Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Daar KIES ik voor ! Zelfstandigheid, differentiatie en verbondenheid in de basisschool
Authors: ---
Year: 1999 Publisher: S.l. Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Naar zelfstandig leren: wat doen en denken docenten?
Author:
ISBN: 9053509720 Year: 2000 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zelfstandig en coöperatief leren.
Author:
ISBN: 9054873191 Year: 2002 Volume: 5 Publisher: Brussel VUB press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Vlaamse beleidsdocumenten wordt ook voor het secundair onderwijs meer en meer het belang van emancipatorisch onderwijs beklemtoond. Dit sluit aan bij een Europese visie op onderwijs. Emancipatorisch onderwijs betekent dat leerlingen beter worden voorbereid op de noden van de maatschappij van de eenentwintigste eeuw. Centraal staan daarbij eigenschappen als zelfstandigheid, kritische zin, communicatievaardigheid, flexibiliteit, zin voor teamwerk. Met het oog op de ontwikkeling hiervan werd in het Nederlands onderwijs op grote schaal het zogenaamd Studiehuis doorgevoerd. Het is genoegzaam bekend dat dit niet zonder groeipijnen verloopt. Met het oog op een inschatting van de mogelijkheden en moeilijkheden, gebonden aan de doorvoering van een dergelijke hervorming in het Vlaams onderwijs, werd het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 98-08 opgezet. In het vijfde jaar secundair onderwijs werd op radicale wijze in negen pilootscholen en elf klassen, voor drie vakken (Nederlands, geschiedenis en natuurkunde), gedurende één trimester, een experiment zelfstandig en coöperatief leren uitgetest. De bedoeling van de radicale benadering was de afstand te kunnen meten tussen de actuele situatie en de realisatievoorwaarden van de nieuwe onderwijsaanpak. Het voorliggende boek bevat de kroniek van dit experiment, van voorbereiding over ervaringen van directies, leraren en leerlingen, tot beleidsadviezen, zowel op het niveau van de beleidsmakers, van de verantwoordelijken van de organiserende machten, als van de leraren in hun klassen. De voornaamste conclusie van dit onder de vorm van kwalitatief onderzoek uitgevoerd project is, dat het de hoogste tijd wordt op systematische wijze te werken aan meer leerling-gedreven onderwijs door middel van activerende werkvormen, wil men ooit in staat zijn naar zelfverantwoordelijk leren toe te werken. (Bron: covertekst)


Book
Leren kun je leren : in zeven stappen zelfstandig leren werken: een hulpmiddel bij het leren voor kinderen van 9-12 jaar
Authors: --- ---
ISBN: 9076771480 Year: 2004 Publisher: Katwijk Panta Rhei

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat uit van een 7-stappen plan: in zeven stappen zelfstandig leren werken. Door middel van allerlei tip, trucs, spelletjes en verhaaltjes leren kinderen zelfstandig te werken, zonder hulp van hun ouders. (Bron: covertekst)


Book
Leerlingenbegeleiding. Begeleid zelfstandig leren
Authors: --- ---
ISBN: 9030115831 9030180145 9030185902 9789030193654 9789030132226 Year: 2002 Publisher: Mechelen Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ap 1 : Referentiekader - KlaspraktijkRingmap 2 : Klaspraktijk evaluatie - Schoolpraktijk Ringmap 3 : Onderwijsondersteuning - Beleid en visies - Reflecties


Book
Didactiek van het open leercentrum : begeleid zelfstandig leren implementeren.
Authors: ---
ISBN: 9789030189312 9789030190028 9030189312 9030190027 Year: 2006 Publisher: Mechelen Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Begeleid zelfstandig leren kan je zonder twijfel in elk vak integreren en in elk lokaal stimuleren. Toch kiezen veel scholen ervoor om een 'open leercentrum' in te richten: een ruim lokaal waarin leerlingen of studenten zelfstandig of in groepjes aan de slag kunnen gaan, waar ze toegang hebben tot diverse informatiebronnen, het internet, computers, een elektronische leeromgeving, ? Een ruimte bij uitstek waarin leerlingen hun eigen weg kunnen zoeken en hun leerzelfstandigheid kunnen oefenen. Dit boek wil scholen en leerkrachten inspireren bij de uitbouw van een open leercentrum en de ontwikkeling van een didactiek van begeleid zelfstandig leren. Enkele aanstekelijke praktijkvoorbeelden uit het basis-, secundair en hoger onderwijs, tonen hoe je in een open leercentrum kan werken en welke meerwaarde een open leercentrum te bieden heeft. Ook de praktische kant van de zaak komt aan bod: hoe kan je, met beperkte middelen, toch een open leercentrum inrichten? Enkele voorbeelden tonen welke infrastructurele en architecturale keuzes andere scholen maakten. De implementatie van begeleid zelfstandig leren en van een open leercentrum vergt ten slotte een sterk schoolbeleid met voldoende beleidsvoerend vermogen. Welke factoren binnen het schoolbeleid zorgen voor een succesvolle implementatie? En welke ondersteuning is welkom vanuit het onderwijsbeleid?


Book
Jongeren aanspreken op hun leer-kracht : over de praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs
Authors: --- ---
ISBN: 9033441128 Year: 1998 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs gaan ervan uit dat jongeren 'mee'krijgen start bij een aanpak die hen uitdaagt de verantwoordelijkheid voor het leren meer in eigen handen te nemen. In plaats van zelf voortdurend het voortouw te nemen, kunnen leraren er zich beter op toeleggen de lerenden aan te zetten tot zelfsturend en samenwerkend leren. Daartoe bestaan er heel wat methodieken en strategieën die zij gaandeweg in de eigen klaspraktijk kunnen inbouwen. Om duidelijk aan te geven dat deze gereedschappen in alle vakken kunnen worden ingezet, is de tekst verrijkt met en reeks concrete illustraties uit de klaspraktijk.

Keywords

Lerarenopleiding --- Algemeen. --- Onderwijskunde. --- zelfstudie --- HO (hoger onderwijs) --- Teaching --- Educational psychology --- higher education --- didactiek --- Didactic strategies --- Klassenmanagement --- Orde houden ; onderwijs --- #PBIB:+110.62 --- #PBIB:1999.2 --- #A9902A --- 454 --- Klasgebeuren --- Onderwijsbeleid --- 184 Kinderrechten en onderwijs --- Onderwijsleergesprek --- Schoolteams --- Vlaanderen --- Zelfsturend leren --- leren --- onderwijsbeleid --- zelfsturend leren --- 371.395 --- 454.22 --- Leerling --- Leren --- Zelfstudie --- 484.21 --- Onderwijs --- klassenmanagement (ler) --- zelfstandig leren (ler) --- 371.3 --- 454.2 --- Klassebeheer --- Ordeproblemen ; onderwijs --- Relatie onderwijsgevende-leerling --- Zelfstandig leren --- 484.2 --- E100088.jpg --- leerkrachten-leerlingen --- leerpsychologie --- secundair onderwijs --- #gsdbP --- Onderwijs : Didactiek : Secundair onderwijs : Zelfstandig werk --- Didactiek; algemeen --- Onderwijsstijlen --- (zie ook: motivatie (leerling)) --- (zie ook: interactief leren) --- 371.22 --- 159.95 --- 371.1 --- 371.21 --- #KVHB:Onderwijspsychologie --- #KVHB:Studeren --- 489 --- didactisch proces --- onderwijs --- 371.32 --- Leermethoden --- Studiemotivatie (demotivatie van leerlingen, leermotivatie, schoolmotivatie) --- 454.21 ) Zelfsturend leren --- Onderwijsmethoden --- 691 --- Hoger onderwijs; algemeen --- Pedagogie en didactiek --- 484 --- kwaliteitsbewaking --- leerkracht --- management --- studentenbegeleiding --- zelfstandig leren


Book
Praktijkboek activerend hoger onderwijs
Author:
ISBN: 9789020988192 Year: 2009 Publisher: 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

hoger) onderwijs is fundamenteel veranderd. Vandaag worden studenten zelf verantwoordelijk gesteld voor hun leerproces. Leren kan immers maar gebeuren op een (inter)actieve manier. Het is niet langer de docent die als expert beslist wat en hoe studenten leren. Wel moet hij een krachtige leeromgeving creëren die actief en coöperatief leren oproept en waarbinnen hij zelf optreedt als coach van de student. Activerend hoger onderwijs daadwerkelijk realiseren in de dagdagelijkse onderwijspraktijk is niet evident. Dit boek wil docenten daartoe de nodige handvatten aanreiken. Naast tips en tricks, gebaseerd op de meest recente theoretische inzichten, gaat er veel aandacht naar voorbeelden en volledig uitgewerkt illustratiemateriaal. Niet alleen het eigenlijke activerende lesgeven komt daarbij aan bod. De auteur gaat ook uitvoerig in op de uitwerking van (groeps)opdrachten en ondersteunend cursusmateriaal en op de keuze voor een gepaste klassieke dan wel alternatieve toetsmethode. Een activerend vormgegeven opleidingsonderdeel komt uiteraard maar tot zijn recht binnen een goed gestructureerd en uitgebalanceerd opleidingscurriculum

Listing 1 - 9 of 9
Sort by