Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by

Dissertation
Therapeutische hardnekkigheid versus palliatieve hardnekkigheid bij meerderjarige ongeneeslijke oncologische patiënten, bestaande? Een uiteenzetting van de zorgen.
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling: Samen met de patiënt wordt een therapeutisch behandelplan uitgewerkt en opgestart, maar wat wanneer deze interventies niet aanslaan of volledig uitgeput geraken? De opmars van palliatieve therapieën zorgt voor een enorme stroomversnelling in de zorg voor ongeneeslijke patiënten. Met deze bachelorproef wil ik achterhalen of therapeutische- en palliatieve hardnekkigheid bestaan. Verder wil ik nagaan welke rol de verpleegkundige heeft in dit volledige proces van therapeutische-en palliatieve zorg. Met deze informatie wil ik dan een informatiebrochure ontwikkelen voor personen in het werkveld. Methode: Literatuurstudie en ontwikkelen informatiebrochure Resultaten: Therapeutische hardnekkigheid is een probleem gecreëerd door onze maatschappij/professionele opleiding van hulpverleners. Palliatieve hardnekkigheid is het steevast op alle patiënten palliatieve zorg willen uitvoeren door een arts/behandelend team.Conclusie: Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar het probleem van hardnekkigheid binnen deze twee domeinen om een accurate afweging te maken of een correcte conclusie te trekken.


Dissertation
Therapiebeperking: een gedragscode. Het gebruik van codes en formulieren voor therapiebeperking: theorie en praktijk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De ‘Do Not Resuscitate’ (DNR)-code wordt de laatste jaren meer en meer gebruikt bij het naderende levenseinde van een patiënt. Deze code wordt aangeduid op een DNR-formulier, dat op zijn beurt wordt toegevoegd aan het medisch dossier. Via dit eindwerk wilde ik onderzoeken hoe het in theorie zou moeten worden toegepast en wat de verschillen zijn met de praktijk. Ook onderzocht ik wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Via het praktische gedeelte werd de theorie getoetst aan de praktijk. De wettelijke regeling is gebaseerd op de Rechten van de Patiënt van 2002 en de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. In theorie zou de patiënt steeds moeten worden ingelicht over zijn DNR-code, terwijl dit bij de familie enkel mag na toestemming van de zorgvrager, anders wordt het beroepsgeheim geschonden. Onder andere de cultuur en religie van de patiënt spelen een belangrijke rol bij de DNR-beslissing. Het opstellen van een DNR-code kan onderhevig zijn aan barrières. Ook wordt de voorkeur van de patiënt niet altijd correct geïnterpreteerd door de arts. De theorie komt niet altijd overeen met de praktijk. Volgens de deelnemers is er nood aan een bijscholing rond het DNR-beleid, uit de antwoorden op de vragen van de enquête blijkt ook dat dit noodzakelijk is.


Book
Afscheidsrituelen in psychotherapie
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 902630546X Year: 1981 Publisher: Baarn Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kwetsbare kinderen: een ethische zorg: casus en commentaren
Authors: --- ---
ISBN: 9789059312746 Year: 2008 Publisher: Den Haag Lemma

Ethique de la mort et droit à la mort
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 2130450032 Year: 1993 Volume: *1 Publisher: Paris PUF,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Notre société contemporaine perçoit la mort comme un échec médical et technologique.Les interrogations de plus en plus vives sur le droit à l'interruption de traitement et à une mort dans la dignité, sur l'euthanasie passive et les limites au soulagement de la douleur par la pharmacologie chez les malades en phase terminale mettent le droit et l'éthique au défi de retrouver un équilibre social entre science et culture. L'ouvrage vise à montrer comment notre société technocratique a faussé les perceptions et attitudes face à la mort, a pratiquement éliminé le contrôle de l'individu sur sa propre mort et finalement fait perdre à celle-ci son sens profond et métaphysique.Il plaide pour une réappropriation individuelle de celle-ci par le droit et l'éthique et un retour à son sens profond, c'est-à-dire au fond à sa réinsertion dans la vie de tous les jours.

Medical care at the end of life : a Catholic perspective.
Author:
ISBN: 1589011120 9781589011120 Year: 2006 Publisher: Washington Georgetown university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

For over thirty years, David F. Kelly has worked with medical practitioners, students, families, and the sick and dying to confront the difficult and often painful issues that concern medical treatment at the end of life. In this short and practical book, Kelly shares his vast experience, providing a rich resource for thinking about life's most painful decisions. Kelly outlines eight major issues regarding end-of-life care as seen through the lens of the Catholic medical ethics tradition. He looks at the distinction between ordinary and extraordinary means; the difference between killing and allowing to die; criteria of patient competence; what to do in the case of incompetent patients; the meaning and use of advance directives; the morality of hydration and nutrition; physician-assisted suicide and euthanasia; and, medical futility. Kelly's analysis is sprinkled with significant legal decisions and, throughout, elaborations on how the Catholic medical ethics tradition - as well as teachings of bishops and popes - understands each issue. He provides a helpful glossary to supplement his introduction to the terminology used by philosophical health care ethics.Included in Kelly's discussion is his lucid description of why the Catholic tradition supports the discontinuation of medical care in the Terry Schiavo case. He also explores John Paul II's controversial papal allocution concerning hydration and nutrition for unconscious patients, arguing that the Catholic tradition does not require feeding the permanently unconscious. "Medical Care at the End of Life" addresses the major issues that inform this last stage of caregiving. It offers a critical guide to understanding the medical ethics and relevant legal cases needed for clear thinking when individuals are faced with those crucial decisions. Outlines eight issues regarding end-of-life care as seen through the lens of the Catholic medical ethics tradition. This title looks at the distinction between ordinary and extraordinary means; the difference between killing and allowing to die; criteria of patient competence; what to do in the case of incompetent patients; and, more.

Keywords

Medical ethics --- -Medical care --- -Medicine --- -241.63*4 --- hulp bij zelfdoding --- euthanasie --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- katholicisme --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- onbekwaamheid (handelingsonbekwaamheid, wilsonbekwaamheid, beslissingsonbekwaamheid, wilsonbekwame patiënt) --- therapeutische hardnekkigheid (therapeutische verbetenheid) --- 241.63*4 Theologische ethiek: euthanasie --- Theologische ethiek: euthanasie --- Clinical sciences --- Medical profession --- Delivery of health care --- Delivery of medical care --- Health care --- Health care delivery --- Health services --- Healthcare --- Medical and health care industry --- Medical services --- Personal health services --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Religious aspects --- -Catholic Church --- assistance au suicide (aide au suicide) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- catholicisme --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- incompétence --- acharnement thérapeutique --- Moral and ethical aspects --- Medical law --- Christian moral theology --- Professional ethics. Deontology --- 241.63*4 --- Human biology --- Life sciences --- Medical sciences --- Pathology --- Physicians --- Bioethics --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Public health --- Religious aspects&delete& --- Catholic Church --- Health Workforce


Book
Een waardig levenseinde.
Author:
ISBN: 9052408688 9789052408682 Year: 2004 Publisher: Antwerpen/Amsterdam Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek verschaft beter inzicht in de zorg rond het levenseinde. Het wil iedere burger mondig maken tegenover de medische wereld. Het is ook bedoeld voor zorgverleners die op een empathische manier met hun patiënten willen omgaan. Een menswaardig levenseinde beschrijft de moeizame opkomst van de palliatieve zorg in België, die intussen één van de beste ter wereld is, en het niet minder gemakkelijk debat over de wettelijke regeling van euthanasie. De ondersteuning van ongeneeslijke zieken worden vanuit de praktijk gegeven. De technische informatie en ethische overwegingen zijn in een voor iedereen verstaanbare taal geschreven. Het boek is een pleidooi voor een verandering in onze houding tegenover alle ongeneeslijke patiënten waarbij het vermijden van therapeutische hardnekkigheid topprioriteit verdient.


Book
Le droit de la mort dans les établissements de santé
Author:
ISBN: 9782848740737 Year: 2008 Publisher: Bordeaux Études hospitalières

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medical law --- Professional ethics. Deontology --- France --- Hôpitaux --- Droit --- medisch recht (biomedisch recht) --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- recht op niet weten (recht op weten) --- autonomie van de patiënt --- patiëntenrechten (rechten van de patiënt) --- palliatieve zorgen, (terminale, continue) sedatie, pijnbestrijding met levensverkortend effect, stervensbegeleiding --- therapeutische hardnekkigheid (therapeutische verbetenheid) --- euthanasie --- dood (vaststelling van overlijden, hersendood, hart- en longfalen) --- lichaam --- lichaamsmateriaal (lichaam, menselijk lichaamsmateriaal) --- embryostatuut (moreel statuut van het embryo, juridisch statuut van het embryo, potentiële persoon) --- ziekenhuis (ziekenhuiszorg) --- droit médical (droit biomédical) --- fin de vie (décision de fin de vie) --- droit de ne pas savoir (droit de savoir) --- autonomie du patient --- droits du patient (droits des malades) --- soins palliatifs, lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie, sédation palliative (terminale, continue), accompagnement de fin de vie --- acharnement thérapeutique --- mort (constat de décès, mort cérébrale) --- corps --- matériel corporel humain, (corps humain) --- statut de l'embryon (statut moral de l'embryon, statut juridique de l'embryon, personne potentielle) --- hôpital (soins hospitaliers) --- Dead bodies (Law) --- Death --- Hospitals --- Dying --- End of life --- Dead --- Proof and certification --- Law and legislation --- Philosophy


Book
Ethiek in de kliniek : 25 jaar adviezen van de Commissie voor medische ethiek, Faculteit geneeskunde, KU Leuven.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

orgaantransplantatie --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Jehova's Getuigen --- ethische commissie --- transseksualiteit --- kunstmatige inseminatie --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Medical law --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- Ethique médicale --- Medische ethiek --- #GGSB: Bio-ethiek --- Ethics Committees. --- Ethics, Medical. --- 174.2 --- C1 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- ziekenhuis --- 241.63*2 --- 614.253 --- Medical ethics --- Academic collection --- 614.29 --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- abortus provocatus --- arts-patiënt relatie --- beroepsgeheim --- embryologie --- euthanasie --- in-vitrofertilisatie --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding --- patiëntenrecht --- privacy --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- ziekenhuisbeleid --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Regional Ethics Committees --- Institutional Ethics Committees --- Committee, Ethics --- Committee, Institutional Ethics --- Committee, Regional Ethics --- Committees, Ethics --- Committees, Institutional Ethics --- Committees, Regional Ethics --- Ethics Committee --- Ethics Committee, Institutional --- Ethics Committee, Regional --- Ethics Committees, Institutional --- Ethics Committees, Regional --- Institutional Ethics Committee --- Regional Ethics Committee --- Advisory Committees --- Ethical Review --- Animal Care Committees --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Kerken en religie --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- ethics --- Moral and ethical aspects --- Medical ethics. --- Medische ethiek. --- 614.253 Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Ethics Committees


Book
Medische ethiek
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9031340294 9031365203 Year: 2003 Publisher: Houten : Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Ethics, Medical. --- #GBIB:CBMER --- #KVHB:Gezondheidspsychologie --- #KVHB:Ethiek --- 603.1 --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- autonomie --- behandelingstoestemming --- communicatie (leesbaarheid) --- euthanasie --- medische ethiek --- palliatieve zorgen --- patiënt --- therapeutische hardnekkigheid --- wilsonbekwaamheid --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- (zie ook: terminale zorgen) --- ethics --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- Medische ethiek --- Ethics, Medical --- Ethics, Clinical --- Ethics, Professional --- Ethics --- Health Care Quality, Access, and Evaluation --- Humanities --- Health Care --- Community-Based Distribution --- Contraceptive Distribution --- Delivery of Healthcare --- Dental Care Delivery --- Distribution, Non-Clinical --- Distribution, Nonclinical --- Distributional Activities --- Healthcare --- Healthcare Delivery --- Healthcare Systems --- Non-Clinical Distribution --- Nonclinical Distribution --- Delivery of Dental Care --- Health Care Delivery --- Health Care Systems --- Activities, Distributional --- Activity, Distributional --- Care, Health --- Community Based Distribution --- Community-Based Distributions --- Contraceptive Distributions --- Deliveries, Healthcare --- Delivery, Dental Care --- Delivery, Health Care --- Delivery, Healthcare --- Distribution, Community-Based --- Distribution, Contraceptive --- Distribution, Non Clinical --- Distributional Activity --- Distributions, Community-Based --- Distributions, Contraceptive --- Distributions, Non-Clinical --- Distributions, Nonclinical --- Health Care System --- Healthcare Deliveries --- Healthcare System --- Non Clinical Distribution --- Non-Clinical Distributions --- Nonclinical Distributions --- System, Health Care --- System, Healthcare --- Systems, Health Care --- Systems, Healthcare --- Healthcare Quality, Access, and Evaluation --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- Professional Ethics --- Ethic, Professional --- Professional Ethic --- Professional Misconduct --- Clinical Ethics --- Clinical Medicine --- Ethicists --- Ethics Committees, Clinical --- Ethics Consultation

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by