Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Dissertation
Therapiebeperking: een gedragscode. Het gebruik van codes en formulieren voor therapiebeperking: theorie en praktijk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De ‘Do Not Resuscitate’ (DNR)-code wordt de laatste jaren meer en meer gebruikt bij het naderende levenseinde van een patiënt. Deze code wordt aangeduid op een DNR-formulier, dat op zijn beurt wordt toegevoegd aan het medisch dossier. Via dit eindwerk wilde ik onderzoeken hoe het in theorie zou moeten worden toegepast en wat de verschillen zijn met de praktijk. Ook onderzocht ik wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Via het praktische gedeelte werd de theorie getoetst aan de praktijk. De wettelijke regeling is gebaseerd op de Rechten van de Patiënt van 2002 en de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. In theorie zou de patiënt steeds moeten worden ingelicht over zijn DNR-code, terwijl dit bij de familie enkel mag na toestemming van de zorgvrager, anders wordt het beroepsgeheim geschonden. Onder andere de cultuur en religie van de patiënt spelen een belangrijke rol bij de DNR-beslissing. Het opstellen van een DNR-code kan onderhevig zijn aan barrières. Ook wordt de voorkeur van de patiënt niet altijd correct geïnterpreteerd door de arts. De theorie komt niet altijd overeen met de praktijk. Volgens de deelnemers is er nood aan een bijscholing rond het DNR-beleid, uit de antwoorden op de vragen van de enquête blijkt ook dat dit noodzakelijk is.


Book
De wet patiëntenrechten in de psychiatrie : in opdracht van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
Author:
ISBN: 9782804428228 2804428222 Year: 2008 Volume: 14 Publisher: Gent Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie is de herwerkte versie van het rapport dat tussen oktober 2005 en september 2006 werd geschreven in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze publicatie omschrijft de problemen met betrekking tot de toepassing van de Wet Patiëntenrechten ten aanzien van psychiatrische patiënten en stelt oplossingen de lege lata en de lege ferenda voor. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van een toetsing van de Wet Patiëntenrechten aan de rechtspraak van het Hof Mensenrechten, en aan internationale normen en aanbevelingen en door rechtsvergelijking (in het bijzonder met Nederland). Maar ook de verenigbaarheid van ethische en (para)medische standpunten met de Wet Patiëntenrechten wordt uiteengezet. Daarnaast gaat in het bijzonder aandacht uit naar de verhouding tussen de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke en de Wet Patiëntenrechten

Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9789089772640 Year: 2012 Volume: 4 Publisher: Kortrijk-Heule : UGA,


Book
Gezondheidszorg in een notendop : praktische gids gezondheidszorg.
Authors: --- ---
ISBN: 9789048605897 Year: 2010 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheidszorg krijgt terecht veel aandacht van beleidsmakers. Dit heeft evenwel vaak versnipperde en complexe regelgeving tot gevolg, moeilijk toegankelijk voor niet-gespecialiseerde juristen. Dit boek wil een beknopt en eenvoudig overzicht geven van de regelgeving omtrent de gezondheidszorg. De auteurs beschrijven zo eenvoudig en duidelijk mogelijk de essentile regels die gelden voor de verschillende spelers in de gezondheidszorg. Gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. Het boek beschrijft eerst wie bevoegd is om de regelgeving betreffende de gezondheidszorg uit te werken. Er wordt ook een beknopt overzicht geschetst van enkele Europeesrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de grensoverschrijdende patintenmobiliteit. Daarna komen de kenmerken van het Belgisch gezondheidszorgsysteem aan bod. In de gezondheidszorg is een belangrijke rol weggelegd voor de patint. Daarna gaat men in op de verschillende patintenrechten. Er wordt vervolgens stilgestaan bij de regelgeving Rond enkele ethische vraagstukken en bij het medisch aansprakelijkheidsrecht. Daarna wordt er aandacht besteed aan de regelgeving rond de instellingen in de verzorgingssector en de belangrijkste beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De fabrikanten en distributeurs van geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen zijn belangrijke actoren in de gezondheidszorg. De auteurs bespreken hoe geneesmiddelen en medische hulpmiddelen op de markt gebracht en worden verkocht en hoe ze terugbetaald worden. Het beleid rond gezondheidszorg veronderstelt tot slot ook het correct omgaan met gevoelige informatie. De laatste titel van het boek behandelt bijgevolg het beroepsgeheim en het omgaan met gezondheidsgegevens Inhoudsopgave : Titel I. De bevoegde regelgever voor de gezondheidszorg Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. Belgisch niveau Hoofdstuk III. Europees niveau Titel II. Kenmerken van de gezondheidszorg Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. De invloed van socio-economische factoren op de gezondheid Hoofdstuk III. Verschillende soorten gezondheidszorgsystemen met een verschillende gezondheidszorg Hoofdstuk IV. Objectieven van gezondheidszorgsystemen Hoofdstuk V. Kenmerken van het Belgisch gezondheidszorgsysteem Titel III. De rol van de patint in de gezondheidszorg Hoofdstuk I. Patintenrechten Hoofdstuk II. Bio-ethiek Hoofdstuk III. Medische aansprakelijkheid Titel IV. Het aanbod in de gezondheidszorg Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. Instellingen in de verzorgingssector Hoofdstuk III. De preventieve sector Hoofdstuk IV. Gezondheidszorgberoepen Titel V. Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Hoofdstuk I. Wat is een geneesmiddel? Hoofdstuk II. Vergunning voor het in de handel brengen Hoofdstuk III. De prijsbepaling van geneesmiddelen Hoofdstuk IV. De terugbetaling van geneesmiddelen Hoofdstuk V. Publiciteit en promotie voor geneesmiddelen Hoofdstuk VI. De aflevering van geneesmiddelen aan het publiek via de apotheek Hoofdstuk VII. Medische hulpmiddelen Titel VI. Omgaan met gegevens in de gezondheidszorg Hoofdstuk I. Inleiding Hoofdstuk II. Het omgaan met gegevens en het medisch beroepsgeheim Hoofdstuk III. Patintendossiers Hoofdstuk IV. Het omgaan met gezondheidsgegevens en de Wet Verwerking Persoonsgegevens Hoofdstuk V. eHealth Referentielijst


Book
Gedwongen opname. De rechtsbescherming van de psychiatrische patiënt
Author:
ISBN: 9789048601301 Year: 2008 Volume: 3 Publisher: Brugge : die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethisch(e) zorgen : filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening
Authors: ---
ISBN: 9789038213835 Year: 2009 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs willen een algemeen denkkader creëren waarmee een zorg- en/of hulpverlener aan de slag kan. Zij laten ook praktijkgebonden thema's aan bod komen: solidariteit, zorg en hulpverlening, rechtvaardigheid, welzijn en patiëntenrechten (waar ligt de grens tussen gril en wens?)


Book
Het statuut van de geestesgestoorden.
Authors: ---
ISBN: 906215669X Year: 1999 Volume: 38 Publisher: Antwerpen Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op 28 juli 1991 zijn zowel de wet van 26 juni 1990 betreffendede bescherming van de persoon van de geesteszieke, als de wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren, in werking getreden. Na meer dan zeven jaar toepassing van beide wetten heeft de rechtspraak de tijd gehad om problemen te onderkennen die de radicale hervorming van de collocatie en sekwestratie van geesteszieken en de invoering van het instituut van het voorlopig bewind hebben opgeleverd. De bijdragen in dit boek maken een evaluatie van de toepassing van beide hervormingen in de rechtspraktijk. Ze besteden tevens aandacht aan de problematiek van de bescherming van de mensenrechten bij de opname en behandeling van geestesgestoorden, alsook aan de wisselwerking tussen de bescherming van de persoon van de minderjarige geesteszieke en de jeugdbescherming. Ook de toepassing in de rechtspraktijk van de wet van 29 juni 1973 die het statuut vande verlengde meerderjaringheid heeft ingevoerd, wordt geanalyseerd.Opname en behandeling geestesgestoorden en bescherming mensenrechten - bescherming persoon geesteszieke - bescherming persoon minderjarige geesteszieke en jeugdbescherming - procesrechtelijke aspecten inzake bescherming persoon geesteszieke en inzake voorlopig bewind - zeven jaar voorlopig bewind over goederen minderjarigen - kwart eeuw toepassing wet op verlengde minderjarigheid - standpunt Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten of NVHVG - standpunt vrederechter ivm. geestesgestoordenrecht - standpunt parketmagistraat - standpunt voorlopig bewindvoerder Gerechtelijk onbekwaamverklaarden (geesteszieke) & de opname en behandeling van geestesgestoorden (geesteszieke) en de bescherming van de mensenrechten & de bescherming van de persoon van de geesteszieke - enkele medischrechtelijke problemen & de bescherming van de persoon van de minderjarige geesteszieke en de jeugdbescherming & procesrechtelijke aspecten inzake geesteszieke en inzake voorlopig bewind & zeven jaar voorlopig bewind over goederen van meerderjarige(n) & een kwart eeuw toepassing van de wet op de verlengde minderjarigheid - standpunt van de nationale vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten - standpunt van een vrederechter - standpunt van een parketmagistraat - standpunt van een voorlopige bewindvoerder

Keywords

personenrecht --- rechtsbescherming --- patiëntenrechten --- voorlopige bewindvoering --- personen met een mentale beperking --- Status of persons --- jeugdbescherming --- collocatie --- Family law. Inheritance law --- psychiatrische patiënten --- Belgium --- Droit de la famille --- Familierecht --- Geestelijke gezondheidszorg --- Gehandicapten --- Gerecht --- Handicapés --- Hygiène mentale --- Justice --- geesteszieken --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke --- 395.61 --- gezondheidsrecht (gez) --- mensenrechten (gez) --- patiëntenrecht (gez) --- psychiatrische verpleegkunde (gez) --- gedwongen opname --- mensenrechten --- verstandelijk gehandicapten --- 347.15-056.36 <493> --- #GBIB:CBMER --- Academic collection --- Gezondheidsrecht --- Rechten van de mens --- 601.7 --- 606.86 --- gezondheidsrecht --- gezondheidszorg --- psychiatrie --- psychiatrische patiënt --- recht --- 347.6 --- Burgerlijk recht --- Psychiatrie --- gehandicaptenzorg --- recht, burgerlijk --- malades mentaux --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux --- 616.5 --- 34 --- 362.31 --- Rechtspositie van mentaal gehandicapten--België --- Soins de santé mentale --- Droit sanitaire --- Droits de l'Homme --- De psychiatrische patiënt --- Psychiatrische patiënten --- wetgeving --- 347.15-056.36 <493> Rechtspositie van mentaal gehandicapten--België --- wetgeving. --- Wetgeving.


Book
De rechten van de patiënt. Gids voor patiënten en zorgverleners die in deze Eis tijd voor een vertrouwensrelatie kiezen.
Author:
ISBN: 9058671550 Year: 2001 Publisher: Leuven Universitaire Pers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Achtergrond en historiek van de rechten van de patiënt. 2. Het recht op een vrij gekozen arts. 3. Het recht op een onafhankelijke arts. 4. Het recht op een deskundige en integere arts. 5. Het recht om toe te stemmen of te weigeren. 6. Het recht op kennis van zaken (recht op informatie). 7. Opname en behandeling van een patiënt tegen zijn wil. 8. Het recht op geheimhouding. 9. Rechten met betrekking tot het medisch dossier. 10. Het recht op opvang van klachten. 11. En zijn plichten dan ?

Keywords

Medical law --- klachtenbehandeling --- patiëntenrechten --- Belgium --- Droit médical --- Droits du patient --- Medisch recht --- Patiëntenrechten --- Patients --- Medical care --- Legal status, laws, etc --- Law and legislation --- 351.84*7 --- 614.253.8 --- 614.25 --- Academic collection --- #A0112A --- 674 Gezondheidsrecht --- arts-patiëntrelatie --- patiëntenrechten (rechten van de patiënt) --- zorgverstrekker-patiëntrelatie (verpleegkundige-patiëntrelatie) --- Rechten van de patiënt --- 601.7 --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- informatie --- patiëntenrecht --- privacy --- recht --- Recht (wetten) --- Artsen --- Ethiek --- Patiënten --- Rechten --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- behandelingstoestemming --- beroepsgeheim --- collocatie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- dossier (procedureboek, verpleegdossier) --- gedwongen opname (BOPZ) --- informed consent --- klachtenbehandeling (fona, Fouten Ongevallen en Near Accidents) --- psychiatrische patiënt --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen --- Rechten en plichten van patienten. Relatie van patient tot arts--(vanuit standpunt patient) --- Rechten en plichten van artsen. Toegang tot het medisch beroep. Relaties met collega's en patienten--(vanuit het standpunt van de arts) --- relation médecin-patient --- droits du patient (droits des malades) --- relation soignant-patient (relation infirmier-patient) --- Gezondheidsrecht --- (zie ook: verpleegplan) --- deontologie --- patiënt --- recht en wetgeving --- Arts en patiënt --- Legal status, laws, etc. --- 351.84*7 Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen --- Arts en patiënt. --- Gezondheidsrecht. --- Patiëntenrechten. --- Persons --- Sick --- Delivery of health care --- Delivery of medical care --- Health care --- Health care delivery --- Health services --- Healthcare --- Medical and health care industry --- Medical services --- Personal health services --- Public health --- patiëntenrecht (gez)


Book
Patiëntenrechten : informed consent in de zorgsector : recente evoluties.
Authors: ---
ISBN: 9782804425500 2804425509 Year: 2007 Volume: 5/6 Publisher: Gent Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit werk geeft op een bevattelijke manier een overzicht van de actuele wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in verband met het recht op informed consent en de toepassing ervan in de zorgsector. Het behandelt als eerste werk een aantal onderwerpen (zoals het gebruik van schriftelijke zorgafspraken en de zeer recente evoluties in het medisch aansprakelijkheidsrecht) die nog niet eerder (zo uitgebreid) werden onderzocht vanuit het recht op geïnformeerde toestemming.Het informed consent-beginsel houdt in dat een zorgenverstrekker slechts tot een interventie mag overgaan nadat de patiënt hierin geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij heeft toegestemd. Hoewel dit principe reeds enkele decennia tot de algemene beginselen van het medisch en gezondheidsrecht behoort, biedt dit werk een overzicht van enkele recente evoluties die in dit verband kunnen worden vastgesteld. Het eerste hoofdstuk legt de relatie met de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (B.S. 26 september 2002) die voor het eerst een wettelijk "recht op geïnformeerde toestemming" in het Belgisch rechtsstelsel heeft ingevoerd. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het wettelijk kader en de actuele toepassing en interpretatie ervan in de Belgische rechtspraak en medische deontologie. Het tweede hoofdstuk behandelt de problematiek rond het toenemend gebruik van schriftelijke zorgafspraken in de zorgsector. Uit praktische, beleidsmatige of defensieve overwegingen worden zorgafspraken met de patiënt steeds meer opgenomen in schriftelijke documenten, zoals toestemmingsformulieren, wilsbeschikkingen, levenstestamenten, therapiebeperkingsformulieren, enzovoort. In dit hoofdstuk wordt het juridisch kader rond deze (soms omstreden) documenten geschetst en wordt onderzocht of bij het gebruik ervan het recht op geïnformeerde toestemming van de patiënt voldoende gerespecteerd wordt.Het derde hoofdstuk beschrijft op welke wijze en onder welke voorwaarden de schending van het recht op geïnformeerde toestemming gesanctioneerd

Keywords

Medical law --- Belgium --- Patient Rights --- Informed Consent --- W 85 Patients. Attitude and compliance. Satisfaction --- 674 Gezondheidsrecht --- BPB0902 --- Droit médical --- 614.5 --- Informed consent --- Patiëntenrecht --- 601.7 --- patiëntenrecht (gez) --- informed consent (gez) --- behandelingstoestemming (gez) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- behandelingstoestemming --- do-not-reanimate --- euthanasie --- informed consent --- patiëntenrecht --- Gezondheidsrecht ; België --- Patiëntenrecht ; België --- 351.84*7 --- 13.12 --- Medisch recht --- (zie ook: terminale zorgen) --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Geneesheren ; Veeartsen ; Apothekers ; Tandartsen ; Paramedici --- Special issues --- Hulpwetenschappen --- rechtswetenschappen en criminologie --- 351.84*7 Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen --- rechtswetenschappen en criminologie. --- Patients --- Legal status, laws, etc. --- departement Gezondheidszorg 08 --- diritto sanitario --- право в областта на здравеопазването --- medicinsko pravo --- medisch recht --- medicinos teisė --- Derecho médico --- orvosi jog --- ιατρικό δίκαιο --- drept medical --- Medizinrecht --- lékařské právo --- medical law --- prawo ochrony zdrowia --- liġi medika --- medicīniskās tiesības --- medicinsk rätt --- medicinsk jura --- meditsiiniõigus --- lääketieteellinen lainsäädäntö --- direito médico --- e drejtë mjekësore --- медицинско право --- lekárske právo --- législation médicale --- lékařské zákony --- законодавство од областа на медицината --- Arztrecht --- Derecho sanitario --- lékařská legislativa --- Ärzterecht --- lékařskoprávní legislativa

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by