Listing 1 - 10 of 57 << page
of 6
>>
Sort by

Book
De zorgwijzer.
Author:
Year: 1996 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De zorgvraag in de thuiszorg is, mede als gevolg van het substitutiebeleid van de overheid, steeds complexer geworden. De zorg voor een patiënt in de thuiszorg kenmerkt zich door de betrokkenheid van verscheidene typen hulpverleners. Samenwerking is dan een van de sleutelwoorden om een kwalitatief goede zorgverlening te bereiken. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen samenwerken is dat de informatie over de zorgverlening op een adequate manier wordt overgedragen van de ene op de andere hulpverlener. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. In de thuiszorg kan de overdracht van de zorg doorgaans het beste schriftelijk plaatsvinden, omdat het direct contact tussen de hulpverleners hier vaak beperkt is. Door de toenemende differentiatie aan vraag- en aanbodzijde in de thuiszorg is de overdracht steeds complexer en ook belangrijker geworden.


Book
Pijn in de thuisverpleging
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Comfortzorg
Author:
Year: 2003 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Flexibele Thuishulp
Author:
Year: 1993 Publisher: Utrecht NIZW

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zo verzorgt u de zieke thuis : een menselijke en praktische kijk op het verzorgen en begeleiden van zieken in huis
Authors: ---
ISBN: 9021513250 Year: 1987 Publisher: Utrecht Kosmos

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verzorging en verpleging van een langdurig zieke in de eigen woonsituatie betekent een zware opgave voor het hele gezin. Hoe langer de ziekte duurt, des te zwaarder zal deze opgave worden en des te belangrijker is een goede kennis van zaken om de verzorging zo efficiënt en praktisch mogelijk te kunnen uitvoeren. Met name bij bedlegerige patiënten en bij ongeneeslijk zieken worden de huisgenoten geconfronteerd met tal van problemen, zowel in lichamelijk als psychologisch opzicht.In dit boek worden alle factoren die daarbij een rol spelen onder de loep genomen. De auteurs geven niet alleen praktische informatie over lichaamsverzorging, voeding, toediening van vocht en medicijnen, oefentherapie, tiltechnieken, voorkomen en bestrijden van doorliggen, maar ook voorbeelden van gebeurtenissen uit de praktijk.


Book
Complexe medisch-technische zorg: het ontwikkelen, invoeren en evalueren van infuus behandeling thuis.
Authors: --- ---
Year: 1999 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Nederland vindt complexe medisch-technische zorg vooralsnog overwegend klinisch plaats. Thuisbehandeling biedt de patiënt uitbreiding van de mogelijke behandellocaties. In de kliniek dient de technologie voornamelijk voor toepassing van diagnostiek en therapie. Bij thuisbehandeling dient de technologie expliciet rekening te houden met autonomie en zelfredzaamheid van de patiënt en diens omgeving. Zorgverleners en zorgorganisaties lijken onvoldoende toegerust voor deze nieuwe wijze van zorgverlening. Aanbod, inhoud en structuur van de zorgverlening dienen daarom te innoveren.


Book
Geavanceerde pijnbestrijding technieken bij thuisverblijvende patiënten.
Authors: --- --- ---
Year: 1994 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Transmuraal zorgproject voor kankerpatiënten in Eindhoven.
Authors: --- --- ---
Year: 1997 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voorgeschiedenis, organisatie en resultaten van de procesevaluatie en het oordeel van de verschillende hulpverleners betreffende het project `thuiszorg voor de kankerpatiënt' zoals dat in Eindhoven sinds 1993 functioneert. Het project werd mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op algemeen maatschappelijk niveau en door ontwikkelingen op lokaal niveau.


Book
Integratie van kruiswerk en gezinsverzorging: ervaringen van cliënten en hulpverleners.
Authors: --- ---
Year: 1995 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een van de belangrijkste en meest ingrijpende ontwikkelingen in de thuiszorg de afgelopen jaren is de integratie van kruiswerk en gezinsverzorging. Een belangrijke aanzet tot die integratie is gegeven door het heroverwegingsrapport `van samenwerken naar samengaan'. Het ministerie van WVC heeft als reactie een aantal projecten gesubsidieerd waarin integratie op de werkvloer tot stand is gekomen. De basis van dit artikel wordt gevormd door de ervaringen die in een aantal van deze projecten zijn opgedaan. De gegevens zijn ontleend aan een onderzoek van NIVEL (het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg, waarin deze projecten uitgebreid zijn geëvalueerd.


Book
Patiënten met kanker.
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het aantal patiënten met kanker neemt toe. Voor sommigen zijn de kansen op genezing of ziektevrije overleving duidelijk toegenomen. Ook is voor velen die niet genezen de overlevingsduur langer geworden. Toch is over het geheel genomen het percentage patiënten dat uiteindelijk aan de ziekte overlijdt nauwelijks gedaald en het aantal mensen met kanker zal blijven stijgen. Dit heeft uiteraard consequenties voor de zorgverlening. In de ziektegeschiedenis van patiënten met kanker zijn verschillende fases te onderscheiden. In elke fase is zorg nodig. Doel en inhoud ervan verschillen echter in de verschillende fasen en daarmee ook de bemoeienis van diverse hulpverleners. Het gaat echter steeds om één patiënt met een voortschrijdende ziektegeschiedenis, en wat er in een bepaalde fase en door een bepaalde hulpverlener gedaan wordt heeft invloed op het vervolg van de hulpverlening.

Listing 1 - 10 of 57 << page
of 6
>>
Sort by