Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Inleiding tot de theoretische paedagogiek
Author:
Year: 1926 Publisher: Kampen Kok

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beknopte theoretische pedagogiek.
Author:
ISBN: 9001529003 Year: 1979 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek : modern en postmodern
Authors: ---
ISBN: 9789053526002 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Theoretische orthopedagogiek
Authors: --- ---
ISBN: 9001758711 Year: 1985 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zonde van de tijd : zeven opstellen over opvoeding.
Authors: ---
ISBN: 9789066657489 9066657480 Year: 2006 Publisher: Amsterdam SWP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

oed hebben de psychosociale gevolgen en de omgevingsfactoren op de therapietrouwheid bij jongeren tussen 12 en 18 jaar met diabetes type 1? Wat kunnen wij als hulpverlener doen om deze therapietrouwheid te bevorderen.Methode:Wij hebben ervoor gekozen om een literatuurstudie te doen aangevuld met een kwalitatief onderzoek bij jongerenmet diabetes type . Op die manier willen we nagaan hoe jongeren de begeleiding van hun omgeving en hulpverleners ervaren. Dit kwalitatief onderzoek is opgebouwd aan de hand van enquêtevorming. Met de resultaten van deze enquêtes in combinatie met de reeds gedane literatuurstudie hebben wij ervoor gekozen deze informatie te verwerken tot een brochure gericht naar de algemene verpleegkundigen.Resultaat: Uit de literatuurstudie blijkt dat jongeren die gediagnosticeerd zijn met deze aandoening gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van mentale problemen. De meest voorkomende hierbij zijn stress, angst, eetstoornissen en depressie. De mate waarin deze kunnen voorkomen is afhankelijk van de copingsstrategie van de jongeren. De enquêtes tonen aan dat jongeren bij de diagnosestelling vooral emoties tonen van verdriet, angst en boosheid. Wanneer tijdens de verdere begeleding van de jongeren hier niet verder op wordt ingegaan kan dit leiden tot het ontwikkelen van mentale problemen.Conclusie:Vanuit de literatuurstudie en de resultaten van de enquêtes kan geconcludeerd worden dat bepaalde jongeren ontevreden zijn over de psychosociale begeleiding. Bij de enquêtes wordt er vermeld dat de mentale druk vaak heel zwaar is en hier onvoldoende aandacht wordt aan besteed en kunnen de psychosociale gevolgen van diabetes type 1 de therapietrouwheid beïnvloeden? Er kan vastgesteld worden dat dit zeker wel het geval is.


Book
Theorie en praxis : een inleiding in het pedagogische grondprobleem.
Authors: ---
ISBN: 9789038210926 Year: 2007 Volume: 11 Publisher: Gent Academia Press


Book
Het maakbare kind : opvoeding als (ver)gissing
Author:
ISBN: 9066657804 9789066657809 Year: 2006 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

We gebruiken de opvoeding als instrument om van het kind te maken wat we zouden willen dat het wordt. Maar hoe maakbaar is het kind eigenlijk? En wat is opvoeding eigenlijk? Sinds enkele jaren zijn we ons, sterker dan ooit, aan het buigen over het kind. Het welzijn van kinderen is meer dan alleen een wens van ouders en begeleiders. Met de ondertekening van het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (VIRK) in 1989 hebben we onszelf verplicht deze rechten te respecteren. Kinderrechten beperken zich niet langer tot bescherming tegen schadelijke en criminele activiteiten. Kinderrechten gaan verder dan dat: welzijn is hun recht, het is aan ons om hen op te voeden


Multi
Cirkelen rond Kolb : begeleiden van leerprocessen.
Author:
ISBN: 902441704X Year: 2005 Publisher: Soest Nelissen


Book
Over opvoeding gesproken : de rechtvaardigingsdiscussie: impasse en mogelijke uitwegen
Author:
ISBN: 9033418819 Year: 1988 Publisher: Leuven Acco


Book
Kunsteducatieve vormingsprocessen : op basis van een casestudy van het programma "Muzische Klassen" van de kunsteducatieve organisatie "De Veerman"
Author:
ISBN: 9789044121247 Year: 2007 Volume: 2 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doorheen de geschiedenis heeft de visie op de kunsteducatie verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan: volksverheffend ten tijde van de Verlichting, bevoogdend op het eind van de 19e eeuw, emancipatorisch in de jaren zeventig, utilitair in de jaren tachtig, tot het huidig postmodernisme, waarbij geen eenduidige waarheid vooropstaat. Het eerste deel van het boek gaat hier uitvoerig op in. Binnen deze verschuivingen tekenen er zich steeds twee spanningsvelden af: leefwereld versus systeem, beheersing versus emancipatie. Kunsteducatieve vormingsprocessen bewegen zich in het spanningsveld van leefwereld en systeem: Tegelijkertijd balanceren zij tussen beheersing en emancipatie, waarbij het begrip emancipatie soms beheersende vormen dreigt aan te nemen. De kunsteducatieve organisatie De Veerman werkt vanuit een overkoepelende visie op kunsteducatie. Eén van de kunsteducatieve programma's die deze organisatie mee begeleidt, zijn de Muzische Klassen. Aan de hand van een casstudy van dit programma kunnen we besluiten dat in de kunsteducatieve praktijk van vandaag het communnicatief handelen hoog in het vaandel wordt gedragen. Daarnaast focust men zich in deze case volledig op emancipatie en wil men de deelnemers aansporen tot het stellen van kritische vragen bij gegeven antwoorden. Deze case wordt dan ook bekeken vanuit de theorie en de evoluties in het denken en handelen vanuit kunsteducatief oogpunt.

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by