot de sturing door andere partijen in de gezondheidszorg?


Book
De rechtspositie van de patiënt.
Author:
Year: 2002

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De internationale achtergrond en contest van patiëntenrechten. Daarnaast in het kader van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) de volgende onderwerpen:- wanneer en waarvoor is de WGBO geldig?- informatierecht van de patiënt - informatieplicht door de hulpverlener- informed consent- dossierplicht hulpverlener- noodsituaties- aanvang en beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst


Book
Vraagsturing: kunnen kiezen en kopen van kwaliteit.
Author:
Year: 2004

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De agenda van de patiëntenbeweging. De agenda voor de komende jaren is te vatten in de thema's keuze (keuzevrijheid van de patiënt, consumenteninformatie en E-health), kwaliteit (zorginnovatie, verbeteringen in het zorgaanbod, prestatie-indicatoren en wetgeving) en kosten (stelselherziening en inkoopmacht voor de patiënt)


Book
Kan en mag de cliënt meespreken over kwaliteit?
Author:
Year: 1999

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Rechten van patiënten: individuele en sociale grondrechten in de gezondheidszorg
Authors: ---
Year: 1988

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.


Book
Inschatten en bewaken
Authors: ---
Year: 1993

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De wettelijke positie van de adolescent in behandeling.
Author:
Year: 2001 Publisher: Assen Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De rechtsbescherming van de cliënt in de zorg.
Author:
Year: 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 56 << page
of 6
>>
Sort by